Göm menyn

Linköping University Electronic Press Workshop and Conference Collection

I serien Linköping University Electronic Press Workshop and Conference Collection, publiceras artiklar som inte är vetenskapligt granskade (peer reviewed). Om du vill publicera artiklar, som inte är vetenskapligt granskade, kontakta oss ep@ep.liu.se.

Proceedings med vetenskapligt granskade artiklar publiceras i Linköping Electronic Conference Proceedings.

Proceedings of the 4th TMAL02 Expert Conference
October 14, 2019, Linköping University, Linköping, Sweden
Ingo Staark(red.)

Book of abstracts, FALF konferens 2019: Hållbar utveckling i organisationer
10-12 Juni, Arbetets museum, Norrköping
Martina Berglund (red.)

Societas Ethica’s Annual Conference 2016: Ethics and Law, Societas Ethica Jahrestagung 2016: Ethik und Reicht
August 17-21, 2016, Evangelische Akademie, Bad Boll, Germany
Silas Morgan (red.)

Societas Ethica’s Annual Conference 2015: Globalisation and Global Justice
August 20-23, Linköping, Sweden
Göran Collste (red.)

Book of Abstracts : 1st International Workshop on Functional Oxide (FOX) Materials
October 1-2, Linköping University, Sweden
Volodymyr Khranovskyy och Rositza Yakimova (red.)

NORDTRIP 2014. The 16th Nordic Symposium on Tribology
June 10-13 Aarhus, Denmark
Lars Pleth Nielsen, Ion Marius Sivebæk, Svend Stensig Eskildsen, Sascha Louring and Lone Elly Larsen (red.)

Somatechnics International Conference: Missing Links: The Somatechnics of Decolonisation
June 17-19, 2013, Linköping University, Sweden
Frida Backman and Melena Gustavson (red.)

Proceedings from the13th International Conference on Plasma Surface Engineering
September 10-14, Garmisch-Partenkirchen, Germany
J. Bradley, A. Cavaleiro, Th. Czerwiec, P. Eklund, U. Helmersson, G.J. van der Kolk, W. Möller, L. Nielsen, C. Oehr, R. Tietema and J. Vlcek (red.)

Serien Linköping Electronic Conference Proceeding publicerar konferensartiklar och proceedings enligt Open Access och samtliga artiklar och proceedings publiceras av Linköping University Electronic Press.

Som förlag hävdar vi vissa etiska principer rörande sekretess, originalitet och intellektuell rättvisa. Följande grundläggande kodex om uppförande måste tillämpas av de olika aktörerna involverade i publiceringsprocessen:

Redaktörernas ansvar

 • Beslutet att publicera en artikel ska baseras uteslutande på artikelns kvalité oavsett författarens ras, genus, nationalitet eller andra individuella olikheter.
 • Redaktörerna ska ge författaren tillgång till granskningen, på vilket beslutet om publiceringen baseras på.
 • Eftersom Linköping University Electronic Press och Linköping Electronic Conference Proceeding, är ett open access-förlag och serie, ska redaktörerna se till att innehållet blir tillgängligt för vems om helst utan någon kostnad.

