Göm menyn

Frågor och svar

Inloggning i DiVA

Svar: Ansökan om LiU-ID görs hos kontoansvarig på din institution/enhet. OBS! att det är förenat med en kostnad för institutionen att få ett LiU-ID.
Svar: Kontakta LiU:s helpdesk: anställda Phone 013-28 2828 eller email helpdesk@it.liu.se; studenter Phone 013-28 5898 eller email helpdesk@student.liu.se.

Registrera

Svar: Enligt rektors beslut ska vetenskapliga publikationer som produceras av anställda och studenter vid Linköpings universitet registreras i DiVA såvida det inte föreligger några upphovsrättsliga hinder. Förutom doktors- och licentitatavhandlingar, examensarbeten och uppsatser ska även artiklar i tidskrifter, serier, konferenser, böcker, antologier etc. registreras i DiVA. OBS! Kontrollera först i DiVA om din publikation redan finns där innan du registrerar så undviker vi dubbletter.

OBS! Att DiVA är en databas för forskningspublikationer och här ska endast publikationer registreras som man medverkat i såsom ensam författare eller medförfattare. DiVA är inte en databas för registrering av arbetsuppgifter. Följande ska således inte registreras:

 • docentföreläsningar,
 • tidskriftsvolymer som man är redaktör för (Editor-in-Chief eller Guest Editor),
 • introduktioner (motsv.) vid konferenser som utförts i egenskap av Moderator eller Chair,
 • anteckningar i patientjournaler,
 • undervisningsmaterial som inte är utgivet som läromedel,
 • artiklar med status manuskript, submitted och accepted (om artiklarna ingår i en avhandling ska de registreras som manuskript),

Artiklar med statusen In press kan registreras om artikeln har en fungerande DOI. Alla publikationer måste kunna härledas dvs. det ska vara möjligt att hitta en publikation i t.ex. LIBRIS eller motsvarande kataloger/databaser (böcker, antologier) och konferensnamnet, datum och plats måste alltid vara angivet för konferenspublikationer.

Svar: Nej, men det finns ett antal obligatoriska fält som alltid ska fyllas i. Dessa är markerade med en asterisk (*). Beroende på vilken publikationstyp finns det ytterligare ett antal fält som ska fyllas i för att erhålla en hög kvalitet på posten. På vår sida Publicera på LiU E-Press finns länkar till de olika publikationstyperna med information om vilka fält som alltid ska fyllas i. Nedan är en kort lista över de fält som alltid ska fyllas i:

 • samtliga författare som är medförfattare i artikeln ska fyllas i,
 • LiU-ID för alla författare, verksamma vid LiU,
 • författarnas organisationstillhörighet (affiliation),
 • publikationen titel,
 • typ av innehåll (Refereegranskat, Övrigt vetenskapligt eller Övrig (populärvetenskap, debatt, mm),
 • status (endast Published och E-pub ahead of print ska registreras. I det senare fallet endast om det finns en DOI-länk),
 • tidskriftens namn, publiceringsår, volym, nummer och sidintervall,
 • utgivare,
 • DOI-länk (om sådan finns).
 • nationell ämneskategori,
 • nyckelord och abstract (abstract ska alltid fyllas i).
 • för konferensartiklar ska alltid konferensens namn, datum och plats anges samt antal sidor alt. sidintervall. Om artikeln ingår i en Conference Proceedings ska Prodeedingens namn, redaktörer och ISBN fyllas i,
 • ISBN ska alltid fyllas i för böcker, antologier och kapitel i bok samt antal sidor alt. sidintervall.

Om du är osäker email hör av dig till oss

Svar: Det finns flera anledningar till detta.
 1. Ett mycket effektivt sätt att sprida forskningsresultatet och på så sätt synliggöra LiU över hela världen via Internet. DiVA indexeras av sökmotorer och sökbar i databaser som SCIRUS, SCOPUS, SwePub, Uppsök m.fl.
 2. DiVA används för kvantitativa studier av vetenskapligt material, bibliometri. Bibliometrisk analys är ett sätt att utvärdera forskningsmiljöer och internationell rankning av universitet.
 3. Visa den svenska allmänheten hur LiU:s resurser används dvs. en publicerad artikel, bok, examensarbete etc.
Övriga fördelar:
 • författaren behåller alltid upphovsrätten till sitt arbete (gäller även studenter),
 • det kostar inget för författaren eller institutionen,
 • effektivt sätt att motverka plagiering,
 • visa vad offentliga medel används till,
 • miljövänligt sätt att publicera,
 • statistik direkt på sidan: antal unika besökare, antal nedladdningar av fil
 • publicering av bilder och diagram i färg utan några kostnader,
 • ljudfiler och videofilmer är enkelt att inkludera i publikationen eller publicera separat,
 • en fast URL-adress som det är enkelt att referera till,
 • alla publikationer är garanterade en tillgänglighet på Internet räknat från publiceringsdatumet,
 • sökbar i bibliotekets lokala katalog och länk till publikationen (gäller ej uppsatser och examensarbeten),
 • sökbar i Uppsök (LIBRIS) och uppsatser.se.
Svar: Se vår publiceringssida för mer information eller email kontakta oss.
Svar: I fältet Lokalt användarid. LiU-ID ska fyllas i för samtliga medförfattare om de är verksamma vid LiU.

