Leta i Linköpings universitets forskning

På LiU E-Press har vi registrerat de flesta publikationer från LiU. Skriv några nyckelord, välj publikationstyp...

Doktorsavhandling, sammanläggning: Studies of Voltage Losses in Organic Solar Cells
  Deping Qian

Artikel i tidskrift: Low-Temperature Combustion-Synthesized Nickel Oxide Thin Films as Hole-Transport Interlayers for SolutionProcessed Optoelectronic Devices
  Sai Bai, Motao Cao, Yizheng Jin, Xinliang Dai, Xiaoyong Liang, Zhizhen Ye, Min Li, Jipeng Cheng, Xuezhang Xiao, Zhongwei Wu, Zhouhui Xia, Baoquan Sun, Ergang Wang, Yueqi Mo, Feng Gao, Fengling Zhang

Artikel i tidskrift: Neat C60:C70 buckminsterfullerene mixtures enhance polymer solar cell performance
  De Zerio Mendaza A. Diaz, Jonas Bergqvist, O. Backe, C. Lindqvist, R. Kroon, Feng Gao, M.R. Andersson, E. Olsson, Olle Inganäs, C. Muller

Artikel i tidskrift: Morphological Control for Highly Efficient Inverted Polymer Solar Cells Via the Backbone Design of Cathode Interlayer Materials  PDF
  Wenjun Zhang, Yulei Wu, Qinye Bao, Feng Gao, Junfeng Fang

Artikel i tidskrift: Quantifying Loss Mechanisms in Polymer:Fullerene Photovoltaic Devices
  Feng Gao, Jianpu Wang, James C. Blakesley, Inchan Hwang, Zhe Li, Neil C. Greenham

Artikel i tidskrift: Ethanedithiol Treatment of Solution-Processed ZnO Thin Films: Controlling the Intragap States of Electron Transporting Interlayers for Efficient and Stable Inverted Organic Photovoltaics  PDF
  Sai Bai, Yizheng Jin, Xiaoyong Liang, Zhizhen Ye, Zhongwei Wu, Baoquan Sun, Zaifei Ma, Zheng Tang, Jianpu Wang, Uli Wuerfel, Feng Gao, Fengling Zhang

Konferensbidrag: THE STUDY FOR FERROMAGNETIC PROPERTIES AND MICROSTRUCTURE OF Bi(0.9)Ho(0.1)FeO(3)
  Huan Xiao, Ying Yang, Feng Gao, Qian Li, Han-qi Meng, Wei He

Artikel i tidskrift: Approximately 800-nm-Thick Pinhole-Free Perovskite Films via Facile Solvent Retarding Process for Efficient Planar Solar Cells
  Zhongcheng Yuan, Yingguo Yang, Zhongwei Wu, Sai Bai, Weidong Xu, Tao Song, Xingyu Gao, Feng Gao, Baoquan Sun

Artikel i tidskrift: Regular Energetics at Conjugated Electrolyte/Electrode Modifier for Organic Electronics and Their Implications of Design Rules  PDF
  Qinye Bao, Xianjie Liu, Ergang Wang, Junfeng Fang, Feng Gao, Slawomirslama19 Braun, Mats Fahlman

Artikel i tidskrift: Energetics at Doped Conjugated Polymer/Electrode Interfaces  PDF
  Qinye Bao, Xianjie Liu, Slawomir Braun, Feng Gao, Mats Fahlman

Artikel, forskningsöversikt: Colloidal metal oxide nanocrystals as charge transporting layers for solution-processed light-emitting diodes and solar cells  PDF
  Xiaoyong Liang, Sai Bai, Xin Wang, Xingliang Dai, Feng Gao, Baoquan Sun, Zhijun Ning, Zhizhen Ye, Yizheng Jin

