Publicera uppsatser och examensarbeten vid Linköpings universitet

Rektors beslut

I september 2005 beslutade rektor att uppsatser och examensarbeten som produceras vid Linköpings universitet ska publiceras elektroniskt om inga upphovsrättsliga hinder finns. Normalt finns inga upphovsrättsliga hinder såvida inte arbetet är sekretessbelagt.

Registrering i bibliotekskatalogen

Från och med den första januari 2013 upphör biblioteket att ta emot tryckta uppsatser och examensarbeten samt katalogisera dem. Orsaken är bland annat följande:

 • de tryckta arbetena kräver mycket manuell hantering, och medför ett otidsenligt arbetssätt för bibliotekspersonalen,
 • det blir ett stort slitage på de tryckta arbetena, och när de blir utslitna är risken stor att de försvinner helt,
 • många av de tryckta arbetena helt enkelt försvinner ur samlingarna på grund av tillgrepp,
 • digitaliseringen kan innebära en kvalitetshöjning av arbetena,
 • elektroniskt publicerade arbeten blir mer synliga och tillgängliga för andra studenter och lärosäten,
 • det är bra för miljön med elektronisk publicering.

Samtliga uppsatser och examensarbeten är borttagna ur bibliotekskatalogen. Elektroniskt publicerade uppsatser och examensarbeten är sokbara via publiceringsplattformen Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA.

Rätt version av din uppsats/examensarbete

Viktigt! Innan du publicerar elektroniskt, kontrollera att det är rätt version av Ditt examensarbete innan Du publicerar det elektroniskt. Publicera ditt examensarbete efter examinationen med ev. korrigeringar av innehållet. Vår policy PDF är att inte byta ut, ändra eller radera examensarbeten som redan är publicerade.

Titelsida och ISRN

Din uppsats/examensarbete måste innehålla en första sida, titelsida, som innehåller bl.a. titeln på arbetet, författarens namn och i de fall det förekommer även namnet på institution, utbildning, ISRN och handledare. Vad titelsidan ska innehålla kan variera mellan institutionerna beroende vilka publiceringsformer som används. Publicera aldrig utan titelsida!

ISRN (International Standard Report Number) är inte längre obligatoriskt till din uppsats. Institutionen väljer själv om arbetet ska innehålla ett ISRN. Du får i så fall ett ISRN av administratören på din institution.

Biblioteksblad och upphovsrättssida

Mall för biblioteksblad Dokumentmallar (om institutionen kräver att ett biblioteksblad ska finnas i uppsatsen/exjobbet).  Du kan fylla i mallen direkt på skärmen, spara den på din dator med nytt namn och sedan infoga den i ditt examensarbete eller skriva ut.

Upphovsrättssida Dokumentmallar att infoga i arbetet (om institutionen kräver det).

Allmänt

Som student äger du upphovsrätten till ditt arbete enligt svensk upphovsrättslag. Det är inte universitetet, institutionen eller handledaren som äger upphovsrätten utan du själv som författare.

Som författare måste du också respektera svensk och utländsk upphovsrättslag. Det betyder att du inte kan använda fotografier, diagram, tabeller, kartor, teckningar, konstverk, collage m.m. hämtade från Internet, böcker, artiklar, tidningar osv. utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Det är tillåtet att citera kortare stycken av text. Full referens till originalet måste anges dvs. referera till källan varifrån citatet här hämtat och tydligt visa att det är ett citat t.ex. genom att antingen kursivera den citerade texten, göra indrag eller använda citattecken. För fotografier ska fotografens namn alltid anges liksom året då fotot togs (om uppgiften finns). Se även fliken Foton, figurer, konst för mer information.

Det är mycket viktigt att vara kritisk och noggrann med källor om du har använt internet som källa eller refererar till en sida på internet.

Examensarbete vid företag

Om du samarbetar med ett företag, är det viktigt att i förväg klara ut upphovsrätten så att du kan publicera ditt arbete i tryck och elektroniskt form utan att bryta mot upphovsrätten.

