Leta i Linköpings universitets forskning

På LiU E-Press har vi registrerat de flesta publikationer från LiU. Skriv några nyckelord, välj publikationstyp...

Artikel i tidskrift: Approximately 800-nm-Thick Pinhole-Free Perovskite Films via Facile Solvent Retarding Process for Efficient Planar Solar Cells
  Zhongcheng Yuan, Yingguo Yang, Zhongwei Wu, Sai Bai, Weidong Xu, Tao Song, Xingyu Gao, Feng Gao, Baoquan Sun

Artikel i tidskrift: Iodomethane-Mediated Organometal Halide Perovskite with Record Photoluminescence Lifetime
  Weidong Xu, John A. McLeod, Yingguo Yang, Yimeng Wang, Zhongwei Wu, Sai Bai, Zhongcheng Yuan, Tao Song, Yusheng Wang, Junjie Si, Rongbin Wang, Xingyu Gao, Xinping Zhang, Lijia Liu, Baoquan Sun

Artikel i tidskrift: Oxygen- and Water-Induced Energetics Degradation in Organometal Halide Perovskites
  Jianming Yang, Zhongcheng Yuan, Xianjie Liu, Slawomir Braun, Yanqing Li, Jianxin Tang, Feng Gao, Chungang Duan, Mats Fahlman, Qinye Bao

Artikel i tidskrift: Room-temperature film formation of metal halide perovskites on n-type metal oxides: the catalysis of ZnO on perovskite crystallization
  Zhongcheng Yuan, Sai Bai, Zhibo Yan, Jun-Ming Liu, Feng Gao

Artikel i tidskrift: Efficient perovskite light-emitting diodes based on a solution-processed tin dioxide electron transport layer
  Heyong Wang, Hongling Yu, Weidong Xu, Zhongcheng Yuan, Zhibo Yan, Chuan Fei Wang, Xianjie Liu, Mats Fahlman, Jun-Ming Liu, Xiaoke Liu, Feng Gao

Artikel i tidskrift: Optical Energy Losses in Organic-Inorganic Hybrid Perovskite Light-Emitting Diodes
  Xiaobo Shi, Yuan Liu, Zhongcheng Yuan, Xiaoke Liu, Yanfeng Miao, Jianpu Wang, Simone Lenk, Sebastian Reineke, Feng Gao

Artikel i tidskrift: Aligned and Graded Type-II Ruddlesden-Popper Perovskite Films for Efficient Solar Cells
  Jian Qing, Xiaoke Liu, Mingjie Li, Feng Liu, Zhongcheng Yuan, Elizaveta Tiukalova, Zhibo Yan, Martial Duchamp, Shi Chen, Yuming Wang, Sai Bai, Jun-Ming Liu, Henry J. Snaith, Chun-Sing Lee, Tze Chien Sum, Feng Gao

Artikel i tidskrift: Unraveling Photostability of Mixed Cation Perovskite Films in Extreme Environment
  Jianming Yang, Qiuming Hong, Zhongcheng Yuan, Ruipeng Xu, Xuewen Guo, Shaobing Xiong, Xianjie Liu, Slawomir Braun, Yanqing Li, Jianxin Tang, Chungang Duan, Mats Fahlman, Qinye Bao

Artikel i tidskrift: Ultra-Bright Near-Infrared Perovskite Light-Emitting Diodes with Reduced Efficiency Roll-off
  Antonella Giuri, Zhongcheng Yuan, Yanfeng Miao, Jianpu Wang, Feng Gao, Nicola Sestu, Michele Saba, Giovanni Bongiovanni, Silvia Colella, Carola Esposito Corcione, Giuseppe Gigli, Andrea Listorti, Aurora Rizzo