Konferensbidrag: Microscopic signature of the interfacial charge transfer states and their relevant spin-dependent processes in organic photovoltaics
  Yuttapoom Puttisong, Feng Gao, Yuxin Xia, Irina A. Buyanova, Olle Inganäs, Weimin M. Chen

Artikel i tidskrift: Fast charge separation in a non-fullerene organic solar cell with a small driving force
  Jing Liu, Shangshang Chen, Deping Qian, Bhoj Gautam, Guofang Yang, Jingbo Zhao, Jonas Bergqvist, Fengling Zhang, Wei Ma, Harald Ade, Olle Inganäs, Kenan Gundogdu, Feng Gao, He Yan

Artikel i tidskrift: Band structure engineering in organic semiconductors
  Martin Schwarze, Wolfgang Tress, Beatrice Beyer, Feng Gao, Reinhard Scholz, Carl Poelking, Katrin Ortstein, Alrun A. Guenther, Daniel Kasemann, Denis Andrienko, Karl Leo

Artikel i tidskrift: Fullerene-Free Polymer Solar Cells with over 11% Efficiency and Excellent Thermal Stability
  Wenchao Zhao, Deping Qian, Shaoqing Zhang, Sunsun Li, Olle Inganäs, Feng Gao, Jianhui Hou

Artikel i tidskrift: High-Efficiency Flexible Solar Cells Based on Organometal Halide Perovskites
  Yuming Wang, Sai Bai, Lu Cheng, Nana Wang, Jianpu Wang, Feng Gao, Wei Huang

Artikel i tidskrift: Highly Efficient Perovskite Nanocrystal Light-Emitting Diodes Enabled by a Universal Crosslinking Method
  Guangru Li, Florencia Wisnivesky Rocca Rivarola, Nathaniel J. L. K. Davis, Sai Bai, Tom C. Jellicoe, Francisco de la Pena, Shaocong Hou, Caterina Ducati, Feng Gao, Richard H. Friend, Neil C. Greenham, Zhi-Kuang Tan

Artikel i tidskrift: Mapping Polymer Donors toward High-Efficiency Fullerene Free Organic Solar Cells
  Yuze Lin, Fuwen Zhao, Yang Wu, Kai Chen, Yuxin Xia, Guangwu Li, Shyamal K. K. Prasad, Jingshuai Zhu, Lijun Huo, Haijun Bin, Zhi-Guo Zhang, Xia Guo, Maojie Zhang, Yanming Sun, Feng Gao, Zhixiang Wei, Wei Ma, Chunru Wang, Justin Hodgkiss, Zhishan Bo, Olle Inganäs, Yongfang Li, Xiaowei Zhan

Artikel i tidskrift: Perovskite light-emitting diodes based on solution-processed self-organized multiple quantum wells
  Nana Wang, Lu Cheng, Rui Ge, Shuting Zhang, Yanfeng Miao, Wei Zou, Chang Yi, Yan Sun, Yu Cao, Rong Yang, Yingqiang Wei, Qiang Guo, You Ke, Maotao Yu, Yizheng Jin, Yang Liu, Qingqing Ding, Dawei Di, Le Yang, Guichuan Xing, He Tian, Chuanhong Jin, Feng Gao, Richard H. Friend, Jianpu Wang, Wei Huang

Artikel i tidskrift: Extended Intermolecular Interactions Governing Photocurrent-Voltage Relations in Ternary Organic Solar Cells
  Wolfgang Tress, Beatrice Beyer, Negar Ashari Astani, Feng Gao, Simone Meloni, Ursula Rothlisberger

Artikel i tidskrift: Inverted all-polymer solar cells based on a quinoxaline-thiophene/naphthalene-diimide polymer blend improved by annealing
  Yuxin Xia, Chiara Musumeci, Jonas Bergqvist, Wei Ma, Feng Gao, Zheng Tang, Sai Bai, Yizheng Jin, Chenhui Zhu, Renee Kroon, Cheng Wang, Mats R. Andersson, Lintao Hou, Olle Inganäs, Ergang Wang

