Göm menyn

Upphovsrätt

Bakgrund

Lagen om upphovsrätt ger konstnärer, författare, kompositörer och andra personer, som har skapat ett verk, rätt att bestämma över hur deras verk ska användas.

Lagen börjar gälla den dag då verket skapades och gäller under upphovsrättsinnehavarens livstid samt 70 år efter det år upphovsrättsinnehavaren avled.

Upphovsrätten reglerar även möjligheten att på nytt distribuera ett verk t.ex. att återanvända någons figurer i ditt eget arbete, och skiljer sig från plagiat, som handlar om avsiktlig, eller oavsiktlig, framläggning av ett arbete eller en figur som ditt eget nyskapade bidrag. Se alltid till att få tillstånd av upphovsrättsinnehavaren innan du återanvänder någon annans arbete.

Upphovsrättsskyddat material

Upphovsrättsskyddat material är skönlitterär eller beskrivande framställning i skrift eller tal, datorprogram, musikaliskt eller sceniskt verk, filmverk, fotografiskt verk eller något annat alster av bildkonst, alster av byggnadskonst eller brukskonst, kartor, verk av beskrivande art som t.ex. teckningar, grafik eller i plastisk form utförda verk eller verk som har kommit till uttryck på något annat sätt.

Upphovsrätten tillämpas inte enbart på hela verket utan även delar av det. Det betyder t.ex. att figurer i ett dokument är lika skyddat som hela dokumentet.

Ovan nämnda gäller oberoende av media och samma regler gäller för material hämtat från internet som för tryckt material. Återanvändning av någon annans arbete, och publicera det på internet, skiljer sig inte från att publicera det i ett tryckt dokument.

Copyrightsymbolen (©)

Copyrightsymbolen (©) används ibland för att göra det tydligt för läsaren att detta verk är upphovsrättsskyddat. I Sverige saknar symbolen rättslig betydelse. Det räcker att på titelsidan skriva "Detta verk skyddas enligt lagen om upphovsrätt (URL 1960:729)" för att klargöra att verket är upphovsrättsligt skyddat.

Läs mer om upphovsrätt som universitetets juridiska avdelning sammanställt.

General Data Protection Regulation (GDPR) är EU:s nya dataskyddsförordning som trädde i kraft den 25 maj 2018. Förordningen ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PuL) som har upphört att gälla. Förordningens syfte är att stärka skyddet för enskilda personers integritet. Förordningen reglerar inte upphovsrätten utan endast behandlingen av personuppgifter. Har en student eller doktorand skrivit på avtalet om att publicera sitt arbete i LiU:s publiceringsplattform DiVA, gäller detta avtal fortfarande. GDPR upphäver inte ingångna avtal.

Läs mer om GDPR och hantering av personuppgifter i DiVA på vår sida Hantering av personuppgifter.

Creative Commons (CC) tillkom från början för att användas inom musikbranschen. Med CC kan man dela med sig av hela eller delar av arbetet: ladda ned, läsa, kopiera, distribuera, redigera, skriva om. Tydliga referenser till huvudkällan måste alltid anges.

Observera: Creative Commons-licenser kan inte återkallas. En licensgivare, som angivit ett verk med Creative Commons-licens, kan inte återkalla licensen eller hindra någon att använda verket med licensen. Nyutgivning av samma verk kan distribueras utan Creative Commons-licens men tidigare utgivning av verket med en Creative Commons-licens kan inte återkallas.

Creative Commons-licenser består av fyra villkor:

Createvi Commons fyra byggstenar.

De fyra villkoren ovan kan kombineras till sex olika licenser:

Källa: Creative Commons (u.å.). Downloads. [fotografi]. https://creativecommons.org/about/downloads/ Licens Creative Commons (BY) [2017-07-10]
Creative Commons (u.å.). Om Creative Commons licenserna http://www.creativecommons.se/om-cc/licenserna/ [2017-07-10]

En film om Creative Commons


I filmen förklaras Creative Commons av Kristina Alexanderson, illustreras av Jesper Wallerborg
och filmad av Göran Thorén. En produktion av Webbstjärnan i samarbete med Internetguider
på Stiftelsen för Internetinfrastruktur.se. Creative Commons-licens – attribution (återanvändning tillåten).

Linköping University Electronic Press och Creative Commons

Linköping University Electronic Press använder Creative Commons licensieringssystem som tillåter att läsare får ladda ned, läsa, sprida och använda material ur publikationer för icke-kommersiellt bruk under förutsättning att författaren erhåller ett fullständigt erkännande dvs. full referens till författaren och originalpublikationer varifrån uppgifterna är hämtade.