Författarnas ansvar

 • Det är författarens ansvar att garantera att texten är deras originalarbete och fritt från all form av plagiat.
 • Det är författarnas ansvar att vid behov, säkerställa tillstånd att använda någon form av upphovsrättskyddat material, som ingår i artikeln.
 • Om artikeln redan är publicerad av annat förlag, är det författarens ansvar att säkerställa att ingen som helst konflit råder rörande upphovsrätt och att författaren har förlagets tillstånd att publicera sin artikel via LiU E-Press.
 • Författarna ska försäkra att de helt och hållet skrivit originalarbetet och har författarna använt material och/eller text från andra källor, se till att detta är korrekt citerat eller återgivet. Plagiat tar si g i uttryck i många former från att överföra någon annans artikel som författarens egen, kopiera, skriva om stora delar av någon annans artikel (utan att referera till originalet) eller hävda resultat från forskning utförd av någon annan. Plagiat i alla former utgör oetiskt publiceringsbeteende och är oacceptabelt.
 • Artiklarna ska vara fri från rasistiskt- eller sexistiskt språkbruk.
 • Om en artikel är finansierad av en extern källa, ska finansiären nämnas I relation till texten.
 • Det är upp till varje författare att garantera att den publicerade forskningen har utförts i överensstämmande med de etiska normer som kan tillämpas inom det särskilda forskningsområdet i det land, där forskningen har bedrivits.
 • Som generell regel ska varje artikel innehålla kontaktinformation såsom en e-postadress till åtminstone den korresponderande författaren.
 • När en författare upptäcker betydande felaktigheter eller bristande noggrannhet i sitt publicerade arbete, är det författarens skyldighet att skyndsamt informera redaktören eller förlaget och samarbeta med redaktören att dra tillbaka eller rätta artikeln.
 • Alla författare ska, i sitt manuskript, ange om någon finansiell eller andra faktiska intressekonflikter, som kan uppfattas som påverkan av resultatet eller tolkningen av deras manuskript. Alla källor eller finansiellt stöd för projektet ska anges.

Förlagets ansvar

 • Förlaget publicerar vetenskapliga artiklar antingen som en komplett proceeding och/eller som separata artiklar sammansatta till en proceeding, där varje artikel erhåller en permanent länk.
 • Förlaget garanterar tillgängligheten till artiklarna och proceedingen från publiceringsdatumet.
 • Förlaget förbehåller sig rätten att avpublicera en artikel som bryter mot de etiska reglerna.

Artiklar publicerade i Linköping Electronic Conference Proceedings ska hålla hög vetenskaplig kvalitet och genomgå vetenskaplig granskning (peer review) av oberoende granskare.

LiU E-Press erbjuder två möjligheter att hantera publiceringen:

 1. Endast publicera konferensartiklar och "proceeedingen" elektroniskt samma dag som konferensen börjar eller ett överenskommet datum efter konferensen.
 2. Publicera konferensartiklar och "proceedingen" både elektroniskt och i tryckt format. (Om du väljer tryckt format kan LiU E-Press hjälpa till med både grafisk utformning och tryck genom vårt samarbete med LiU-Tryck.)

Instruktioner hur publicera

 • Redaktören för konferensen ska skicka alla artiklar till LiU E-Press som pdf-filer tillsammans med en komplett proceeding, färdig för publicering.
 • Alla artiklar ska vara sidnumrerade och sidfoten ska innehålla konferensens namn.
 • Den kompletta proceedingen måste innehålla titelsidor med information om konferensens namn, plats, datum, konferensens redaktör(er) och innehållsförteckning.  Organisations- och programkommittén och sponsorer bör anges i titelsidorna om sådan information finns.
 • Metadata om respektive artikel måste fyllas i Excel-fil och skickas till oss tillsammans med artiklarna och den kompletta proceedingen.

Upphovsrätt

För att undvika onödigt pappersarbete föredrar vi att inte hantera underskrivna publiceringsöverenskommelser. Istället rekommenderar vi starkt arrangörerna av konferensen på konferensens hemsida ange att författarna, genom att skicka in sitt arbete till konferensens redaktörer, accepterar att elektroniskt publicera sitt arbete på Linköping University Electronic Press.

Om inte ovanstående lösning är möjlig går det bra att skicka en publiceringsöverenskommelse till oss (vi tillhandahåller organiseraren/redaktören med formuläret för vidarebefordran till författarna). Överenskommelsen måste skrivas under av minst korresponderande författare med tillstånd från samtliga medförfattare. Överenskommelsen kan antingen skickas till oss via "vanlig" post eller skannas och skickas via e-post till E-Post ep@ep.liu.se.

Alla författare behåller upphovsrätten när de publicerar vi Linköping University Electronic Press. För mer information om upphovsrätt se vår sida om upphovsrätt.

Kontakta oss

Om du har några frågor rörande publicering av en konferens, kontakta oss gärna E-Post ep@ep.liu.se.


Sidansvarig: Peter Berkesand
Senast uppdaterad:  2020-02-10