Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.11 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:Linnéa Lindsköld: Institutionen biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan i Borås, Sweden / Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås, Sweden
Publication title:Kvalitet och genus: En komparativ studie av tre kulturområden: litteratur; teater och museum
Conference:Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:040
Article No.:023
Abstract:Genusperspektiv har varit frånvarande i den kulturpolitiska forskningen; förelig-gande paper vill ändra på detta genom att samla texter om svensk kulturpolitik och genus inom tre olika kulturområden: litteratur; teater och museum. Den teore-tiska ramen tar sin utgångspunkt i en problematisering av den estetik som utvecklades av framför allt Immanuel Kant i slutet av 1700-talet. Kant utvecklade tanken att konst bör uppfattas som skild från samhället och bedömd på egna grunder med ett eget värde. FD Kristina Fjelkestam kritiserar Kants estetikdiskurs ur ett genus-perspektiv; det hon vill visa är att estetiska begrepp; och värderingar om vad som är god eller kvalitativ konst; inte är oskyldiga eller apolitiska utan är med och formar politiken och vice versa. Syftet med papret är att genom en komparativ studie visa exempel på hur ett genusperspektiv har använts samt vad som är gemensamt och vad som skiljer sig åt i genusarbetet mellan de olika områdena relaterat till hur kvalitet diskuteras. I litteraturexemplet studeras recensioner av Maja Lundgrens Myggor och tigrar (2007) och Lars Noréns En dramatikers dag-bok (2008). I exemplet om teater så redogörs bland annat för SOU 2006:42 Plats på scen och det sista exemplet om museum så utgår från Ds 2003:61 Genus på museer. Resultaten visar bland annat att konst som handlar om män upplevs som allmängiltig; medan konst som handlar om kvinnor upplevs som specifik och där-för sämre. Det finns en klar bild inom kulturområdena om vad kvalitet och konst är eller bör vara som sedan krockar med så kallade ”perspektiv” som jämställdhet; på så sätt positioneras kvalitet och jämställdhet mot varandra. De skillnader mellan kulturområdena som funnits beror till viss del på utgångspositionerna för de texter som studerats; men det går att urskilja att kroppen (rätten till personlig integritet) är i fokus i teaterexemplet tillsammans med organisatoriska frågor. På museet är det forskning och vidareutbildning som prioriteras för att öka jämställdhet. Inom litteraturen; som inte är platsbunden som de övriga exemplen; så är det upplevelsen av texten som är i fokus; det vill säga att det upplevs som att män skriver mer kvalitativt och än kvinnor; även om de skriver på samma sätt. Avslutningsvis noteras att det finns ett intresse för frågor om genus och kulturpolitik; men det saknas ordentliga teoretiska forskningsarbeten.
Language:Swedish
Year:2009
No. of pages:13
Pages:257-269
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ecp/040/023/ecp0904023.pdf
Available:2009-10-26
Publisher:Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Linnéa Lindsköld (2009). Kvalitet och genus: En komparativ studie av tre kulturområden: litteratur; teater och museum, Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009 http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=040;article=023 (accessed 2/13/2016)