Sammanläggningsavhandling

För sammanläggningsavhandlingar publicerar vi endast kappan/ramberättelsen. Alla artiklar, både publicerade och opublicerade, avlägsnas ur avhandlingen. För varje artikel, som ingår i en avhandling, registreras de bibliografiska uppgifterna om respektive artikel med en länk från avhandlingen den ingår i, samt länk tillbaka från artikeln till avhandlingen. Se denna avhandling som exempel. I undantagsfall publiceras sammanläggningsavhandlingen i sin helhet komplett med artiklarna om inga uttryckliga upphovsrättsliga hinder finns.

Vid publicering av en vetenskaplig artikel i en kommersiell tidskrift, skriver författarna oftast under en överenskommelse, där författaren avtalar bort upphovsrätten till sin artikel till förlaget. Emellertid har flertalet förlag en klausul med vissa rättigheter som författaren behåller. Flertalet av förlagen tillåter författaren att publicera sin artikel på personliga eller offentliga icke-kommersiella webbsidor, parallellpublicering, med några mindre förbehåll:

 1. En referens och länk till originalpublikationen och tidskriften måste finnas.
 2. Författarens slutliga version av manuskriptet kan användas men inte förlagets slutliga version som publicerats på dess hemsida.
 3. Ibland finns ett embargo på 12 till 18 månader. Tidskrifter från Taylor and Francis är det mest kända exemplet.
 4. För mer information om en specifik tidskrift see Sherpa.

Vissa tidskrifter tillåter så kallad pre-print dvs. publicering av manuskript innan de har publicerats i en tidskrift. Vi har informerats om ett mindre antal fall, där tidskriften tillåter detta, men det ogillades av granskarna (peer-reviewers). Vår rekommendation är att inte publicera artiklar elektroniskt i fulltext, som är i manuskriptform, innan de har publicerats kommersiellt.

Återanvända artiklar i avhandlingen

Det brukar i allmänhet inte vara några problem att inkludera artiklar eller artikelmaterial i den tryckta versionen av avhandlingen. De kommersiella tidskrifterna menar, att den tryckta versionen inte har en sådan spridning att den kan anses som publicerad. För elektroniskt publicerade avhandlingar är däremot upphovsrätten mer känslig, då krävs tillstånd från tidskriften. Det är mycket enkelt att få tillstånd eftersom flertalet tidskrifter och förlag använder sig av tjänsten RightsLink Service på sina webbsidor. Fördelen med denna tjänst är att man får svar direkt samt att man oftast kan använda förlagets originalfil. Hur man gör finns beskrivet i vår instruktion Reuse article for reprint in Licentiate and Ph.D. Theses (pdf på engelska).

Monografiavhandlingar

Avhandlingar i monografiform publiceras i sin helhet om inte några upphovsrättsliga hinder finns. Upphovsrättsligt hinder uppstår om avhandlingen publiceras via kommersiellt förlag eller om avhandlingen innehåller material, t.ex. fotografier, figurer, bilder på konst eller annat material som uttryckligen inte får spridas i annan form än tryckt.

Om ett kapitel i en monografiavhandling ska publiceras i en kommersiell tidskrift menar förlagen att det krävs en markant omarbetning av kapitlen innan materialet kan anses vara en artikel. Av den anledningen är det inget problem att elektroniskt publicera monografiavhandlingar även om delar av materialet inte har skrivits om till en artikel.

Har du några frågor kring återanvändning av upphovsrättsskyddat material, skicka gärna ett E-post mail till oss.

Allmänt

Som student äger du upphovsrätten till ditt arbete enligt svensk upphovsrättslag. Det är inte universitetet, institutionen eller handledaren utan du själv som författare.

Som författare måste du också respektera svensk och utländsk upphovsrättslag. Det betyder att du inte kan använda fotografier, diagram, tabeller, kartor, teckningar, konstverk, collage m.m. hämtade från Internet, böcker, artiklar, tidningar osv. utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Det är tillåtet att citera kortare stycken av text som citat. Full referens till originalet måste anges dvs. referera till källan varifrån citatet här hämtat och tydligt visa att det är ett citat t.ex. genom att antingen kursivera den citerade texten, göra indrag eller använda citattecken. För fotografier ska fotografens namn alltid anges liksom året då fotot togs (om uppgiften finns). Se även fliken Foton, figurer, konst, tabeller, multimedia m.m. och fliken Kopiera och dela för mer information.

