Article | NORLIT 2009: Codex and Code; Aesthetics; Language and Politics in an Age of Digital Media; Stockholm; August 6-9; 2009 | Naturen som ”alls icke omyndig” vs. ”Det finns ingen natur längre.” Linköping University Electronic Press Conference Proceedings
Göm menyn

Title:
Naturen som ”alls icke omyndig” vs. ”Det finns ingen natur längre.”
Author:
Camilla Flodin: Uppsala universitet, Filosofiska institutionen, avd. för estetik, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
2009
Conference:
NORLIT 2009: Codex and Code; Aesthetics; Language and Politics in an Age of Digital Media; Stockholm; August 6-9; 2009
Issue:
042
Article no.:
009
Pages:
105-113
No. of pages:
9
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2010-04-27
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

För Adorno är idén om att konsten medlar mellan människa och natur central; liksom den var för det stora flertalet romantiska filosofer och konstnärer. Adorno återkommer till Hölderlins dikt ”Bergvinkeln i Hardt” (”Der Winkel von Hardt”) i sin essä ”Parataxis”; i Ästhetische Theorie och i sina föreläsningar om historia och frihet. I Hölderlins dikt beskrivs naturen som ”alls icke omyndig” (”nicht gar unmündig”). Naturen bär i dikten spår av det förflutna och vittnar om ett historiskt skeende. I sina föreläsningar om historia och frihet menar Adorno att denna dikt är den bästa modellen för att förstå vad han själv menar med sitt begrepp ”naturhi-storia”. Jag vill utreda varför så är fallet samt på vilket sätt Adorno menar att den modernis-tiska konsten vänder sig mot (den romantiska) idén om konsten som en försoning mellan människa och natur; så att denna försoning endast kan gestaltas negativt. I Becketts Slutspel (Fin de partie) säger en av huvudpersonerna: ”Det finns ingen natur längre.” Pjäsen framstäl-ler enligt Adorno en komplett förtingligad värld; där ingenting som inte tillverkats av männi-skor har någon plats. På vilket sätt kan Becketts verk ändå sägas peka mot en möjlig förso-ning mellan människa och natur? Hur talar naturen i detta verk jämfört med i Hölderlins dikt?

NORLIT 2009: Codex and Code; Aesthetics; Language and Politics in an Age of Digital Media; Stockholm; August 6-9; 2009

Author:
Camilla Flodin
Title:
Naturen som ”alls icke omyndig” vs. ”Det finns ingen natur längre.”
References:
No references available

NORLIT 2009: Codex and Code; Aesthetics; Language and Politics in an Age of Digital Media; Stockholm; August 6-9; 2009

Author:
Camilla Flodin
Title:
Naturen som ”alls icke omyndig” vs. ”Det finns ingen natur längre.”
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2019-11-06