Göm menyn

Publications for Anders Szczepanski


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Publications mentioned in social media 1 times*

Journal Articles

Anders Szczepanski
  Utomhuspedagogikens möjligheter, där valet av platser för undervisning och lärande bidrar till en utvidgad lärmiljö i förskola och skola: kanske den enda pedagogiska inriktning som fokuserar på platsen utomhus och den didaktiska var-frågan i ett utbildningssammanhang
  Bladet, 2017, 4(31), 4-6.
   Fulltext  PDF  

Anders Szczepanski and Per Andersson
  Perspektiv på plats: 15 professorers uppfattningar av platsens betydelse för lärande och undervisning utomhus
  Pedagogisk forskning i Sverige, 2015, 20(1-2), 127-149.
   Fulltext  PDF  

Anders Szczepanski
  Platsens betydelse för lärande och undervisning: ett utomhuspedagogiskt perspektiv
  NorDiNa: Nordic Studies in Science Education, 2013, 9(1), 3-17.
   Fulltext  PDF  

Per E Gustafsson, Anders Szczepanski, Nina Nelson and Per A Gustafsson
  Effects of an outdoor education intervention on the mental health of schoolchildren
  Journal of Adventure Education and Outdoor Learning, 2012, 12(1), 63-79.
   Fulltext  PDF  

Anders Szczepanski and Lars Owe Dahlgren
  Lärares uppfattningar av lärande och undervisning utomhus
  Didaktisk Tidskrift, 2011, 20(1), 21-48.
   Fulltext  PDF  

Anders Szczepanski, Karin Malmer, Nina Nelson and Lars Owe Dahlgren
  Utomhuspedagogikens särart och möjligheter ur ett lärarperspektiv: En interventionsstudie bland lärare i grundskolan
  Didaktisk Tidskrift, 2006, 16(4), 89-106.

Anders Szczepanski
  Fältpedagogik: Natur- och kulturlandskapet som kunskapskälla
  Kronos : historia i skola och samhälle, 1989, (1), 57-60.
   Fulltext  PDF  

Books

Lars-Ove Dahlgren, Anders Szczepanski and E. Yusuke
  アウトドア教育入門
    , 2011.


Lars-Ove Dahlgren, Anders Szczepanski and Zuo Ahl Wei
  户外教育 : 书本教育与感官体验 试析户外教育的特性
    Okänt kinesiskt förlag, 2011.


Lars-Ove Dahlgren, Anders Szczepanski and Renate Mey
  Brivdabas Pedagogija: Macišanas no gramatam un sensoras pieredzes
    , 2007.


Lars-Ove Dahlgren, Anders Szczepanski and Mikk Sarv
  Õuesõppe pedagoogika: Raamatuharidus ja meeleline kogemus : Katse määratleda õuesõpet
    llo, 2006.


Lars-Ove Dahlgren and Anders Szczepanski
  Outdoor Education: literary education and sensory experience : an attempt at defining the identity of outdoor education
    Kinda Education Center, 1, Beijing Company Ltd Beijing China, 2005.


Lars-Ove Dahlgren and Anders Szczepanski
  Outdoor education: authentic learning in the context of landscapes
    Kinda förlag, 2001.


Lars-Ove Dahlgren, Anders Szczepanski and Benny Schytte
  Udendørspædagogik: boglig dannelse og sanselig erfaring
    Forlaget Born & Unge, 2001.


Lars-Ove Dahlgren and Anders Szczepanski
  Outdoor Education: Literary education and sensory experience
    Kinda Education Center, 1, Kinda Education Center, 1998.


Ulla Ekström and Anders Szczepanski
  Nycklar till Naturen: Med barnen i Närmiljön
    Liber, 1989.


Anthologies

Lars-Ove Dahlgren, Sverre Sjölander, Jan Paul Strid and Anders Szczepanski
  Utomhuspedagogikens kunskapskälla. Närmiljö blir lärmiljö.
  Studentlitteratur, 2007.


Chapters in Books

Anders Szczepanski and Per Andersson
  Perspectives on place: 15 professors' perceptions of the importance of the place for learning and teaching outdoors
  Koncepcja zrównowazonego rozwoju: Wksztalceniu nauczycieli klas poczatkowych, Wydamnictwo Akademii Pedagogiki Specijalnej, 2016, 45-66.


Anders Szczepanski
  Utomhusbaserat lärande och undervisning
  Skolans och förskolans utemiljöer: Kunskap och inspiration till stöd vid planering av barns utemiljö, Skolhusgruppen, Movium och Arkus, 2014, 25-31.


  Fulltext PDF

Anders Szczepanski
  Uterummet - ett mäktigt klassrum med många lärmiljöer
  Utomhuspedagogik som kunskapskälla - Närmiljö blir lärmiljö, Studentlitteratur Lund, 2008, -205.


Anders Szczepanski
  Sundhed og udendorspaedagogik
  Sundhed, udvikling og laering.: Professionelle perspektiver på born og unges sundhed., Billeso og Baltzer, 2006, 104-128.


Lars-Ove Dahlgren and Anders Szczepanski
  Rum för lärande - Några reflexioner om utomhusdidaktikens särart
  Utomhusdidaktik, Studentlitteratur, 2004, 9-23.


Anders Szczepanski
  Utomhusundervisningens didaktik
  Friluftslivets Pedagogik - För kunskap, känsla och livskvalitet, Liber, 1999, 47-50.


Conference Articles

Susanna Nilsson, Mattias Arvola, Anders Szczepanski and Magnus Bång
  Exploring Place and Direction: Mobile Augmented Reality in the Astrid Lindgren Landscape
  OzCHI '12 Proceedings of the 24th Australian Computer-Human Interaction Conference, 2012.


  Fulltext PDF

Anders Szczepanski
  Boklig bindning och sinnlig erfarenhet
  Plats och lärande,2004, 2004.


Anders Szczepanski
  Waht is Outdoor Education? - The Didactic Implications of Learning on the Context of Landscape
  Forth European Congress for Outdoor Adventure Education and Experiential Learning,2000, 2001.


Anders Szczepanski
  Outdoor, Adventure and Experiential Learning - A Wreth of European Concepts
  Third European Congress,1998, 2000.


Licentiate Theses

Anders Szczepanski
  Handlingsburen kunskap: Lärares uppfattningar om landskapet som lärandemiljö
  2009.


  Fulltext PDF

Reports

Johan Faskunger, Anders Szczepanski and Petter Åkerblom
  Klassrum med himlen som tak: En kunskapsöversikt om vad utomhusundervisning betyder för lärande i grundskolan
  Skrifter från Forum för ämnesdidaktik, Linköpings universitet, 10, 2018.


  Fulltext PDF

Inger Edforss Fuchs, Mattias Arvola, Ingemar Nyman and Anders Szczepanski
  Final reporting for the VASS project: The virtual world meets the authentic world in sensuous and integrated learning
  2015.


  Fulltext PDF

Inger Edforss Fuchs, Mattias Arvola, Ingemar Nyman and Anders Szczepanski
  Slutrapportering av VASS-projektet “Virtuell värld möter autentisk värld i ett sinnligt, samlat lärande"
  2015.


  Fulltext PDF

Lars-Ove Dahlgren and Anders Szczepanski
  Utomhuspedagogik: Boklig bildning och sinnlig erfarenhet : Ett försök till bestämning av utomhuspedagogikens identitet
  Skapande, vetande / Linköpings universitet, 31, 1997.


* Social media data based on publications from 2011 to present and with a DOI; data delivered by Altmetric.com.

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2010-08-30