Använda foton, figurer, diagram m.m. utan tillstånd

Om ditt studentarbete endast ska lämnas in för att erhålla examination och inte publiceras offentligt dvs. tryckas och spridas eller publiceras elektroniskt via internet, behövs inget tillstånd från upphovsrättsinnehavaren för att använda foton, diagram, figurer osv. Om arbetet ska distribueras i tryck och/eller publiceras elektroniskt via internet, krävs tillstånd att använda foton, diagram, figurer osv.

Examensarbete vid företag

Om du samarbetar med ett företag, är det viktigt att i förväg klara ut upphovsrätten så att du kan publicera ditt arbete både, i tryckt och elektroniskt form, utan att bryta mot upphovsrätten.

Om företaget kräver ett underskrivet avtal, låt en jurist läsa avtalet. Var noga med att inte skriva över upphovsrätten till ditt examensarbete till företaget. Det kan i så fall betyda att du inte kan använda dina egna figurer, tabeller eller annan data i framtida arbeten utan tillstånd från företaget.

Klara alltid ut i förväg om ditt examensarbete eller uppsats kommer att innehålla information/data som är konfidentiellt av affärsekonomiska orsaker, forskning eller patent. Det kan ställa till problem med upphovsrätten och företaget kan kräva att arbetet beläggs med sekretess. Det viktigt att se till så ditt arbete inte blir sekretessbelagt. Flera institutioner vid LiU avråder bestämt att sekretessbelägga examensarbetet.

Rådgör med din handledare om du är osäker på vad du bör göra.

I utbildningssyfte finns en viss flexibilitet beträffande distribution av upphovsrättsskyddat material till registrerade studenter, som deltar i en kurs. Bonus Copyright Access är en paraplyorganisation som i Sverige är en mellanhand mellan lärosätena och upphovsrättsinnehavarna. Dessa tecknar tillsammans en kopieringslicens som ger lärare och studenter tillåtelse att kopiera och distribuera upphovsrättskyddat material med vissa restriktioner.

Kopiera upphovsrättsskyddat material för undervisning

Ett nytt högskoleavtal mellan Bonus Copyright Access och SUHF (Sveriges universitets- och högskoleförbund) har börjat gälla från den 1 januari 2014. Det nya avtalet ger lärare och studenter betydligt mer utökade möjligheter att kopiera och dela upphovsrättsskyddat material ur offentliggjorda svenska och utländska verk. Till exempel böcker, läromedel, dags- och veckotidningar, tidskrifter, digitala publikationer med mera.

Kopiera och dela digitala webbsidor och analogt från papperskopior

Lärare och studenter får kopiera och dela digitalt och analogt genom att:

 • Ladda ner
 • Skanna
 • Skriva ut
 • Fotokopiera

Dela och distribuera för undervisning

Lärare och studenter får i utbildningssyfte dela och distribuera inom universitetet genom att:

 • Spara digitalt på lärosätets slutna nätverk eller på USB-minne.
 • Dela kopior via lärosätets slutna nätverk, via e-post.
 • Använda kopierat material i presentationer som t.ex. PowerPoint
 • Spara och dela ut digitala presentationer på lärosätets slutna nätverk, via e-post
 • Projicera och visa på skärm
 • Dela ut papperskopior till registrerade studenter

15/15-regeln

En lärare får, om inget annat anges, kopiera upp till 15% av det totala antalet sidor i ett arbete (t.ex. ur en bok), men inte mer är 15 sidor. Om boken är på 100 sidor är det således tillåtet att kopiera 15 sidor. Om boken är på 60 sidor får man kopiera 9 sidor. Om förlagan är ett bokkapitel får man kopiera 15% av det totala antalet sidor. Det är tillåtet att kopiera ytterligare 3 extra sidor om det behövs för att kapitlet ska bli komplett. Läraren får endast kopiera så många exemplar att studenterna får var sitt och läraren några exemplar.15/15-regeln gäller även e-böcker.

Regeln gäller även vid kopiering av hela tidskrifter dvs. 15% av det totala antalet sidor. Om tidskriften är på 50 sidor är det tillåtet att kopiera 8 sidor (7½ sida räknas upp till hel sida). . Om en enskild artikel om 6 sidor ingår i en tidskrift på 30 sidor kan hela artikeln kopieras (4,5 sidor plus de 3 extra sidorna).

Fotokopiering av en hel bok i undervisningssyfte är inte tillåtet, även om boken inte längre ges ut, utan medgivande av upphovsrättsinnehavaren.

