Göm menyn

Internationella Open Access-tidskrifter

Linköping University Electronic Press (LiU E-Press) är publiceringsvärd för ett antal internationella akademiska open access-tidskrifter inom flera olika forskningsområden. Alla artiklar i tidskrifterna är refereegranskade och publicerade med Creative Common-licens samt är fritt tillgängliga globalt för alla med en internetuppkoppling. Publiceringsspråket är engelska men undantag finns, där någon tidskrift också accepterar artiklar skrivet på något skandinaviskt språk.

LiU E-Press är medlem i CrossRef, som är en icke-kommersiell organisation. Syftet är att bl.a. tillhandahålla identifikatorer och beständiga länkar till publikationerna och används för citering av andra vetenskapliga artiklar. Den beständiga länken är en s.k. DOI (DOI=Digital Object Identifier) och alla tidskriftsartiklar, som publiceras via LiU E-Press, erhåller en DOI.

På begäran kan LiU E-Press kontrollera accepterade artiklar mot andra akademiska källor och internet. För mer information kontakta Peter Berkesand.

Kontakta oss gärna via e-post ep@ep.liu.se

Aktiva tidskrifter
ATENA Didaktik
ATENA Didaktik

ATENA Didaktik — Avisa för Teknikens och Naturvetenskapernas Didaktik är en professionsvetenskaplig digital tidskrift om naturvetenskapernas och teknikens didaktik. Den vänder sig till lärare, förskollärare, forskare och andra som är intresserade av hur undervisning kan utvecklas genom att den baseras på forskning och beprövad erfarenhet. Tidskriften är gratis och ges ut av NATDID (Nationellt centrum för teknikens och naturvetenskapernas didaktik).

Confero: Essays on Education, Philosophy and Politics
Confero: Essays on Education, Philosophy and Politics

Confero: Essays on Education, Philosophy and Politics är en peer-reviewed tvärvetenskaplig tidskrift om frågor som rör utbildning och social kritik. I tidskriften ges utrymme för essayistiska bidrag inom dessa områden, och välkomnar särskilt filosofiska och politiska bidrag.

Under senare år har vi bevittnat inträdet av en publikationsekonomi, omvandling av forskning till fasta ramar och specifika uttrycksformer. Ur dessa omständigheter växte Confero som en kollektiv strävan att öppna upp ett utrymme för artiklar som inte bara är strikt och systematiska utan också vackra, esoteriska och djupgående. Tidskriften utmanar således det vanliga förlitandet på form och struktur för att garantera giltighet i sociala vetenskapliga skrivningar, i tron att det kan hindra originalitet och kreativitet. Confero publicerar uppsatser av hög kvalitet, i meningen konsistens, övertygande förmåga, rik och digra beskrivningar och reflexvitet.

Confero är en open access-tidskrift, fritt tillgänglig för personer som arbetar med samhällsvetenskaplig forskning samt en bredare intellektuell publik. För att accepteras för publicering kan uppsatsen skrivas från ett brett spektrum av teoretiska perspektiv, inklusive (men inte begränsat till) discipliner av kritisk teori, feminism, marxism, postkolonial kritik, postort-structuralism, strukturalistisk och psykoanalys. Tidskriften välkomnar ett brett spektrum av empiriska källor som används för att undersöka ett aktuellt ämne eller fenomen: okonventionella källor som konstverk, litteratur, filmer samt konventionellt empiriskt material som intervjuer och etnografer. Confero publicerar uppsatser relaterade till utbildning och social kritik skriven från olika akademiska traditioner, till exempel antropologi, litteratur, historia, statsvetenskap, psykologi och sociologi.

Culture Unbound: Journal of Current Cultural Research
Culture Unbound: Journal of Current Cultural Research

Culture Unbound: Journal of Current Cultural Research är en akademisk tidskrift för gränsöverskridande kulturforskning, inklusive kulturstudier samt andra tvärvetenskapliga och transnationella strömningar. Tidskriften fungerar som ett forum med ett vidare spännvidd än befintliga tidskrifter för olika ämnesområden av kulturforskning och är globalt öppen för artiklar från alla områden inom detta omfångsrika område.

Culture Unbound  publiceras digitalt som Open Access. Alla artiklar och tematiska sessioner är fritt tillgängliga. Culture Unbound använder dubbelblind peer-review. Granskningsprocessen tar normalt mellan två och sex månader.

Sedan tidskriften lanserades i juni 2009 har Culture Unbound, utöver oberoende artiklar från det breda området för kulturforskning, publicerat tematiska avsnitt om särskilt intressanta och relevanta frågor. Dessa redigeras av speciellt inbjudna gästredaktörer som bidrar med en unik inblick i den senaste utvecklingen inom sina forskningsområden.

