Files:DescriptionFile size Format
Fulltext2.39 MBPDF (requires Acrobat Reader)
  
Editors:Rickard Domeij, Torbjørg Breivik, Jakob Halskov, Sabine Kirchmeier-Andersen, Per Langgård, Sjur Nørstebø Moshagen (red.)
Conference:Språkteknologi för ökad tillgänglighet: Rapport från ett nordiskt seminarium Linköping; 27–28 oktober 2010
Publication type: Conference proceedings
Issue:054
Language:Scandinavian
Introduction:Vad kan språkteknologin bidra med för att göra myndigheterna i de nordiska länderna tillgängliga för alla? Det var huvudfrågan för det nordiska seminariet Språkteknologi för ökad tillgänglighet; som hölls under två halvdagar i anslutning till SLTC 2010 i Linköping.

Syftet med seminariet var att samla forskare; teknikutvecklare; myndigheter; språkvårdare och andra med intresse för e-tillgänglighetsfrågor för att diskutera hur språkteknologiska hjälpmedel kan användas för att möta befintliga behov och göra information och service på myndigheterna mer tillgänglig för alla.

Personer med läs- och skrivsvårigheter; nationella minoriteter och personer med annat modersmål än majoritetsspråket har språkliga behov som myndigheterna måste ta hänsyn till för att nå ut med information och service till alla medborgare. Dessa grupper kan behöva information i olika representationsformer (t.ex. i punktskrift eller på lättläst); i olika modaliteter (t.ex. talat språk eller teckenspråksfilmer) eller på andra språk än majoritetsspråket (t.ex. samiska eller arabiska).

Med språkteknologiska hjälpmedel som automatisk textuppläsning och översättning finns möjligheter att möta behoven och förbättra tillgängligheten till information och service. I ett demokratiskt perspektiv är det en angelägen uppgift att se till att sådan teknik utvecklas.

Vilka behoven är och vad språkteknologin kan bidra med diskuteras i denna samlingsvolym i form av artiklar baserade på seminariepresentationerna. Den inledande artikeln Språkteknologi för ökad tillgänglighet – vilka möjligheter finns? presenterar stora delar av innehållet på seminariet och diskuterar på ett översiktligt sätt språkteknologins möjligheter att bidra till ökad informationstillgänglighet med fokus på flerspråkig information och maskinöversättning.

Seminariet arrangerades av Astin; de nordiska språknämndernas arbetsgrupp för språkteknologi i Norden; med finansiering från Nordisk sprogkoordination. Program och presentationer från seminariet finns att ladda ned från: www.sprakradet.se/astinseminarium-2010.

Med denna rapport hoppas vi sprida innehållet på detta mycket angelägna och spännande seminarium till flera; och bidra till ökad tillgänglighet till information för alla med hjälp av språkteknologi.

Rickard Domeij; Torbjørg Breivik; Sabine Kirchmeier Andersen; Per Langgård och Sjur Nørstebø Moshagen

Contents


054:001
Rickard Domeij
Språkteknologi för ökad tillgänglighet
[Abstract and Fulltext]

054:002
Rickard Domeij
Webbtillgänglighet i flerspråkigt perspektiv
[Abstract and Fulltext]

054:003
Sjur Nørstebø Moshagen
Tilgjengelegheit for samisk og andre nasjonale minoritetsspråk
[Abstract and Fulltext]

054:004
Lene Schmidt
Tilgængelighed af informationer på Internettet for voksne med høretab
[Abstract and Fulltext]

054:005
Magnus Merkel, Henrik Nilsson
Tillgänglighet till terminologi
[Abstract and Fulltext]

054:006
Aarne Ranta
När kan man lita på maskinöversättning?
[Abstract and Fulltext]

054:007
Søren Aksel Sørensen
Læse- og skrivestøtte i informationssamfundet
[Abstract and Fulltext]

054:008
Gunhild Hovden Kvangarsnes, Olav Eivind Indergaard, Marius Olaussen
Betre tilbod til syns- og lesehemma studentar med Brage og DAISY PipeOnline?
[Abstract and Fulltext]

054:009
Jonas Beskow, Björn Granström
Goda utsikter för teckenspråksteknologi
[Abstract and Fulltext]

Year:2010
No. of pages:86
ISBN (print):978-91-7393-095-6
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ecp/054/ecp10054.pdf
Available:2011-06-16
Publisher:Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Rickard Domeij, Torbjørg Breivik, Jakob Halskov, Sabine Kirchmeier-Andersen, Per Langgård, Sjur Nørstebø Moshagen (red.) (2010). Språkteknologi för ökad tillgänglighet: Rapport från ett nordiskt seminarium Linköping; 27–28 oktober 2010 http://www.ep.liu.se/ecp_home/index.en.aspx?issue=054 (2/6/2016)