Leta i Linköpings universitets forskning

På LiU E-Press har vi registrerat de flesta publikationer från LiU. Skriv några nyckelord, välj publikationstyp...

Artikel i tidskrift: Efficient Semitransparent Organic Solar Cells with Tunable Color enabled by an Ultralow-Bandgap Nonfullerene Acceptor
  Yong Cui, Chenyi Yang, Huifeng Yao, Jie Zhu, Yuming Wang, Guoxiao Jia, Feng Gao, Jianhui Hou

Artikel i tidskrift: Simultaneously Achieved High Open-Circuit Voltage and Efficient Charge Generation by Fine-Tuning Charge-Transfer Driving Force in Nonfullerene Polymer Solar Cells
  Ailing Tang, Bo Xiao, Yuming Wang, Feng Gao, Keisuke Tajima, Haijun Bin, Zhi-Guo Zhang, Yongfang Li, Zhixiang Wei, Erjun Zhou

Artikel i tidskrift: A minimal non- radiative recombination loss for efficient non- fullerene all- small- molecule organic solar cells with a low energy loss of 0.54 eV and high open- circuit voltage of 1.15 V+
  Daobin Yang, Yuming Wang, Takeshi Sano, Feng Gao, Hisahiro Sasabe, Junji Kido

Artikel i tidskrift: Light-induced degradation of fullerenes in organic solar cells: a case study on TQ1:PC71BM
  Yuming Wang, Mohammad Javad Jafari, Nana Wang, Deping Qian, Fengling Zhang, Thomas Ederth, Ellen Moons, Jianpu Wang, Olle Inganäs, Wei Huang, Feng Gao

Artikel i tidskrift: Aligned and Graded Type-II Ruddlesden-Popper Perovskite Films for Efficient Solar Cells
  Jian Qing, Xiaoke Liu, Mingjie Li, Feng Liu, Zhongcheng Yuan, Elizaveta Tiukalova, Zhibo Yan, Martial Duchamp, Shi Chen, Yuming Wang, Sai Bai, Jun-Ming Liu, Henry J. Snaith, Chun-Sing Lee, Tze Chien Sum, Feng Gao

Artikel i tidskrift: Optical Gaps of Organic Solar Cells as a Reference for Comparing Voltage Losses
  Yuming Wang, Deping Qian, Yong Cui, Huotian Zhang, Jianhui Hou, Koen Vandewal, Thomas Kirchartz, Feng Gao