Artikel i tidskrift: Morphology, Temperature, and Field Dependence Separation in High-Efficiency Solar Cells Based on Polyquinoxaline Copolymer
  Artem A. Bakulin, Yuxin Xia, Huib J. Bakker, Olle Inganäs, Feng Gao

Artikel i tidskrift: Colloidal metal halide perovskite nanocrystals: synthesis, characterization, and applications
  Sai Bai, Zhongcheng Yuan, Feng Gao

Artikel i tidskrift: Non-fullerene acceptor with low energy loss and high external quantum efficiency: towards high performance polymer solar cells
  Yongxi Li, Xiaodong Liu, Fu-Peng Wu, Yi Zhou, Zuo-Quan Jiang, Bo Song, Yuxin Xia, Zhi-Guo Zhang, Feng Gao, Olle Inganäs, Yongfang Li, Liang-Sheng Liao

Artikel i tidskrift: The Effect of Processing Additives on Energetic Disorder in Highly Efficient Organic Photovoltaics: A Case Study on PBDTTT-C-T:PC71BM
  Feng Gao, Scott Himmelberger, Mattias Andersson, David Hanifi, Yuxin Xia, Shaoqing Zhang, Jianpu Wang, Jianhui Hou, Alberto Salleo, Olle Inganäs

Artikel i tidskrift: A dual ternary system for highly efficient ITO-free inverted polymer solar cells
  Zuosheng Peng, Yuxin Xia, Feng Gao, Kang Xiong, Zhanhao Hu, David Ian James, Junwu Chen, Ergang Wang, Lintao Hou

Artikel i tidskrift: Enhanced charge transport by incorporating additional thiophene units in the poly(fluorene-thienyl-benzothiadiazole) polymer
  Zhuoying Chen, Junfeng Fang, Feng Gao, Thomas J. K. Brenner, Kulbinder K. Banger, Xingzhu Wang, Wilhelm T. S. Huck, Henning Sirringhaus

Artikel i tidskrift: Formation of Well-Ordered Heterojunctions in Polymer: PCBM Photovoltaic Devices
  Ximin He, Feng Gao, Guoli Tu, David G. Hasko, Sven Huettner, Neil C. Greenham, Ullrich Steiner, Richard H. Friend, Wilhelm T. S. Huck

Artikel i tidskrift: Formation of Nanopatterned Polymer Blends in Photovoltaic Devices
  Ximin He, Feng Gao, Guoli Tu, David Hasko, Sven Huettner, Ullrich Steiner, Neil C. Greenham, Richard H. Friend, Wilhelm T. S. Huck

Artikel i tidskrift: Sequential Polymer Precipitation of Core-Shell Microstructured Composites with Giant Permittivity
  Tingyang Dai, Kai Chen, Xutang Qing, Yun Lu, Jinsong Zhu, Feng Gao

Artikel i tidskrift: Memristive devices based on solution-processed ZnO nanocrystals
  Jianpu Wang, Baoquan Sun, Feng Gao, Neil C. Greenham

Artikel i tidskrift: The surface-state-induced Stark effect in ZnO nanocrystals
  Jianpu Wang, Feng Gao, Toby Hallam, Neil C. Greenham

Artikel i tidskrift: Low-power write-once-read-many-times memory devices
  Jianpu Wang, Feng Gao, Neil C. Greenham

Artikel i tidskrift: Comparison of the Operation of Polymer/Fullerene, Polymer/Polymer, and Polymer/Nanocrystal Solar Cells: A Transient Photocurrent and Photovoltage Study
  Zhe Li, Feng Gao, Neil C. Greenham, Christopher R. McNeill

Artikel i tidskrift: Carbazole Functionalized Isocyanide Brushes in Heterojunction Photovoltaic Devices
  Eunhee Lim, Feng Gao, Erik Schwartz, Jeroen J. L. M. Cornelissen, Roeland J. M. Nolte, Alan E. Rowan, Neil C. Greenham, Lee-Mi Do