Vad läraren kan kopiera till sig själv

Läraren får, endast till sig själv, kopiera ett verk i sin helhet, t.ex. en bok om det är nödvändigt för undervisningen men inte för privat bruk. Materialet får inte spridas vidare.

Det är tillåtet att kopiera och distribuera

 1. Obligatorisk kurslitteratur får endast kopieras om ett mindre avsnitt ska läsas. Då gäller 15/15-regeln.
 2. Enstaka avsnitt ur obligatorisk kurslitteratur får kopieras för visning i undervisning.
 3. Enstaka avsnitt ur obligatorisk förlagsutgiven kurslitteratur får kopieras om de ska ingå i en examinationsuppgift.

Det är INTE tillåtet att kopiera och distribuera

 1. Obligatorisk förlagsutgiven kurslitteratur, men tillåtet om det i publikationen ingår enstaka verk och endast ett mindre avsnitt som inte överstiger 15 sidor som ska läsas (15/15-regeln); tillåtet att kopiera enstaka avsnitt för presentation i t.ex. PowerPoint samt tillåtet att kopiera enstaka avsnitt för examinationsuppgift,
 2. göra utskrifter av digitalt lagrade verk, där lärosätet har särskilda avtal med upphovsrättsinnehavaren som reglerar nämnda exemplarframställning,
 3. om det uttryckligen är angivet förbud mot kopiering av upphovsrättsinnehavarens verk hos någon av parterna och
 4. inspelad musik, film, video samt radio- och TV-program utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.

Observera att det som nämns ovan gäller "normal" undervisning och för kommersiella inslag (dvs. workshops for kolleger, icke registrerade studenter) gäller inte i ovan nämnda regler. För det senare måste tillstånd från innehavaren av upphovsrätten erhållas.

BIbliotek

Bibliotek kan skanna uppyhovsrättsligt skyddat material och digitalt dela materialet mellan sig. Det är däremot inte tillåtet för biblioteken att digitalt skicka materialet direkt till t.ex. en student eller forskare på det egna eller annat lärosäte såvida inte lärosätet har en överenskommelse med upphovsrättsinnehavaren. Endast papperskopior får skickas mellan biblioteken och till studenter. Om låntagaren är student vid det egna lärosätet, t.ex. LiU, och artikeln ska användas för undervisning, är det tillåtet att skanna artikeln och skicka den till studenten med e-post.

Om låntagaren är student vid det egna lärosätet t.ex. LiU, och artikeln ska användas för undervisning är det tillåtet att skanna artikeln och skicka den med e-post till studenten.

Källhänvisning

Läraren är skyldig att ange källan samt upphovsrättsinnehavarens/fotografens namn på de framställda kopiorna.

Bonus Copyright Access Banner

För mer information klicka på bannern ovan.

Allmänt

Upphovsrätten gäller även för fotografier, diagram, tabeller, kartor, teckningar, konstverk, collage, m.m. som är publicerat i tryckt eller elektronisk form samt för ljud- och videofiler. Det betyder att man som författare inte utan vidare kan använda nämnda material från Internet, böcker, tidningar osv. utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.

Använda upphovsrättsskyddade figurer, diagram med mera

Vetenskapliga resultat är inte upphovsrättsskyddade utan det är själva formen som de är presenterade i som är skyddade. Det går t.ex. att göra om ett stapeldiagram till ett cirkeldiagram eller en tabell utan att bryta mot upphovsrätten. Fullständig referens till originalkällan måste anges . Foton, konst och multimedia går däremot inte att "göra om" utan att bryta mot upphovsrätten. Tillstånd från upphovsrättsinnehavaren krävs.

För att underlätta att få tillstånd att använda en upphovsrättsskyddad figur eller fotografi, ange gärna att publikationen ska användas i akademiska sammanhang t.ex. avhandling, examensarbete eller rapport, och att den elektroniska versionen ska publiceras på universitetets icke-kommersiella förlag Linköping University Electronic Press. En full referens till materialet och innehavaren av upphovsrätten ska också anges i publikationen.

Använda fotografi utan tillstånd

Enligt upphovsrättslagens 2 kapitel är det möjligt att i tryckta vetenskapliga framställningar använda fotografier utan tillstånd, där fotografiet ingår i en kritisk granskning och inget kommersiellt vinstsyfte finns. En fullständig referens till fotografens namn och årtal måste ingå samt varifrån bilden är hämtad t.ex. en veckotidning. Istället för att utnyttja paragrafen är det bättre att fråga upphovsrättsinnehavaren om tillstånd av två skäl: 1) det bidrar till bra en relation med upphovsrättsinnehavaren för framtida samarbete och 2) värna om LiU:s varumärke.

