Leta i Linköpings universitets forskning

På LiU E-Press har vi registrerat de flesta publikationer från LiU. Skriv några nyckelord, välj publikationstyp...

Artikel i tidskrift: Electronic structure and molecular orientation of pentacene thin films on ferromagnetic La0.7Sr0.3MnO3
  Fenghong Li, Patrizio Graziosi, Qun Tang, Yiqiang Zhan, Xianjie Liu, Valentin Dediu, Mats Fahlman

Artikel i tidskrift: Single-wall-carbon-nanotube/single-carbon-chain molecular junctions
  Felix Boerrnert, Carina Boerrnert, Sandeep Gorantla, Xianjie Liu, Alicja Bachmatiuk, Jan-Ole Joswig, Frank P Wagner, Franziska Schaeffel, Jamie H Warner, Ronny Schoenfelder, Bernd Rellinghaus, Thomas Gemming, Juergen Thomas, Martin Knupfer, Bernd Buechner, Mark H Ruemmeli

Artikel i tidskrift: Organic-Inorganic Hybrid Ruddlesden-Popper Perovskites: An Emerging Paradigm for High-Performance Light-Emitting Diodes
  Xiaoke Liu, Feng Gao

Artikel i tidskrift: Design rules for minimizing voltage losses in high-efficiency organic solar cells
  Deping Qian, Zilong Zheng, Huifeng Yao, Wolfgang Tress, Thomas R. Hopper, Shula Chen, Sunsun Li, Jing Liu, Shangshang Chen, Jiangbin Zhang, Xiaoke Liu, Bowei Gao, Liangqi Ouyang, Yingzhi Jin, Galia Pozina, Irina Buyanova, Weimin Chen, Olle Inganäs, Veaceslav Coropceanu, Jean-Luc Bredas, He Yan, Jianhui Hou, Fengling Zhang, Artem A. Bakulin, Feng Gao

Artikel i tidskrift: Efficient perovskite light-emitting diodes based on a solution-processed tin dioxide electron transport layer
  Heyong Wang, Hongling Yu, Weidong Xu, Zhongcheng Yuan, Zhibo Yan, Chuan Fei Wang, Xianjie Liu, Mats Fahlman, Jun-Ming Liu, Xiaoke Liu, Feng Gao

Kapitel i bok, del av antologi: Epitaxial growth on on-axis substrates
  Anne Henry, Stefano Leone, Xianjie Liu, Jawad Ul-Hassan, Olle Kordina, J. Peder Bergman, Erik Janzén

Artikel i tidskrift: Optical Energy Losses in Organic-Inorganic Hybrid Perovskite Light-Emitting Diodes
  Xiaobo Shi, Yuan Liu, Zhongcheng Yuan, Xiaoke Liu, Yanfeng Miao, Jianpu Wang, Simone Lenk, Sebastian Reineke, Feng Gao

Artikel i tidskrift: Precisely Controlling the Grain Sizes with an Ammonium Hypophosphite Additive for High-Performance Perovskite Solar Cells
  Weidong Xu, Gang Lei, Chen Tao, Jiandong Zhang, Xiaoke Liu, Xiang Xu, Wen-Yong Lai, Feng Gao, Wei Huang

Artikel i tidskrift: Aligned and Graded Type-II Ruddlesden-Popper Perovskite Films for Efficient Solar Cells
  Jian Qing, Xiaoke Liu, Mingjie Li, Feng Liu, Zhongcheng Yuan, Elizaveta Tiukalova, Zhibo Yan, Martial Duchamp, Shi Chen, Yuming Wang, Sai Bai, Jun-Ming Liu, Henry J. Snaith, Chun-Sing Lee, Tze Chien Sum, Feng Gao

Artikel i tidskrift: Efficient non-fullerene organic solar cells employing sequentially deposited donor-acceptor layers
  Jiangbin Zhang, Bin Kan, Andrew J. Pearson, Andrew J. Parnell, Joshaniel F. K. Cooper, Xiaoke Liu, Patrick J. Conaghan, Thomas R. Hopper, Yutian Wu, Xiangjian Wan, Feng Gao, Neil C. Greenham, Artem A. Bakulin, Yongsheng Chen, Richard H. Friend

Artikel i tidskrift: Efficient non-fullerene organic solar cells employing sequentially deposited donor-acceptor layers (vol 6, pg 18225, 2018)
  Jiangbin Zhang, Bin Kan, Andrew J. Pearson, Andrew J. Parnell, Joshaniel F. K. Cooper, Xiaoke Liu, Patrick J. Conaghan, Thomas R. Hopper, Yutian Wu, Xiangjian Wan, Feng Gao, Neil C. Greenham, Artem A. Bakulin, Yongsheng Chen, Richard H. Friend

Konferensbidrag: Efficient Light-Emitting Diodes Based on In-Situ Self-Assembled Perovskite Nanocrystals
  Heyong Wang, Hongling Yu, Xiaoke Liu, Feng Gao