Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.14 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:Mikael Askander: Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet, Sweden
Publication title:Att sminka de döda: Estetiseringen av döden i tv-serien Six Feet Under
Conference:Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige, Conference in Sweden 15–17 June 2009
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:040
Article No.:034
Abstract:Mitt paper handlar om den amerikanska tv-serien Six Feet Under, och i fokus för min framställning står berättelsens behandling av föreställningar om döden som knuten till naturen och som något ”naturligt” – satt i relation till kultur och estetik.

I Six Feet Under behandlas en rad ämnen centrala för det västerländska samhällets diskurser om natur, kultur, moral och existens. Serien fick ett stort genomslag i USA hösten 2001, efter terrorattacken mot World Trade Center. Jag beskriver kort tv-seriens form och innehåll, något om dess mottagande, samt gör ett an-tal exemplifierande nedslag i några av seriens episoder, för att visa på hur reso-nemanget om kultur och natur kommer till uttryck i berättelsens audiovisuella gestaltningar av de döda och de levandes hållning till och inför döden. Jag tar fasta på hur musik, rörliga bilder och ord samspelar i skapandet av mening i dessa uttryck. Teoretiska perspektiv för mina läsningar av Six Feet Under hämtar jag bland annat från intermedialitetsforskning.

Den text som här presenteras och som handlar om tv-serien Six Feet Under är en modifierad version av min essä ”Levandet och döendet i symbios – tankar om tv-serien Six Feet Under”, publicerad i volymen Förgängligheter (2009). Jag inleder med en generell skiss av handling, karaktärer och reception, för att sedan via ett antal nedslag diskutera hur serien på olika sätt gestaltar döden som kulturell konstruktion och naturfenomen. Därefter diskuteras estetiseringen av döden i relation till begreppen natur och kultur.

Language:Swedish
Year:2009
No. of pages:12
Pages:397-408
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ecp/040/034/ecp0904034.pdf
Available:2009-10-26
Publisher:Linköping University Electronic Press, Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Mikael Askander (2009). Att sminka de döda: Estetiseringen av döden i tv-serien Six Feet Under, Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige, Conference in Sweden 15–17 June 2009 http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=040;article=034 (accessed 9/22/2014)