Göm menyn

Fråor och svar

Svar: Personposter är en ny funktion i DiVA som har kommit till med syfte att förenkla registreringsprocessen för dig som forskare. Syftet är att

  • få en säker identifiering av författarna till en publikation,
  • enkelt hämta namn- och organisationsuppgifter samt
  • koppla författare till en publikation, dataset eller projekt.
Läs mer om personposter på vår webbsida Personposter i DiVA.

Svar: En mindre mängd forskningsdata kan lagras i DiVA via publikationstypen Dataset. Varje fil får vara max 16GB och det går att ladda upp flera filer, även i komprimerat format. Varje dataset erhåller en unik identifikator och en beständig länk. Från dataset går det att länka till publikationen och tvärtom så att det framgår till vilken publikation dataset tillhör. För mer information se vår webbsida Fem råd för strategisk hantering av forskningsdata eller kontakta oss.

Svar: Enligt rektors beslut ska vetenskapliga publikationer som produceras av anställda och studenter vid Linköpings universitet registreras i DiVA såvida det inte föreligger några upphovsrättsliga hinder. Om fulltext inte kan laddas upp ska metadata om publikationen registreras i DiVA.

De publikationstyper som kan registreras i DiVA samt anvsiningar hur registrera finns på vår webbsida Anvinsingar hur registrera i DiVA.

Svar: Nej, men det finns ett antal obligatoriska fält som alltid ska fyllas i. Dessa är markerade med en asterisk (*). Beroende på publikationstyp finns det ytterligare ett antal fält som ska fyllas i för att erhålla en hög kvalitet på posten. Anvisningar hur registrera i DiVA finns på vår webbsida Anvinsingar hur registrera i DiVA.

Om du är osäker vad som ska registreras skicka ett mail till oss

Svar: I fältet Lokalt användarid. LiU-ID ska fyllas i för samtliga medförfattare om de är verksamma vid LiU.

Svar: Anvisningar hur organisationstillhörihgeten ska fyllas i finns på vår webbsida Anvisningar hur registrera i DiVA under respektive publikationstyp.

Om du undrar över något beträffande organisationstillhörighet, tveka inte att fråga oss.

Svar: Om du har en artikel som du vill parallellpublicera kan du skicka en filen (fulltexten) till oss så kontrollerar vi om artikeln kan parallellpubliceras. Läs mer på vår sida om parallellpublicering.

Svar: Alla uppsatser och examensarbeten som publiceras elektroniskt placeras alltid i en lista för kontroll av ansvarig studentadministratör på respektive institution. Om det dröjer innan uppsatsen publiceras, kontakta administratören för besked.

Svar: Skicka pdf-filen med din publikation till oss så hjälper vi dig med publiceringen ep@ep.liu.se.

Svar: Ja, det finns ett särskilt fält i DiVA som heter ORCID-id, där ORCID kan kopieras in.

Svar: Nej, skicka ditt ORCID och LiU-ID till ep@ep.liu.se, så uppdaterar vi alla dina poster automatiskt och enkelt med hjälp av ditt LiU-ID. Notera att vi lagrar ditt ORCID i vår personaldatabas. På så sätt kan vi vid import av poster från andra databaser t.ex. Web of Science, SCOPUS, PubMed m.fl. lägga till både ditt LiU-ID och ORCID i posterna.

Svar: Det beror på behörigheten till posterna. Vid sökning i det interna sökgränssnittet visas endast de poster du har behörighet till. I det externa sökgränssnittet visas alla poster.

Svar: När en post är granskad och ev. kompletterad med uppgifter som saknades, låses posten och endast personer med särskild behörighet har åtkomst till posten. Om du har mer uppgifter och vill komplettera posten, skicka uppgifterna till oss så rättar vi posten åt dig.

Svar: Om du har bytt avdelning får posterna absolut inte ändras. Den nya avdelningen ska anges om publikationen är skriven efter flytten. Posterna får heller inte ändras om avdelningen byter namn. Det nya namnet anges för publikationer som är skrivna efter namnbytet. Om posterna ändras blir det fel vid bibliometriska analyser.