Svar: Fyll i avdelning (motsv.) och därefter fakultet genom att klicka på texten Välj organisation i fältet Institution, avdelning eller program. Klicka sedan på plustecknet framför Linköpings universitet för att lista alla institutioner och plustecknet framför institutionsnamnet för att visa alla avdelningar (se bild 1 nedan). Välj sedan institution eller avdelning genom att klicka på dess namn. Om avdelning fylls i behöver inte institutionens namn fyllas i, det görs i automatiskt (institutionen kopplas automatiskt till avdelningen). Undantagen är CMIV, HELIX och REMESO, där måste man välja institution).

Fyll i din organisationstillhörighet för Region Östergötland genom att klicka på Region Östergötland och välj klinik enligt punkt ii ovan. (Centrum läggs till automatiskt).

Om du undrar över något beträffande organisationstillhörighet, tveka inte att email fråga oss.

Organisationstillhörighet
Bild 1. Klicka på plustecknet för att
lista institutionerna.

Svar: Om du har en artikel som du vill parallellpublicera kan du email skicka en förfrågan till oss så kontrollerar vi om artikeln kan parallellpubliceras. Läs mer på vår sida om parallellpublicering.
Svar: DOI (Digital Object Identifier) består av en konstruerad sträng av alfanumeriska tecken och används på Internet för att identifiera publicerade individuella dokument t.ex. artiklar i tidskrifter, monografier, kapitel i böcker osv. En DOI pekar på en webbadress som kan byta namn medan DOI alltid förblir densamma. Nästan alla stora förlag, som publicerar artiklar elektroniskt använder sig av DOI. Den finns angiven på hemsidan med artikeln. En DOI kan se ut så här: 10.3384/hygiea.1403-8668.044129. Om DOI finns ska den alltid anges i fältet för DOI vid registrering.
Svar: Alla uppsatser och examensarbeten som publiceras elektroniskt placeras alltid i en lista för kontroll av ansvarig studentadministratör på respektive institution. Om det dröjer innan uppsatsen publiceras, kontakta administratören för besked.
Svar: Skicka pdf-filen med din publikation till oss så hjälper vi dig med publiceringen: email ep@ep.liu.se.
Svar: Om man kopierar text från en pdf-fil uppstår detta fel. Den inklistrade texten måste redigeras något: i webbformuläret vid respektive fält finns en ikon med tecknet W framför en mapp (Edit symbol). Klicka på ikonen. En ruta öppnas, klistra in texten i rutan (ta inte med all text utan stycke för stycke). Nu syns det om texten innehåller felaktiga tecken eller radbrytningar. Radera de felaktiga radbrytningarna och rätta till konstiga tecken, klicka sedan på knappen Insert, gör en extra radmatning och klicka på ikonen igen för nästa stycke.

Författar-ID

Svar:

ORCID (Open Researcher and Contributor ID) är ett internationell system, där forskaren gratis får ett unikt ID som är numersikt uppbyggd. Exempel på ett ORCID: 0000-0001-8661-2232. ORCID kan användas för att underlätta forskarens kontakter med förlag och forskningsfinansiärer samt vid bibliometriska analyser. Vi rekommenderar att LiU-forskare registrerar sig på ORCID:s hemsida för att få ett ID, och sedan skickar det till E-press.