Artikel i tidskrift: Trap-Induced Losses in Hybrid Photovoltaics
  Feng Gao, Zhe Li, Jianpu Wang, Akshay Rao, Ian A. Howard, Agnese Abrusci, Sylvain Massip, Christopher R. McNeill, Neil C. Greenham

Artikel i tidskrift: Conjugated Zwitterionic Polyelectrolyte as the Charge Injection Layer for High-Performance Polymer Light-Emitting Diodes
  Junfeng Fang, Bodo H. Wallikewitz, Feng Gao, Guoli Tu, Christian Mueller, Giuseppina Pace, Richard H. Friend, Wilhelm T. S. Huck

Artikel i tidskrift: The effect of dislocations on the efficiency of InGaN/GaN solar cells
  Y. Zhang, M. J. Kappers, D. Zhu, F. Oehler, Feng Gao, C. J. Humphreys

Artikel i tidskrift: Entirely solution-processed write-once-read-many-times memory devices and their operation mechanism
  Jianpu Wang, Xiaoyang Cheng, Mario Caironi, Feng Gao, Xudong Yang, Neil C. Greenham

Artikel i tidskrift: Control of exciton spin statistics through spin polarization in organic optoelectronic devices
  Jianpu Wang, Alexei Chepelianskii, Feng Gao, Neil C. Greenham

Artikel i tidskrift: The effect of external electric field on the performance of perovskite solar cells
  Xiaodong Li, Xueyan Wang, Wenjun Zhang, Yulei Wu, Feng Gao, Junfeng Fang

Artikel i tidskrift: Synthesis and magnetic properties of Pr0.57Ca0.43MnO3 nanoparticles
  Z. Q. Wang, Feng Gao, K. F. Wang, H. Yu, Z. F. Ren, J. -M. Liu

Artikel i tidskrift: Ti deficiency effect on the dielectric response of CaCu3Ti4O12 ceramics
  K. Chen, Y. F. Liu, Feng Gao, Z. L. Du, J. M. Liu, X. N. Ying, X. M. Lu, J. S. Zhu

Artikel i tidskrift: Application of weak ferromagnetic BiFeO3 films as the photoelectrode material under visible-light irradiation
  X. Y. Chen, T. Yu, Feng Gao, H. T. Zhang, L. F. Liu, Y. M. Wang, Z. S. Li, Z. G. Zou, J.-M. Liu

Artikel i tidskrift: Effects of substrate temperature on Bi0.8La0.2FeO3 thin films prepared by pulsed laser deposition
  Feng Gao, X. Y. Qiu, Y. Yuan, B. Xu, Y. Y. Wen, F. Yuan, L. Y. Lv, J.-M. Liu

Artikel i tidskrift: Preparation of aligned Ca3Co2O6 nanorods and their steplike magnetization
  P. L. Li, X. Y. Yao, Feng Gao, C. Zhao, K. B. Yin, Y. Y. Weng, J.-M. Liu, Z. F. Ren

Artikel i tidskrift: Charge-order breaking and ferromagnetism in La0.4Ca0.6MnO3 nanoparticles
  C. L. Lu, S. Dong, K. F. Wang, Feng Gao, P. L. Li, L. Y. Lv, J.-M. Liu

Artikel i tidskrift: Surface phase separation in nanosized charge-ordered manganites
  S. Dong, Feng Gao, Z. Q. Wang, J. -M. Liu, Z. F. Ren

Artikel i tidskrift: Phase separation enhanced interfacial reactions in complex high-k dielectric films
  X. Y. Qiu, Feng Gao, H. W. Liu, J. S. Zhu, J. -M. Liu