Culture Unbound bygger på två vitala enheter vid Linköpings universitetsenheter som ger en unik svensk profil, bygger nya broar mellan regionala och globala forskningstraditioner:

  • Advanced Cultural Studies Institute of Sweden (ACSIS), med tvärvetenskaplig gränsöverskridande utbyte.
  • Tema Kultur och samhälle (Tema Q), med tvärvetenskaplig forskning och doktorandutbildning.
De Ethica Journal
De Ethica

De Ethica strävar efter att publicera vetenskapliga verk i filosofi, teologi och tillämpad etik. Tidskriften är en peer-reviewed, open-access publikation, publicerad via Linköpings universitet Electronic Press. Vi är engagerade i att göra artiklar av hög akademisk kvalitet tillgänglig för en bred publik.

De Ethica publiceras i samarbete med Societas Ethica, European Society for Ethics Research. Societas Ethica grundades i Basel, Schweiz 1964; som Idag har mer än 200 medlemmar från mer än 20 länder, med representerar från en rad teologiska och filosofiska traditioner. Societas Ethics årliga konferenser samlar talare från hela världen och tillhandahåller ett levande forum för intellektuell utbyte. Liksom Societas Ethica, syftar De Ethica till att skapa dialog över nationella, politiska och religiösa gränser. 

Vi välkomnar bidrag från alla filosofiska och teologiska traditioner. Medan vi välkomnar historiskt och empiriskt inriktat arbete, fokuserar vi på normativa etiska frågor. Vi har ett särskilt intresse för artiklar som bidrar till pågående offentliga debatter, t.ex. om global rättvisa och miljöetik, sekulär stat och religionens roll, eller internationell migration och mänskliga rättigheter. 

Det är vårt mål att underlätta intellektuell utbyte över disciplinära och geografiska gränser, över klyftorna mellan olika filosofiska och teologiska traditioner. Sålunda strävar vi efter att publicera artiklar som presenterar ett tydligt och kortfattat argument, undviker jargong och är tillgängliga för en icke-specialiserad akademisk publik. 

De Ethica är en fritt tillgänglig Open Access-tidskrift utan några avgifter. Detta innebär att innehållet i tidskriften publiceras utan kostnad för författare och kan fritt nås av läsarna. De Ethica använder Creative Commons BY-NC-licensiering (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), vilket innebär att vem som helst får utnyttja en artikel för icke-kommersiella ändamål så länge som en fullständig referens (inklusive DOI) ges till den ursprungliga publikationen. Dessutom är författare fria att publicera den publicerade versionen av artikeln på sin eller på universitetets hemsida).

The European Journal for Research on the Education and Learning of Adults (RELA)
The European Journal for Research on the Education and Learning of Adults (RELA)

European Journal for Research on the Education and Learning of Adults (RELA) är en refereegranskad akademisk tidskrift som skapar ett forum för publicering av kritisk forskning om vuxnas utbildning och lärande. Den har ett särskilt fokus på de utmaningar som finns vad gäller vuxnas utbildning och lärande i Europa, såsom de uppstår i relation till bredare internationella och transnationella trender. Ett sådant forum är viktigt  i en tid då lokala och regionala uttolkningar av fenomen är svåra att överföra mellan språkområden. Eftersom akademisk och politisk debatt i allt större utsträckning publiceras på engelska, exkluderas den rikedom av forskningskunskap som finns i andra kulturella praktiker än de som har engelska som modersmål. Tidskriften försöker sålunda vara språkligt ”tillgänglig". Samtidigt som tidksriften skapar ett forum för internationell och gränsöverskridande debatt, är bidrag särskilt välkomna från författare i Europa och andra platser där engelska inte är modersmål. 

RELA bjuder in nyskapande, vetenskapliga artiklar som diskuterar vuxnas utbildning och lärande från olika akademiska discipliner, perspektiv och traditioner. Tidskriften uppmuntrar mångfald i teoretiskt och metodiskt tillvägagångssätt och inlägg från icke-engelskspråkiga forskare. Alla publicerade bidrag i RELA utsätts för en noggrann granskningsprocess baserad på två delar: en första redaktionell screening och en dubbelblind granskning av minst två anonyma granskare. Stringens och tydlighet är viktiga krav för publicering.

International Journal of Ageing and Later Life (IJAL)
The International Journal of Ageing and Later Life (IJAL)

The International Journal of Ageing and Later Life (IJAL) serves an audience interested in social and cultural aspects of ageing and later life development. As such, the Journal welcomes contributions that aim at advancing the conceptual and theoretical debates of relevance on ageing and later life research. Contributions based on empirical work as well as methodologically interested discussions are also welcome, as long as they contribute to the above-mentioned discussions.