 • Gå till http://orcid.org/
 • Klicka på “Register now” och fyll I namn och e-postadress.
 • Skicka ditt ORCID (t.ex. http://orcid.org/0000-0001-8661-2232) till email ep@ep.liu.se, tillsammans med ditt LiU-ID. Ditt ORCID kommer att läggas till i alla dina poster i DiVA, såväl retroaktivt som kommande.
 • Använd ditt ORCID när du skickar in artiklar till tidskrifter och vid ansökningar till forskningsfonder. Vid ansökningar i ansökningssystemet Prisma krävs ett ORCID.
Svar: Ja, det finns ett särskilt fält i DiVA som heter ORCID-id, där ORCID kan kopieras in.
Svar: Nej, skicka ditt ORCID och LiU-ID till email ep@ep.liu.se, så uppdaterar vi alla dina poster automatiskt och enkelt med hjälp av ditt LiU-ID. Notera att vi lagrar ditt ORCID i vår personaldatabas. På så sätt kan vi vid import av poster från andra databaser t.ex. Web of Science, SCOPUS, PubMed m.fl. lägga till både ditt LiU-ID och ORCID i posterna.
ResearcherID är ett unikt identifieringssystem utvecklat av Thomson Reuters för databasen Web of Science. Forskaren får ett ResearcherID, och kan sedan knyta alla sina publikationer i Web of Science till detta ID. Med ett ResearcherID blir det betydligt enklare att söka fram alla sina publikationer i Web of Science, och att få citeringsstatistik.
Svar: För att få ett ResearcherID:
 1. Gå till http://researcherid.com
 2. Klicka på boxen ”Join now” och fyll i namn och e-postadress. Följ anvisningarna för att avsluta registreringen.
 3. Om du har ett ORCID får du nu möjlighet att koppla ihop ditt ResearcherID med ditt ORCID. Vi rekommenderar starkt att att införskaffa ett ResearcherID. När en artikel publiceras med ett ORCID, kommer den automatiskt att knytas till korrekt ResearcherID i Web of Science.

Redigera

Svar: Om du har bytt avdelning får posterna absolut inte ändras. Den nya avdelningen ska anges om publikationen är skriven efter flytten. Posterna får heller inte ändras om avdelningen byter namn. Det nya namnet anges för publikationer som är skrivna efter namnbytet. Om posterna ändras blir det fel vid bibliometriska analyser.

Svar: Nej, det finns inga möjligheter att ändra i originalfilen som LiU E-Press publicerat Internet. Det går inte ens att ändra ett litet stavfel. Anledningen till detta är att LiU E-Press’ trovärdighet kräver att redan publicerade forskningsresultat i efterhand inte ”förbättras”av författaren efter publiceringsdatumet. Vi har ingen möjlighet att skilja mellan små och stora ändringar på ett säkert sätt. Det är en principfråga för LiU E-Press att det som är publicerat är publicerat.

Som författare har du däremot möjlighet skicka en erratalista till oss email ep@ep.liu.se. Vi publicerar erratalistan som en separat fil.

Svar: Ja, det går bra. Skicka rättelserna till oss email ep@ep.liu.se så korrigerar vi felen.
Svar: Om man i efterhand lägger till en fulltext i något av de publicerbara formaten, publiceras inte posten igen utan placeras i en lista för kontroll att ev. upphovsrätt inte överträds. Posten publiceras igen så snart den är kontrollerad.
Svar: Det beror på behörigheten till posterna. Vid sökning i det interna sökgränssnittet visas endast de poster du har behörighet till. I det externa sökgränssnittet visas alla poster.
Svar: Det beror på behörigheten. Du kan bara rätta de poster som du själv registrerat. Skicka ev. rättelser till oss så utför vi dem.
Svar: När en post är granskad och ev. kompletterad med uppgifter som saknades, låses posten och endast personer med särskild behörighet har åtkomst till posten. Om du har mer uppgifter och vill komplettera posten, email skicka uppgifterna till oss så rättar vi posten åt dig.

