Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.14 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:Mikael Askander: Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet, Sweden
Publication title:Att sminka de döda: Estetiseringen av döden i tv-serien Six Feet Under
Conference:Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:040
Article No.:034
Abstract:Mitt paper handlar om den amerikanska tv-serien Six Feet Under; och i fokus för min framställning står berättelsens behandling av föreställningar om döden som knuten till naturen och som något ”naturligt” – satt i relation till kultur och estetik.

I Six Feet Under behandlas en rad ämnen centrala för det västerländska samhällets diskurser om natur; kultur; moral och existens. Serien fick ett stort genomslag i USA hösten 2001; efter terrorattacken mot World Trade Center. Jag beskriver kort tv-seriens form och innehåll; något om dess mottagande; samt gör ett an-tal exemplifierande nedslag i några av seriens episoder; för att visa på hur reso-nemanget om kultur och natur kommer till uttryck i berättelsens audiovisuella gestaltningar av de döda och de levandes hållning till och inför döden. Jag tar fasta på hur musik; rörliga bilder och ord samspelar i skapandet av mening i dessa uttryck. Teoretiska perspektiv för mina läsningar av Six Feet Under hämtar jag bland annat från intermedialitetsforskning.

Den text som här presenteras och som handlar om tv-serien Six Feet Under är en modifierad version av min essä ”Levandet och döendet i symbios – tankar om tv-serien Six Feet Under”; publicerad i volymen Förgängligheter (2009). Jag inleder med en generell skiss av handling; karaktärer och reception; för att sedan via ett antal nedslag diskutera hur serien på olika sätt gestaltar döden som kulturell konstruktion och naturfenomen. Därefter diskuteras estetiseringen av döden i relation till begreppen natur och kultur.

Language:Swedish
Year:2009
No. of pages:12
Pages:397-408
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ecp/040/034/ecp0904034.pdf
Available:2009-10-26
Publisher:Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Mikael Askander (2009). Att sminka de döda: Estetiseringen av döden i tv-serien Six Feet Under, Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009 http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=040;article=034 (accessed 2/15/2016)