Article | NORLIT 2009: Codex and Code; Aesthetics; Language and Politics in an Age of Digital Media; Stockholm; August 6-9; 2009 | Lokaliseringen som grepp: exemplen Sandemose och Camus Linköping University Electronic Press Conference Proceedings
Göm menyn

Title:
Lokaliseringen som grepp: exemplen Sandemose och Camus
Author:
Christer Ekholm: Stockholms universitet, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
2009
Conference:
NORLIT 2009: Codex and Code; Aesthetics; Language and Politics in an Age of Digital Media; Stockholm; August 6-9; 2009
Issue:
042
Article no.:
015
Pages:
171-182
No. of pages:
12
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2010-04-27
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

Till fiktionslitteraturens primära och performativt konstruerade spatialitet hör inte bara berät-tandets rum och diegesen; utan även det rum i vilken den tänkta eller implicerade läsaren placeras och förflyttas i olika riktningar. Så lyder utgångspunkten i denna studie; som med hjälp av en kombination av fenomenologiska; talaktsteoretiska; responsestetiska och narratologiska perspektiv söker nya svar på den urgamla frågan om litteraturens verkan. Litteraturen framträder här som en särskild form av riktad akt; i vilken det jag benämner ’lokalisering’ är ett centralt element. Detta samtidigt rumsskapande och positionsangivande grepp utgör den zon i vilken den apostroferade läsverklighetens dominanta sensorium aktualiseras och förhandlas inom ramen för läsakten; i ’lokaliseringen’ som grepp – så som detta realiseras i den stund läsaren svarar på textfenomenets manande gerundivum – blottläggs centrala aspekter av litte-raturens pragmatiska dimension.

I all korthet tillämpar jag min särskilda begreppsapparat och läsart och på ett par exem-peltexter: Aksel Sandemoses En flyktning krysser sitt spor (1933) och Albert Camus L’Étranger (1942). Analyserna visar att dessa texter inte blott tematiserar flykt och främlingskap; utan även – i den implicerade läsningens rum – skapar rörelser bort och avstånd till en initialt in- och tillskriven position. Och det är; menar jag; inte minst på denna responsnivå som dessa texter; liksom all dikt; äger rum som litteratur.

NORLIT 2009: Codex and Code; Aesthetics; Language and Politics in an Age of Digital Media; Stockholm; August 6-9; 2009

Author:
Christer Ekholm
Title:
Lokaliseringen som grepp: exemplen Sandemose och Camus
References:
No references available

NORLIT 2009: Codex and Code; Aesthetics; Language and Politics in an Age of Digital Media; Stockholm; August 6-9; 2009

Author:
Christer Ekholm
Title:
Lokaliseringen som grepp: exemplen Sandemose och Camus
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2019-11-06