Plagiering

Svar: Att använda någon annans idé, formuleringar, verk etc. och presentera dessa som sina egna är plagiat. Några exempel på plagiering:
 • kopiera text, fotografier, diagram etc. från någon annans arbete utan att ange källa,
 • använda en text från någon annans arbete och formulera om innehållet utan att ange källa,
 • ordagrant översätta text från ett annat språk utan att ange att det är en översättning,
 • använda text som någon annan författat och endast byta ut några enstaka ord mot synonymer, trots att källhänvisningen är angiven.
Svar:Självplagiering innebär att man använder sig av egna texter, utan angivelse att texten ingått i ett tidigare publicerat arbete. Det kan t.ex. röra sig om en konferensartikel som sedan publiceras som en artikel i tidskrift. Det är tillåtet att använda delar av sina tidigare publicerade texter som citat i andra arbeten och tydligt ange källan.
Svar: Examensarbetet och ett kapitel består oftast av betydligt fler sidor än en artikel och omarbetas därför genom att korta ned och skriva om. Då anses den som en ny publikation. Artikelns ursprung måste dock tydligt framgå i artikeln dvs. att den tidigare publicerats som examensarbete eller kapitel i bok och de ska även finnas med i artikelns referenslista. När Konferensbidraget presenterats vid en konferens brukar bidraget i allmänhet ges ut som en konferensproceeding med alla eller utvalda artiklar från konferensen. Ibland krävs att artikeln omarbetats innan publicering i en proceeding men oftast publiceras originalet som presenterades på konferensen.
Svar: Bestämmelserna hur återanvändningen från licentiatavhandlingar i doktorsavhandlingar varierar mellan fakulteterna. Kontakta därför fakulteten för korrekt information. Tekniska fakulteten tillåter användning av i stort sett hela licentiatavhandlingen i doktorsavhandlingen. Om licentiatavhandlingen återanvänds i doktorsavhandlingen måste detta tydligt framgå i doktorsavhandlingen. Medicinska fakulteten tillåter inte att licentiatavhandlingen återanvänds i doktorsavhandlingen.

Upphovsrätt

Se även vår sida om upphovsrätt om du inte hittar informationen bland frågor och svar.

Svar: Nej, det kan du inte utan du måste fråga innehavaren av upphovsrätten om tillstånd att använda bilden i din publikation. När du fått tillstånd att använda bilden måste också ange fotografens namn vid publicering av bilden.
Svar: Det är inte tillåtet att kopiera originalet av en tabell, diagram eller en figur från en annan publikation och använda den som sin egen, även om du anger fullständig referens till originalet. Observera att det är formen som är skyddad av upphovsrätten, inte den vetenskapliga informationen i t.ex. tabellen. Det betyder att du kan göra om en tabellen till ett diagram och använda den i din publikation med fullständig referens till originalet. Huvudsaken är att figuren du ska publicera i din publikation inte har samma form som den upphovsrättsskyddade figuren.
Svar: I samband med publiceringen av din artikel i den kommersiella tidskriften har du förmodligen skrivit över upphovsrätten till tidskriften/förlaget. Kontrollera först vad du kan och inte kan göra med dina foton, tabeller, diagram eller figurer. Oftast tillåter förlagen att man får använda dessa utan tillstånd men det finns undantag. Finns ingen information vad du får använda, krävs med all säkerhet tillstånd från förlaget.
Svar: Ja, om doktorsavhandlingen innehåller artiklar som publicerats i elektroniska eller tryckta tidskrifter så publicerar LiU E-Press endast sammanfattningen (ramberättelsen/kappan). LiU E-Press länkar till de artiklar som är tillgängliga elektronisk. Se denna sida som ett exempel. Observera att vissa artiklar inte kan nås för besökare som inte prenumererar på de elektroniska tidskrifter, där artiklarna är publicerade.
Svar: Om du har upphovsrättsinnehavarens tillstånd går det bra. Om du inte har tillstånd kan du inte använda bilden. Det brukar inte vara några problem att få tillstånd att använda en upphovsrättsskyddad bild under förutsättning att man noga anger vad den ska användas till samt att det handlar om icke-kommersiellt bruk.

Svar: Nej, det finns inga möjligheter att ändra i originalfilen som LiU E-Press publicerat Internet. Det går inte ens att ändra ett litet stavfel. Anledningen till detta är att LiU E-Press trovärdighet kräver att redan publicerade forskningsresultat i efterhand inte ”förbättras” av författaren efter publiceringsdatumet. Vi har ingen möjlighet att skilja mellan små och stora ändringar på ett säkert sätt. Det är en principfråga för LiU E-Press att det som är publicerat är publicerat.

Som författare har du däremot möjlighet skicka en erratalista till oss (ep@ep.liu.se). Vi publicerar erratalistan som en separat fil.

Svar: Nej, alla bilder är upphovsrättsligt skyddade. Det gäller även bilder på Internet. För att använda material ur böcker, tidningar, Internet osv. krävs alltid tillstånd såvida det inte uttryckligen står angivet att materialet fritt kan användas. Glöm inte att ange korrekt referens till materialet. Läs mer om foton, figurer och konst på vår sida om upphovsrätt.
Svar: Nej, det är inte tillåtet. En överenskommelse mellan svenska lärosäten och Bonus Copyright Access reglerar detta och du kan endast kopiera och distribuera upp till 15 sidor eller 15% av ett arbete (dvs. en bok). För en hel bok krävs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Läs mer om kopiering av upphovsskyddat material på vår sida om upphovsrätt.
Svar: Det är du själv som student som äger upphovsrätten till din uppsats eller ditt examensarbete. Vare sig handledaren, institutionen eller universitetet kan göra anspråk på upphovsrätten enligt svensk lag. Läs mer om upphovsrätten för uppsatser/exjobb på vår sida om upphovsrätt.
Svar: Generellt är det förbjudet men undantag finns. För mer och utförligare information läs universitetets Regler för studenters möjlighet till ljud- och bildupptagning i samband med undervisningssituationer vid Linköpings universitet.

