Arkivering, synliggörande och tillgängliggörande av digitala forskningsarkiv via webb

Vetenskapsrådet kräver datapubliceringsplan

Vetenskapsrådet (VR) och flera forskningsfinansiärer kräver redan nu att svenska forskares vetenskapliga tidskriftsartiklar görs fritt tillgängliga. Utomlands börjar forskarvärlden även förstå värdet av öppna digitala arkiv med forskningsdata som andra forskare och forskargrupper, även på andra lärosäten, kunde använda i helt andra projekt. En del finansiärer, exempelvis EU samt några vetenskapliga tidskrifter, kräver sedan en tid att forskningsdata görs tillgänglig för andra. Dessutom kommer nu (2013) krav om att svenska universitet arkiverar forskningsdata.

Från och med i år kräver Vetenskapsrådet en Datapubliceringsplan för ansökningar om projekt/motsvarande där insamling av data utgör en stor del av projektet. I planen ska bland annat projektets data beskrivas, hur denna ska samlas in, lagras och göras tillgänglig för andra. Syftet är att trygga framtida återanvändning av forskningsdata för andra än dem som medverkar i projektet genom att göra denna data tillgänglig genom nationella och/eller internationella datasamordningsorganisationer.

På nationellt plan har Svensk Nationell Datatjänst (SND) på uppdrag av VR informerat och hjälpt till med publicering av forskningsdata. Utifrån de kommande arkiveringsplanen har Linköpings universitets arkivfunktion tillsammans med Linköpings universitetsbibliotek sedan hösten 2010 arbetat med att göra universitetets forskningsarkiv tillgängliga via webben.
Arbetet uppdelas i tre faser:

Eventuella frågor om de kommande arkiverings- och publiceringsplanerna gällande forskningsarkiv besvaras av Steingrimur Jonsson (LiUB).