Svar: Ja, om det rör sig om ett mindre antal gammatiska fel eller om publikationen innehåller felaktiga tabeller eller figurer finns finns möjlighet att ändra i originalfilen kan publikationen ompubliceras efter rättning. En notering i görs anmärkningsfältet att den elektroniska versionen skiljer sig från den tryckta samt vad som är ändrat. Du kan även skicka en erratalista till oss ep@ep.liu.se med information om vad som är ändrat i publikationen. Vi publicerar erratalistan i DiVA som en separat fil.

Svar: Ja, det går bra. Skicka rättelserna till oss ep@ep.liu.se så korrigerar vi felen.

Svar: Om man i efterhand lägger till en fulltext i något av de publicerbara formaten, publiceras inte posten igen utan placeras i en lista för kontroll att ev. upphovsrätt inte överträds. Posten publiceras igen så snart den är kontrollerad.

Svar: För frågor rörande plagiering och självplagiering, se bibliotekets webbsida om plagiering och självplagiering

Svar: Ja, vi kan kontrollera en publikation via tjänsten Similarity Check, skicka publikationen i Word- eller pdf-format till Peter Berkesand eller David Lawrence. För mer information se vår webbsida om plagieringskontroll.

Svar: Om du söker på hela eller delar av titeln i en publikation i enkel sökning letar systemet fram alla publikationer som innehåller något eller några av de ord som titeln består av. Sök via avancerad sökning eller ännu bättre sök på ditt LiU-ID. I det senare fallet visas alltid dina publikationer.

Svar: Frågetecken är ett reserverat tecken, ett Wild Card dvs. ett ersättningstecken för andra tecken/bokstäver. När du söker på en titel med frågetecken uteslut frågetecknet för att hitta publikationen. även bindestreck, snedstreck, et-tecken (&) m.fl. ställer också till problem vid sökning och bör undvikas.

Svar: Om man registrerar fullständigt efternamn men endast förnamnets initialer och sedan söker på det fullständiga namnet visas inte posterna som bara innehåller initialer. Ändra i posten genom att fylla i det fullständiga förnamnet. Enklast är att söka på sitt LiU-ID.

Svar: Om du inte hittar uppsatsen eller examensarbetet i DiVA så är den helt enkelt inte elektroniskt publicerad. Samtliga uppsatser och examensarbeten är borttagna ur bibliotekskatalogen och finns endasts tillgängliga via DiVA om de är publicerade elektroniskt.

Svar: Ja, det är möjligt. Så här gör du:

  • Sök fram publikationerna i DiVA
  • Åndra antalet träffar per sida så att alla publikationer visas på samma sida
  • Markera de träffar du vill ta med i listan eller välj Markera alla på sidan
  • Klicka på Referera
  • Välj önskat referensformat du vill använda, t. ex. Vancouver samt Utmatningsformat t.ex. text
  • Klicka på Skapa. Referenserna visas i rutan nedanför
  • Klicka på Exportera och spara ned eller öppna i önskat filformat

Det är också möjligt att skapa en personlig refernslista via vår tjänst Skapa publikationslistor ur DiVA och söka på ditt LiU-ID. Läs mer om hur du skapar referenslistor eller exporterar data ur DiVA på vår sida Skapa publikationslistor ur DiVA

Svar: Ja, under förutsättning att tidskriften godkänner artiklar som redan publicerats elektroniskt på www.ep.liu.se. LiU E-Press har för sin del inga invändningar. Möjligheterna varierar mellan olika områden och tidskrifter. LiU E-Press råder dig att först kontrollera med tidskriften.

Svar: LiU E-Press och DiVA har ett åtagande att hålla artiklarna online på Internet från och med publiceringsdatumet och kommer alltid att vara tillgängliga.Sidansvarig: Peter Berkesand
Senast uppdaterad:  2019-05-04