Om företaget kräver ett underskrivet avtal, låt en jurist läsa avtalet. Var noga med att inte skriva över upphovsrätten till ditt examensarbete till företaget. Det kan i så fall betyda att du inte kan använda dina egna figurer, tabeller eller annan data i framtida arbeten utan tillstånd från företaget.

Klara alltid ut i förväg om ditt examensarbete eller uppsats kommer att innehålla information/data som är konfidentiellt av affärsekonomiska orsaker eller forskning eller patent. Det kan ställa till problem med upphovsrätten och företaget kan kräva att arbetet beläggs med sekretess. Det viktigt att se till så ditt arbete inte blir sekretessbelagt. Flera institutioner vid LiU avråder bestämt att sekretessbelägga examensarbetet.

Rådgör med din handledare om du är osäker på vad du bör göra.

Mer information om upphovsrätt finns på vår upphovsrättssida.

Eftersom du äger upphovsrätten till ditt arbete behöver vi en underskriven publiceringsöverenskommelse, där du godkänner den elektroniska publiceringen. Du kan hämta avtalet på vår sida med publiceringsöverenskommelser PDF. Fyll i alla uppgifterna direkt på skärmen, skriv ut, skriv under och lämna avtalet till kursexpeditionen på Din institution.

Examensarbetet måste konverteras från Word till pdf. I MS Office 2010 finns funktionen att skapa pdf-filer inbyggd i programmet. I OpenOffice går det att exportera som pdf-fil. Har Du inte tillgång till programmet Adobe Acrobat (inte Acrobat Reader) finns flera gratisprogram att ladda ned och installera på Din dator.

Du kan också skapa pdf-filen online via Adobes hemsida. Obs! Du ansvarar själv för vad Du laddar ned på din dator. Se till att Du har antivirusprogram som skyddar din dator!

I universitetets allmänna datorsalar finns datorer med program för att konvertera till pdf-fil. I Campus Norrköpings bibliotek finns datorsalar öppna för studenter. Hur du skapar en pdf-fil finns utmärkt beskrivet på LiU-Trycks hemsida.

FrameMaker

Om Du använder FrameMaker finns det en inbyggd funktion i programmet för att skapa en PDF-fil. Välj Spara som/Save as och därefter Spara dokument/Save Document och under format välj PDF.

LaTeX

Paketet hyperref rekommenderas, då skapas PDF-bokmärken och innehållsförteckning, korshänvisningar och referenser som blir klickbara. Använd \usepackage{hyperref} (om du använder ps2pdf enligt instruktionen nedan, gör istället \usepackage[ps2pdf]{hyperref}).

För att skapa en PDF från Ditt LaTeX-dokument kan Du göra på flera sätt

 • Använd pdflatex.

  Processen sker i ett steg: pdflatex fil.tex, men en möjlig nackdel är att Du måste ha Dina figurer i PDF-format.

 • Använd latex dvips och ps2pdf.

  Detta är en process i flera steg: latexfil.tex, dvips -Ppdf fil.dvi och ps2pdf fil.ps. Figurerna kan vara t ex i EPS-format.

 • Använd latex dvips och Acrobat Distiller.

  Detta är också en process i flera steg: latex fil.tex, dvips -Ppdf fil.dvi, använd Distiller på fil.ps. Acrobat Distiller måste minst ha version 4.0, annars kan Du tappa tecken i konversionen, mest märkbart är att minustecken kan försvinna. Läs mer i TeX FAQ om Acrobat Distiller.

De två sista sätten kan tyvärr ge ett suddigt utseende i Acrobat Reader (med lägre version än 6.0), och det kan finnas tre orsaker till detta:

 • Du har glömt ge växeln -Ppdf till dvips (gör det).
 • Du har använt \usepackage[T1]{fontenc}, t.ex. för att få svensk avstavning.