Artikel i tidskrift: Preparation of la-doped BiFeO3 thin films with Fe2+ ions on Si substrates
  Feng Gao, C. Cai, Y. Wang, S. Dong, X. Y. Qiu, G. L. Yuan, Z. G. Liu, J. -M. Liu

Artikel i tidskrift: Thermal stability and interfacial properties of ZrAlxSiyOz films prepared by pulse-laser deposition
  X. Y. Qiu, H. W. Liu, Feng Gao, J. -M. Liu

Artikel i tidskrift: Preparation and photoabsorption characterization of BiFeO3 nanowires
  Feng Gao, Y. Yuan, K. F. Wang, X. Y. Chen, F. Chen, J. -M. Liu

Artikel i tidskrift: Room-temperature weak ferromagnetism of amorphous HfAlOx thin films deposited by pulsed laser deposition
  X. Y. Qiu, Q. M. Liu, Feng Gao, L. Y. Lu, J. -M. Liu

Artikel i tidskrift: An investigation into ultra-thin pseudobinary oxide (TiO2)(x)(Al2O3)(1-x) films as high-k gate dielectrics
  Lei Shi, Jiang Yin, Kuibo Yin, Feng Gao, Yidong Xia, Zhiguo Liu

Artikel i tidskrift: Room-temperature multiferroic properties in NiBi2O4
  Kai Chen, Feng Gao, Weiwei Lin, Hongling Cai, Guolin Li, Xingwei Dong, Song Peng, Xiaoshan Wu, Mao Yang, Jun Du, Xiaomei Lu, Junming Liu, Jinsong Zhu

Artikel i tidskrift: Self-Assembled Core-Shell Polymer Dielectric Prepared by Solution Casting Process
  Kai Chen, Rui Guo, Chunguang Ma, Tingyang Dai, Sunjie Ye, Yun Lu, Feng Gao, Jinsong Zhu, Wei Jiang

Artikel i tidskrift: Ferroelectric and magnetoelectric behaviors of multiferroic BiFeO3 and piezoelectric-magnetostrictive composites
  J. -M. Liu, Feng Gao, G. L. Yuan, Y. Wang, M. Zeng, J. G. Wan

Artikel i tidskrift: Effect of Pr doping on ferroelectric behaviors of Pb(Zr0.65Ti0.35)O-3
  F. Yuan, Feng Gao, K. F. Wang, S. Dong, Y. Wang, J. -M. Liu

Artikel i tidskrift: Steplike magnetocapacitance and dielectric relaxation in spin frustrated Ca(3)Co(2)O(6)
  P. L. Li, X. Y. Yao, K. F. Wang, C. L. Lu, Feng Gao, J. -M. Liu

Artikel i tidskrift: Charge order suppression and weak ferromagnetism in La1/3Sr2/3FeO3 nanoparticles
  Feng Gao, P. L. Li, Y. Y. Weng, S. Dong, L. F. Wang, L. Y. Lv, K. F. Wang, J.-M. Liu, Z. F. Ren

Artikel i tidskrift: Visible-light photocatalytic properties of weak magnetic BiFeO3 nanoparticles
  Feng Gao, Xinyi Chen, Kuibo Yin, Shuai Dong, Zhifeng Ren, Fang Yuan, Tao Yu, Zhigang Zou, Jun-Ming Liu

Artikel i tidskrift: Electrophoretic deposited oxide thin films as charge transporting interlayers for solution-processed optoelectronic devices: the case of ZnO nanocrystals
  Sai Bai, Shasha He, Yizheng Jin, Zhongwei Wu, Zhouhui Xia, Baoquan Sun, Xin Wang, Zhizhen Ye, Feng Gao, Shuyan Shao, Fengling Zhang

Artikel i tidskrift: Temperature Dependence of Charge Carrier Generation in Organic Photovoltaics
  Feng Gao, Wolfgang Tress, Jianpu Wang, Olle Inganäs

