Leta i Linköpings universitets forskning

På LiU E-Press har vi registrerat de flesta publikationer från LiU. Skriv några nyckelord, välj publikationstyp...

Artikel i tidskrift: Efficient Semitransparent Organic Solar Cells with Tunable Color enabled by an Ultralow-Bandgap Nonfullerene Acceptor
  Yong Cui, Chenyi Yang, Huifeng Yao, Jie Zhu, Yuming Wang, Guoxiao Jia, Feng Gao, Jianhui Hou

Artikel i tidskrift: Simultaneously Achieved High Open-Circuit Voltage and Efficient Charge Generation by Fine-Tuning Charge-Transfer Driving Force in Nonfullerene Polymer Solar Cells
  Ailing Tang, Bo Xiao, Yuming Wang, Feng Gao, Keisuke Tajima, Haijun Bin, Zhi-Guo Zhang, Yongfang Li, Zhixiang Wei, Erjun Zhou

Artikel i tidskrift: A minimal non- radiative recombination loss for efficient non- fullerene all- small- molecule organic solar cells with a low energy loss of 0.54 eV and high open- circuit voltage of 1.15 V+
  Daobin Yang, Yuming Wang, Takeshi Sano, Feng Gao, Hisahiro Sasabe, Junji Kido

Artikel i tidskrift: Light-induced degradation of fullerenes in organic solar cells: a case study on TQ1:PC71BM
  Yuming Wang, Mohammad Javad Jafari, Nana Wang, Deping Qian, Fengling Zhang, Thomas Ederth, Ellen Moons, Jianpu Wang, Olle Inganäs, Wei Huang, Feng Gao

Artikel i tidskrift: Efficient Nonfullerene Organic Solar Cells with Small Driving Forces for Both Hole and Electron Transfer
  Shangshang Chen, Yuming Wang, Lin Zhang, Jingbo Zhao, Yuzhong Chen, Danlei Zhu, Huatong Yao, Guangye Zhang, Wei Ma, Richard H. Friend, Philip C. Y. Chow, Feng Gao, He Yan

Artikel i tidskrift: Suppression of Recombination Energy Losses by Decreasing the Energetic Offsets in Perylene Diimide-Based Nonfullerene Organic Solar Cells
  Huiting Fu, Yuming Wang, Dong Meng, Zetong Ma, Yan Li, Feng Gao, Zhaohui Wang, Yanming Sun

Artikel i tidskrift: Oriented Quasi-2D Perovskites for High Performance Optoelectronic Devices
  Rong Yang, Renzhi Li, Yu Cao, Yingqiang Wei, Yanfeng Miao, Wen Liang Tan, Xuechen Jiao, Hong Chen, Liangdong Zhang, Qing Chen, Huotian Zhang, Wei Zou, Yuming Wang, Ming Yang, Chang Yi, Nana Wang, Feng Gao, Christopher R. McNeill, Tianshi Qin, Jianpu Wang, Wei Huang

Artikel i tidskrift: Optical Gaps of Organic Solar Cells as a Reference for Comparing Voltage Losses
  Yuming Wang, Deping Qian, Yong Cui, Huotian Zhang, Jianhui Hou, Koen Vandewal, Thomas Kirchartz, Feng Gao

Artikel i tidskrift: Defect Passivation for Red Perovskite Light-Emitting Diodes with Improved Brightness and Stability
  You Ke, Nana Wang, Decheng Kong, Yu Cao, Yarong He, Lin Zhu, Yuming Wang, Chen Xue, Qiming Peng, Feng Gao, Wei Huang, Jianpu Wang

Artikel i tidskrift: Aligned and Graded Type-II Ruddlesden-Popper Perovskite Films for Efficient Solar Cells
  Jian Qing, Xiaoke Liu, Mingjie Li, Feng Liu, Zhongcheng Yuan, Elizaveta Tiukalova, Zhibo Yan, Martial Duchamp, Shi Chen, Yuming Wang, Sai Bai, Jun-Ming Liu, Henry J. Snaith, Chun-Sing Lee, Tze Chien Sum, Feng Gao