  Enklast är att byta font till någon annan variant av Computer Modern (TeX defaultfont), genom att lägga till \usepackage{lmodern} eller \usepackage{cm-super} eller varför inte byta till Times med \usepackage{times}.

 • Du har för gammal ps2pdf, eller för gammal dvips.

  Uppgradera GhostScript, som innehåller ps2pdf, till minst v6.50.
  Uppgradera dvips till minst v5.90.

För mer information se även TeX FAQ om PDF-generering eller mera generellt TeX FAQ.

OBS! Flera av fälten i webbformuläret är obligatoriska. Dessa är märkta med en röd asterisk (*). Om uppgift saknas i obligatoriskt fält visas ett meddelande.

 1. Logga in i publiceringssystemet med ditt studentmailkonto och fyll i webbformuläret och följ instruktionerna nedan.
 2. Fyll i för- och efternamn i fälten för dessa. Är ni flera författare ska även dessa registreras (klicka på knappen Ytterligare författare för att öppna en ny sektion).
 3. Fyll i antingen institutionens eller avdelningens namn genom att klicka på texten Välj organisation i fältet Institution, avdelning eller program. Klicka sedan på plustecknet framför Linköpings universitet för att lista alla institutioner (se bild 1 nedan) och plustecknet framför institutionsnamnet för att visa alla avdelningar (se bild 2 nedan). Välj sedan avdelning genom att klicka på dess namn. Om avdelning fylls i behöver inte institutionens namn fyllas i, det görs i automatiskt men institutionens namn syns inte (se bild 3, nedan). Institutionen kopplas automatiskt till avdelningen. Undantagen är CMIV, HELIX och REMESO, där måste man välja institution. (Lägg muspekaren på avdelningens namn så visas en ruta med institutionens namn.)

  Organisation
  Bild 1.
  Klicka på plustecknet för att lista
  institutionerna.

  DiVA val av avdelning
  Bild 2. Val av avdelning.

  DiVA val av avdelning, inst. visas inte
  Bild 3. Avdelning och fakultet.

 4. I fältet Lokalt användarid fyll i ditt LiU-ID som ska innehålla fem bokstäver och tre siffror t.ex. petbe123.
 5. Fyll i din e-postadress i fältet för e-post. När du skickar posten för e-publicering får Du ett meddelande av systemet att posten är inskickad. När posten är granskad, godkänd och e-publicerad av administratören på din institution, får du ytterligare ett meddelande om att din uppsats/exjobb nu är e-publicerat och tillgängligt via internet.
 6. Kryssa i Externt samarbete (ett nytt fält visas) för att ange eventuell extern samarbetspartner t.ex. ett företag, privat-, kommunal- eller statlig institution etc.
 7. Ange uppsatsens/examensarbetets titel och undertitel. Om titeln är separerad med kolon eller bindestreck ska texten efter kolon och bindestreck stå i fältet för undertitel. Kolon och bindestreck tas bort. Ange språket på publikationen. Om titeln även finns på ett annat språk än publikationen är skriven på anges detta under rubriken Alternativ titel.
 8. Ange nivån på uppsatsen/examensarbetet (kandidat, magister, master osv.).
 9. Ange antalet högskolepoäng.
 10. Välj ämne/kurs ur listan. Är du osäker, fråga studentadministratören på din institution.
 11. Under Övriga uppgifter fyll i År och Antal sidor (den sista numrerade sidan i uppsatsen/exjobbet).
 12. Fyll i ISRN i fältet för ISRN. ISRN är frivilligt och inget krav men finns det ett ISRN ska det fyllas i. Du får ett ISRN av administratören på din institution.
 13. Ange Nationell ämneskategori. Om fältet inte fylls i kommer examensarbetet/uppsatsen inte att föras över till Uppsök och uppsatser.se
 14. Fyll i nyckelord och abstract. Dessa uppgifter gör att din publikation blir bättre sökbar och därmed mer synlig i Google.
 15. Om möjligt ange även Handledare, examinator samt Presentation.
 16. Klicka på knappen Fortsätt.
 17. Klicka på bläddra och leta reda på ditt examensarbete. Ladda upp dokumentfilen i pdf-format och klicka Fortsätt (om filen är av annat format kommer den inte att fungera vid nedladdning).
 18. Om Du är nöjd med resultatet och vill publicera examensarbetet klickar Du på knappen Skicka in. Ditt examenarbetet skickas för verifiering/granskning av ansvarig administratör på din institution. OBS! Ladda inte upp pdf-filen med Ditt examensarbetet/uppsatsen innan Du har korrekturläst det eller innan Du har tryckt examensarbetet/uppsatsen (i de fall dessa trycks, vi byter inte ut filer i efterhand).
 19. Om Du vill inkludera URL-länken till den elektroniska versionen av Ditt examensarbete/Din uppsats i pdf-filen gå till sidan Skapa URL till din publikaton.
 20. När Du har skickat in examensarbetet/uppsatsen , visas ett meddelande på bildskärmen som bekräftelse att Du skickat iväg uppsatsen för verifiering/godkännande. Om Ditt arbete inte är elektroniskt publicerat inom 14 dagar ska Du i första hand kontakta Din institution. Om de inte kan hjälpa dig hör av dig till LiU E-Press.
 21. Logga in i publiceringssystemet med ditt studentmailkonto och fyll i webbformuläret och följ instruktionerna ovan.
 • I webbformuläret ska du inte fylla i nedanstående fält:
  Forskargrupp
  Serie
  Annan Serie
  DOI
  URL
  Benämning på URL
  Ingår i projekt

