Article | 3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet | Vägen från student till ingenjör - exempel från två kandidatexamensarbetskurser och ett förslag om en programsammanhållande byggnadsställning Linköping University Electronic Press Conference Proceedings
Göm menyn

Title:
Vägen från student till ingenjör - exempel från två kandidatexamensarbetskurser och ett förslag om en programsammanhållande byggnadsställning
Author:
Cristina Al-Khalili Szigyarto: School of Biotechnology, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm Kalle Garme: School of Engineering Sciences, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm Anna-Karin Högfeldt: School of Education and Communication in Engineering Sciences, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm Marie Magnell: School of Education and Communication in Engineering Sciences, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm
Download:
Full text (pdf)
Year:
2012
Conference:
3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet
Issue:
075
Article no.:
002
Pages:
5-10
No. of pages:
6
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2012-06-26
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

Den kunskapsteoretiska basen blivande ingenjörer behöver tillägna sig är stor och komplex. Till grunden för ingenjörsfältet ligger teknik tillsammans med flera andra ämnen; ämnen som på grundnivå saknar en tydlig samverkan eller association. Alltför ofta lyser dessutom kopplingen till verkligheten och praktiken med sin frånvaro; särskilt under utbildningens första år. För ingenjörsutbildare kan laborationsmoment; olika övningar; studiebesök och gästföreläsare; tyckas tydligt visa för studenterna om teorins tillämpningar. Ur ett student- och lärandeperspektiv kan det istället upplevas fragmentariserat och otillräckligt. Pusselbitarna ges ingen ram; struktur; och ingen tid avsätts för att studenten ska få analysera och bearbeta den egna övergripande utvecklingen mot ingenjörsrollen. Vi menar att ingenjörsutbildare från en övergripande programnivå bör skapa utrymme för reflektion kring den egna yrkesrollen; den personliga utvecklingen och coacha dem i detta. Här kommer ett förslag presenteras om hur detta systematiskt kan vävas in i utbildningsprogrammen. Vi kommer först sätta scenen genom att beskriva ingenjörsroller inom Bioteknik respektive Marina system; som är våra två ansatser. Sedan visar vi specifikt hur vi låter studentens reflektion och bearbetning av sin utveckling från student till ingenjör genomsyra kandidatexamensarbetskurserna (15hp) inom Bioteknik och Marina system; eftersom detta är en kurs av högt värde för studentens identitetsbyggande för den kommande ingenjörsrollen. Avslutningsvis presenteras en modell för översyn; riktad till programansvariga som syftar till att vara en byggställning för studentens identitetsbyggande.

Keywords: Kvalitetsarbete; examensarbete; ingenjörsfärdigheter; lärande; anställningsbarhet; yrkesroll; karriär; kompetens; arbetslivsrelevans; erfarenhetsbaserat lärande; CDIO; utbildningsprogram; programledarskap

3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet

Author:
Cristina Al-Khalili Szigyarto, Kalle Garme, Anna-Karin Högfeldt, Marie Magnell
Title:
Vägen från student till ingenjör - exempel från två kandidatexamensarbetskurser och ett förslag om en programsammanhållande byggnadsställning
References:

[1] Högskoleförordningen. SFS 1993:100. Bilaga 2; Examensordningen

[2] http://www.cdio.org/cdio-history; 2011-10-15

[3] www.cdio.org

[4] Edvardsson-Stivne; E. Jungert; T; (2007). Engineering students’ experiences of the transition from study to work. CDIO Knowledge Library. Cambridge; MA; Worldwide CDIO Initiative. http://www.cdio.org

[5] Eliasson; G.; Eliasson; A.; (1996) The biotechnological competence bloc. Revue d-economie idustrielle. 78:7-26.

[6] Nilsson; A. (2001) Biotechnology Firms in Sweden. Small Business Economics 17:93-103.

[7] Graham Gibbs (1992) Improving the quality of student learning; Technical & Educational Services Ltd; pages 1-11.

[8] Crawley; E.; Malmqvist; J.; Östlund; S.; Brodeur; D. (2007). Rethinking Engineering Education; The CDIO Approach. Springer

3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet

Author:
Cristina Al-Khalili Szigyarto, Kalle Garme, Anna-Karin Högfeldt, Marie Magnell
Title:
Vägen från student till ingenjör - exempel från två kandidatexamensarbetskurser och ett förslag om en programsammanhållande byggnadsställning
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2019-11-06