Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.38 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:Kristian Larsson: Institutionen för moderna språk, Uppsala universitet, Sweden
Publication title:Narrativ opålitlighet eller diskordans i Döden i Venedig?
Conference:NORLIT 2009: Codex and Code; Aesthetics; Language and Politics in an Age of Digital Media; Stockholm; August 6-9; 2009
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:042
Article No.:027
Abstract:Teoribildningen kring ”opålitligt berättande” (”unreliable narration”) kretsar i regel kring jag-berättare. Men hur skall man förhålla sig till narrativ opålitlighet då berättaren inte är en del av fiktionsvärlden? Thomas Manns novell Döden i Venedig (Der Tod in Venedig; 1912) bildar utgångspunkten för min diskussion.

Dorrit Cohn (1983; 2000) argumenterar för ideologisk eller värdemässig opålitlighet – ”narrativ diskordans” – i Döden i Venedig. Konkret innebär detta att berättarens moralise-rande hållning gentemot huvudpersonen Gustav Aschenbach framstår som överdriven och missriktad. Med Wayne C. Booth (1974) kan man tala om ”stabil ironi” (eller ett ”ironiskt porträtt”): Berättarens auktoritet undergrävs av den implicite författaren. Det är dock tveksamt om berättarens ”värdesystem” i Döden i Venedig på något enkelt sätt kan beskrivas som ironi-serad av författaren.

I min analys tar jag fasta på två aspekter som Cohns begrepp utesluter. För det första den mimetiska diskursen. Exempelvis finns det inslag av otillförlitligt figur-perspektiv (fokalise-ring) i Döden i Venedig. För det andra ”instabil ironi” (Booth); det vill säga fiktionsprosans karaktär av oegentlighet och simulering; som inte behöver kopplas till en berättarfigur eller ett fixerbart värdesystem. I Manns novell är homoerotikens diskursiva ”kamouflage” (Detering 1994) särskilt viktig.

Language:Swedish
Year:2009
No. of pages:15
Pages:335-349
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3740
ISSN (online):1650-3686
File:http://www.ep.liu.se/ecp/042/027/ecp0942027.pdf
Available:2010-04-27
Publisher:Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Kristian Larsson (2009). Narrativ opålitlighet eller diskordans i Döden i Venedig?, NORLIT 2009: Codex and Code; Aesthetics; Language and Politics in an Age of Digital Media; Stockholm; August 6-9; 2009 http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=042;article=027 (accessed 2/14/2016)