Söka, sortera och exportera i DiVA

Svar: Om du söker på hela eller delar av titeln i en publikation i enkel sökning letar systemet fram alla publikationer som innehåller något eller några av de ord som titeln består av. Sök via avancerad sökning eller ännu bättre sök på ditt LiU-ID. I det senare fallet visas alltid dina publikationer.
Svar: Frågetecken är ett reserverat tecken, ett Wild Card dvs. ett ersättningstecken för andra tecken/bokstäver. När du söker på en titel med frågetecken uteslut frågetecknet för att hitta publikationen. Även bindestreck, snedstreck, et-tecken (&) m.fl. ställer också till problem vid sökning och bör undvikas.
Svar: Om man registrerar fullständigt efternamn men endast förnamnets initialer och sedan söker på det fullständiga namnet visas inte posterna som bara innehåller initialer. Ändra i posten genom att fylla i det fullständiga förnamnet. Enklast är att söka på sitt LiU-ID.
Svar: Om du inte hittar uppsatsen eller examensarbetet i DiVA så är den helt enkelt inte elektroniskt publicerad. Samtliga uppsatser och examensarbeten är borttagna ur bibliotekskatalogen och finns endasts tillgängliga via DiVA om de är publicerade elektroniskt.
Svar: Ja, det går utmärkt. På vår sida Skapa länk vid utsökning ur DiVA finns utförlig information hur det går till. För mer avancerade funktioner med utsökningar och presentation på sin egen hemsida kan det behövas assistans från er IT-ansvarig på er institution.
Svar: Ja, gör sökningen och i träfflistan efter rubriken Sortering välj sorteringsordning. Förvald sortering är alfabetiskt på författare.
Svar: Ja, gå till enkel sökning och gör själva sökningen. Markera sedan de poster i träfflistan som ska exporterea genom att kryssa i kryssrutan. Klicka sedan på länken Referenser, välj format för att visa listan. Listan visas i en ny webbsida. Kopiera och klistra in texten i ett dokument för vidare formatering.
Svar: Ja, gå till enkel sökning. Klicka på Utsökning. Välj först vad du vill söka på t.ex. vilka fält och publikationstyper. Klicka därefter på knappen Skapa länk längst ned på sidan och en länk visas. Kopiera länken och spara den på datorn. Läs mer på sidan Skapa publikationstlistor ur DiVA och under rubriken Utsökningar ur DiVA med parametrar.

Övrigt

Svar: Nya serier kan skapas så fort det finns ett konkret intresse från en grupp författare. En serie måste ha en redaktör. Som serieredaktör erfordras en fakultetsmedlem som är universitetslektor, docent, professor eller annan jämförbar akademisk ställning. Det går också utmärkt att elektroniskt publicera en redan befintlig serie. Kontrollera att seriens namn finns med i listan över serier i webbformuläret. Om den inte gör det, kontakta email LiU E-Press så lägger vi till den. Mer information finns på vår sida om att starta en ny serie.
Svar: Ja, under förutsättning att tidskriften godkänner artiklar som redan publicerats elektroniskt på www.ep.liu.se. LiU E-Press har för sin del inga invändningar. Möjligheterna varierar mellan olika områden och tidskrifter. LiU E-Press råder dig att först kontrollera med tidskriften.
Svar: LiU E-Press har ett åtagande att hålla artiklarna online på Internet från och med publiceringsdatumet.
Svar: Det vanligaste filformatet på LiU E-Press är pdf-filer, vilket vi föredrar. Bildformaten är jpg men det går bra att skicka andra format, då vi gör om filerna till .jpg-format.
Svar: Vilket språk som helst. Vi förväntar oss naturligtvis att svenska och engelska texter överväger men andra språk är också välkomna.

Svar: Se denna sida hur korrekt organisationstillhörighet ska anges: http://www.ep.liu.se/authorinf/affiliation.sv.asp.

Skapa din officiella organisationstillhörighet på sidan Skapa officiell Affiliation för publikationer.Sidansvarig: Peter Berkesand
Senast uppdaterad:  2019-02-20