Artikel i tidskrift: Disodium Edetate As a Promising Interfacial Material for Inverted Organic Solar Cells and the Device Performance Optimization
  Xiaodong Li, Wenjun Zhang, Xueyan Wang, Feng Gao, Junfeng Fang

Artikel i tidskrift: Effects of side groups on the kinetics of charge carrier recombination in dye molecule-doped multilayer organic light-emitting diodes
  Shengwei Shi, Feng Gao, Zhengyi Sun, Yiqiang Zhan, Mats Fahlman, Dongge Ma

Artikel i tidskrift: Critical role of the external bias in improving the performance of polymer solar cells with a small molecule electrolyte interlayer
  Xiaodong Li, Wenjun Zhang, Xueyan Wang, Yulei Wu, Feng Gao, Junfeng Fang

Artikel i tidskrift: Effects of ultraviolet soaking on surface electronic structures of solution processed ZnO nanoparticle films in polymer solar cells
  Qinye Bao, Xianjie Liu, Yuxin Xia, Feng Gao, Louis-Dominique Kauffmann, Olivier Margeat, Jorg Ackermann, Mats Fahlman

Artikel i tidskrift: Charge generation in polymer-fullerene bulk-heterojunction solar cells
  Feng Gao, Olle Inganäs

Artikel i tidskrift: Efficient Semitransparent Organic Solar Cells with Tunable Color enabled by an Ultralow-Bandgap Nonfullerene Acceptor
  Yong Cui, Chenyi Yang, Huifeng Yao, Jie Zhu, Yuming Wang, Guoxiao Jia, Feng Gao, Jianhui Hou

Artikel i tidskrift: A New Tetracyclic Lactam Building Block for Thick, Broad-Bandgap Photovoltaics
  Renee Kroon, Amaia Diaz de Zerio Mendaza, Scott Himmelberger, Jonas Bergqvist, Olof Backe, Gregorio Couto Faria, Feng Gao, Abdulmalik Obaid, Wenliu Zhuang, Desta Gedefaw, Eva Olsson, Olle Inganäs, Alberto Salleo, Christian Muller, Mats R. Andersson

Artikel i tidskrift: Inhomogeneous degradation in metal halide perovskites
  Rong Yang, Li Zhang, Yu Cao, Yanfeng Miao, You Ke, Yingqiang Wei, Qiang Guo, Ying Wang, Zhaohua Rong, Nana Wang, Renzhi Li, Jianpu Wang, Wei Huang, Feng Gao

Artikel i tidskrift: Solution-processed bulk-heterojunction organic solar cells employing Ir complexes as electron donors
  Hongyu Zhen, Qiong Hou, Kan Li, Zaifei Ma, Simone Fabiano, Feng Gao, Fengling Zhang

Artikel i tidskrift: Synthesis of Unstable Colloidal Inorganic Nanocrystals through the Introduction of a Protecting Ligand
  Xiaoyong Liang, Qing Yi, Sai Bai, Xingliang Dai, Xin Wang, Zhizhen Ye, Feng Gao, Fengling Zhang, Baoquan Sun, Yizheng Jin

Artikel, forskningsöversikt: The renaissance of hybrid solar cells: progresses, challenges, and perspectives
  Feng Gao, Shenqiang Ren, Jianpu Wang

Artikel i tidskrift: High permittivity in zr doped NiO ceramics
  K. Chen, S. K. Yuan, P. L. Li, Feng Gao, J. Liu, G. L. Li, A. G. Zhao, X. M. Lu, J. M. Liu, J. S. Zhu

Artikel i tidskrift: Conducting grain boundaries in the high-dielectric-constant ceramic CaCu3Ti4O12
  K. Chen, G. L. Li, Feng Gao, J. Liu, J. M. Liu, J. S. Zhu

Artikel, forskningsöversikt: Organic solar cells based on non-fullerene acceptors
  Jianhui Hou, Olle Inganäs, Richard H. Friend, Feng Gao