Tillstånd krävs även för fotocollage om upphovsrättsskyddade fotografier används.

Fotografera en person

Det är från och med 1 juli 2013 inte tillåtet att i hemlighet fotografera eller filma en person som befinner sig i sin privata miljö eller på en plats som är avsedd att vara privat t.ex. på en toalett, i ett omklädningsrum eller liknande. Undantaget är journalistiskt arbete.

Fotografera personer på lärosätet, i folksamlingar m. m.

Det är tillåtet att fotografera personer i offentliga miljöer t.ex. på en gata eller folksamlingar utan tillstånd men det är alltid uppskattat om man frågar först innan man tar bilden samt meddelar syftet med bilden.

Vid fotografering på universitetet bör man undvika att fotografera utan tillstånd av personen eftersom denne kan ha skyddad identitet eller fotograferingen kan strida mot personens religiösa tro.

Publicera foto på nätet

Publicering av namn och bild av en person i t.ex. bloggar eller andra sociala medier är tillåtet så länge man inte kränker personen ifråga. Exempel på kränkande behandling är om man ”hänger ut”, förtalar eller på annat sätt skandaliserar en person.

Ljud- och videoupptagningar under föreläsningar

På Linköpings universitet råder generellt förbud mot ljudupptagning, fotografering, filmning vid föreläsningar, seminarier eller andra undervisningsformer. Läs mer om detta i rektors beslut. Undantag kan medges för personer med funktionshinder av något slag, där ljud- eller bildupptagning är till hjälp. Fråga om tillstånd i god tid före föreläsningen.

Konstverk

I en tryckt skrift får konstverk återges om det är en kritisk framställning t.ex. om konstverket ingår i en vetenskaplig publikation, avhandling eller artikel, där verket vetenskapligt granskas. Fullständig referens till källa och upphovsman måste anges. OBS! att det inte är tillåtet att publicera ett konstverk i en elektronisk publikation. Då krävs tillstånd. Se även Bildupphovsrätt.

Allmänt

  • Alla författare, inklusive studenter, som publicerar sitt arbete på www.ep.liu.se (LiU E-Press) eller DiVA, behåller upphovsrätten till sitt arbete.
  • Allt som publiceras på LiU E-Press eller DiVA skyddas av svensk upphovsrättslagstiftning och den finns inga kommersiella intressen av det publicerade materialet.
  • LiU E-Press publicerar open access under Creative Commons-licensen BY-NC: Erkännande-Icke-kommersiell.
  • Publiceringsöverenskommelsen, som alla författare måste skriva under för publicering på LiU E-Press och DiVA, ger LiU E-Press tillstånd att göra arbetet tillgängligt på internet.
  • Det är författarens ansvar att försäkra dig om att allt material, som används i arbetet, inte är upphovsrättsligt skyddat. Det inbegriper fotografier, figurer, tabeller, diagram samt ljud- och videofiler.
  • Om någon annan person än du själv har skapat, medverkat i eller på annat sätt varit inblandad i en ljud- eller videofil, figurer, fotografier eller annat upphovsrättsskyddat material, som du vill publicera elektroniskt, måste du få tillstånd av innehavarna av upphovsrätten. Skicka ett mail till innehavaren av upphovsrätten och be om tillstånd att använda materialet.
  • Vid återpublicering på kommersiellt förlag av redan publicerat material på LiU E-Press eller DiVA måste det kommersiella förlaget informeras att artikeln redan är elektroniskt publicerad på LiU E-Press eller DiVA. Detta hindrar dock inte att du publicerar hos annan förläggare, men de kan inte göra inskränkningar i det redan publicerade materialet på LiU E-Press eller DiVA.
  • Parallellpublicering av artiklar i DiVA är oftast tillåtet utan att det krävs ytterligare tillstånd från förlaget men publiceringen kan vara belagt med ett embargo. E-post Fråga oss om de olika förläggarnas policy. Informationen finns också på Sherpa/Romeo.

Parallellpublicera material publicerat på LiU E-Press

Parallellpublicering av publikationer publicerade på LiU E-Press är tillåten på personlig hemsida, institutionens eller avdelningens hemsida och/eller i lärosätets elektroniska vetenskapliga arkiv, DiVA. Full referens till författaren och den ursprungliga publiceringen måste finnas samt att materialet inte används kommersiellt eller på lösenordsskyddade webbsidor. Läs mer om parallellpublicering på vår webbsida om parallellpublicering.Sidansvarig: Peter Berkesand
Senast uppdaterad:  2019-07-03