Article | 3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet | Viktiga kvalitetsaspekter för examensarbeten inom ingenjörsutbildningen Linköping University Electronic Press Conference Proceedings
Göm menyn

Title:
Viktiga kvalitetsaspekter för examensarbeten inom ingenjörsutbildningen
Author:
Kristina Nilsson: Lunds universitet, Lund Thomas Olsson: Lunds universitet, Lund Ingrid Svensson: Lund universitet, LTHs kansli, Lund Åsa Lindberg-Sand: Lunds universitet, CED, Lund
Download:
Full text (pdf)
Year:
2012
Conference:
3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet
Issue:
075
Article no.:
001
Pages:
1-3
No. of pages:
3
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2012-06-26
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

I detta konferensbidrag presenteras ett pågående projekt vid Lunds Tekniska Högskola med projekttiteln “Vad kännetecknar ett examensarbete med hög kvalitet på LTH?”. Detta projekt startades upp för snart ett år sedan med anledning av den förestående utvärderingen av ingenjörsutbildningen år 2013. Högskoleverket ansvarar för denna utvärdering som under 2011 påbörjats vid ett flertal fakulteter runt om i landet och som riktar sig mot examina inom högre utbildning. Utfallet av utvärderingen kommer att kunna påverka fördelning av ekonomiska medel samt examinationsrättigheter. Hittills har inga ingenjörsutbildningar utvärderats och i detta konferensbidrag diskuteras några aspekter som bör iakttas då de slutliga förutsättningarna för utvärdering av ingenjörsutbildningen fastställs. Den ursprungliga projektbeskrivningen har under arbetets gång utvidgats till att även innefatta sådana frågeställningar som ansvarsfördelningen mellan institutioner och utbildningsprogram samt tillgång till dokumentation.

Keywords: Examensarbeten; Högskoleverket; läranderesultat; nationell utvärdering

3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet

Author:
Kristina Nilsson, Thomas Olsson, Ingrid Svensson, Åsa Lindberg-Sand
Title:
Viktiga kvalitetsaspekter för examensarbeten inom ingenjörsutbildningen
References:

[1] Proposition 2009/10:139; Fokus på kunskap – Kvalitet i den högre utbildningen. Propositionen är tillgänglig på följande hemsida: http://www.regeringen.se/content/1/c6/14/22/11/7b94c38c.pdf

[2] Härnqvist; K (1999) En akademisk fråga – en ESO-rapport om ranking an C-uppsatser. Regeringskansliet; Finansdepartementet: Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi. Ds 1999:65

[3] Nilsson; K-A (2009) Direkt kvalitetssäkring. Bedömning av utbildningens resultat och relevans. Lunds universitet: Rapport från Utvärderingsenheten nr 2009:255

[4] EQF-LLL: European Communities (2008) The European Qualifications Framework for Lifelong Learning. Luxemburg: Office for the Official Publications of the European Communities; 2008.

[5] QF-EHA (2005) A Framework for Qualifications in the European Higher Education Area. Bologna Working Group for Qualification Frameworks. Copenhagen: The Ministry of Science

3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet

Author:
Kristina Nilsson, Thomas Olsson, Ingrid Svensson, Åsa Lindberg-Sand
Title:
Viktiga kvalitetsaspekter för examensarbeten inom ingenjörsutbildningen
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2019-11-06