Dokumentmall

Vi har skapat en dokumentmall i Word som kan vara till hjälp vid författandet. Mallen är i A4-format men tryckeriet skalar ned till rätt format vid tryckningen. Se LiU-Trycks hemsida för mer information.

Formatera text i webbformuläret

I webbformuläret är det numera möjligt att formatera text med hjälp av verktygen, som visas när markeren placeras i något av fälten Huvudtitel, Undertitel och Abstract (bild 1 nedan).

Formatera text
Bild 1.

Formateringen fungerar ungefär som i Word med fet, kursiv, upphöjda-, nedsänkta tecken, punktlista eller numrerad lista.

Osynliga tecken

För att undvika att osynliga tecken följer med vid kopiering från Word eller en pdf-fil, använd verktygen inom blå ram för att kopiera in texten (bild 1 ovan). Förstora texten genom att klicka på ikonen som ser ut som en bildskärm (i röd ram). Om man kopierar in text från en pdf-fil kan radbrytningarna bli fel och se ut så här:

Före och efter 1734 års strafflag fanns det i princip två slag av straff
i Sverige: böter
och dödsstraff. Fängelse och kroppsstraff var omvandlingsstraff av
böterna. Kunde
den dömde inte betala böterna fick denne antingen spöstraff eller sitta
av straffet på vatten och bröd.

I texten har det följt med dolda radbrytningar. Använd verktyget för att klistra in text (med ett W i blå ram). Dessa kan även enkelt avlägsnas genom att klicka på ikonen som ser ut som en pensel (till höger i röd ram) alternativt klistra in texten i en textredigerare som t.ex. Notepad/Anteckningar eller motsvarande. Kontrollera dock texten så att några mellanslag försvunnit mellan ord.

Special- och matematiska tecken

I webbformuläret är det möjligt att infoga special- och vetenskapliga tecken och formler. Klicka på tecknet Ω för att infoga olika vetenskapliga tecken. Tecknet Σ öppnar en dialogruta för att skapa formler som sedan kan placeras i fältet för t.ex. abstract.

Ibland kan det hända att allt inte går som man tänkt sig eller att tekniken krånglar.

Om Ditt LiU-ID inte fungerar vid inloggning kontakta LiU-IT helpdesk.

Registrera inte om publikationen om det krånglar, utan kontakta LiU E-Press istället så löser vi problemet tillsammans.