NJVET cover
The Nordic Journal of Vocational Education and Training (NJVET)

The Nordic Journal of Vocational Education and Training (NJVET) är en refereegranskad akademisk tidskrift som skapar ett forum för publicering av forskning om yrkesutbildning och professionsutbildning. Tidskriften är särskilt fokuserad på yrkesutbildning i de nordiska länderna, men tar även emot bidrag som behandlar bredare internationella och transnationella trender inom området.
NJVET välkomnar nyskapande, vetenskapliga artiklar som diskuterar yrkesutbildning och professionsutbildning för såväl ungdomar som vuxna, från olika akademiska discipliner, perspektiv och traditioner. Tidskriften uppmuntrar mångfald i teoretisk och metodologisk inriktning. Även om fokus ligger på de nordiska länderna är inlägg från olika delar av världen välkomna. Artiklar publiceras på engelska, danska, norska och svenska. Alla publicerade forskningsartiklar i NJVET genomgår en noggrann granskningsprocess i två steg: en första redaktionell genomgång och därefter en ”dubbel-blind” granskning av minst två anonyma granskare. Stringens och tydlighet är viktiga krav för publicering. 
NJVET publicerar artiklar med en kontinuerlig publikationsmodell, som gör artiklarna tillgängliga online så snart de är färdiga för publicering. Det innebär att artiklarna kommer att finnas tillgängliga online och omedelbart kan citeras utan att behöva vänta tills en ny volym och ett nytt nummer är klart. 

NJVET publiceras på uppdrag av Nordyrk, ett nordiskt nätverk för yrkesutbildning och med stöd av NOP-HS samt av Vetenskapsrådet.

The Northern European Journal of Language Technology (NEJLT)

The Northern European Journal of Language Technology (NEJLT) publicerar refereegranskade originalartiklar inom området språkteknologi.

Språkteknologi är vetenskap och teknik för att bearbeta naturligt språk på datorer. NEJLT tjänar främst FoU-gemenskapen på detta område. Presentationer och diskussioner av välgrundade och innovativa teoretiska och empiriska tillvägagångssätt samt relevanta utvärderingar och konkreta applikationer på området är alla lämpliga ämnen för artiklar i tidskriften.

NEJLT publiceras av NEALT, Northern European Association of Language Technology, en organisation som täcker de nordiska ländernas geografiska område. NEJLT är dock inte begränsat till NEALTs geografiska område. Det officiella språket i NEJLT är engelska.

Sensorium Journal
Sensorium Journal

Sensorium Journal är en icke-kommersiell, elektronisk open access-tidskrift för forskning om materialitet, estetik och medieteknik och publicerar en volym per år. Tidskriften Sensorium består av en sektion av artiklar som är peer-review och en öppen sektion för icke-peer-review-bidrag, som kan inkludera konstnärliga, litterära, kollaborativa eller/och experimentella delar, samt översättningar, intervjuer och introduktioner. Tidskriften är lättillgänglig för nedladdning och öppen åtkomst. Vi välkomnar artiklar och bidrag på de skandinaviska språken (norska, svenska, danska) och på engelska. Tidskriften redigeras av Nordic Network Sensorium.

Swedish Design Research Journal
Swedish Design Research Journal

Swedish Design Research Journal (SDRJ) är en internationell tidskrift för forskning inom design och publiceras två gånger per år. Tidskriften är peer-reviewed och fritt tillgänglig (open access). Det är nödvändigt att hålla sig ajour om det senaste inom designforskningen. 

Tidskriften syftar till att nå en internationell publik och författarskap av både designers och forskare inom området. På www.svid.se och i tryck kombineras forskningsartiklar med populära vetenskapliga artiklar i ett magasinformat, som består av intervjuer, rapporter, kolumner och recensioner av designrelaterad litteratur. 

Stiftelsen Swedish Industri Design Foundation finansierar tidskriften. Stiftelsen är en ideell organisation som syftar till att främja användningen av designpraxis och stödja designforskning. Swedish Design Research Journal publiceras via Electronic Press på Linköpings Universitet 

Valuation studies
Valuation Studies

Det övergripande syftet med tidskriften är att främja värdefulla samtal i det nya tvärvetenskapliga och framväxande området för värderingsstudier. Värdering betecknar någon social praxis där värdet eller värdet på något är etablerat, bedömt, förhandlat, provocerat, underhållet, konstruerat och/eller bestritt. För detta ändamål välkomnar tidskriften bidrag av olika slag och ursprung. Bortsett från traditionella tidskriftsartiklar välkomnar tidningen korta yttranden eller undersökningar, intervjuer, iscensatte debatter eller längre än vanliga tidskriftsartiklar. 

Tidskriften bedömer inkommande manuskript genom dubbelblind peer-review med minst två av varandra oberoende granskare. Godkända manuskript publiceras som PDF-filer enligt open access och författare behåller upphovsrätten till sitt arbete. 

VENUE

Linköpings universitet vill med tidskriften Venue stimulera verksamma inom skolvärlden och utbildningsforskare till ett kvalificerat tanke- och kunskapsutbyte genom beskrivningar av erfarenheter och forskning om förskola och skola.

I Venue kan du publicera, kommentera och utveckla olika slags beskrivningar av beprövad erfarenhet och vetenskapliga studier.

Texten skall vara ett uttryck för begriplig tankereda. Venue avser att löpande publicera olika slags texter för att möjliggöra aktuell debatt och stå i kontrast till långsamma publikationsprocesser. Sidansvarig: Peter Berkesand
Senast uppdaterad:  2020-02-05