Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.15 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:Malin Sveningsson: Institutionen för Kultur och Kommunikation, Karlstads universitet, Sweden
Publication title:Ungdomars köns- och identitetsarbete på Internet
Conference:Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:015
Article No.:078
Abstract:Mötesplatserna på Internet drar till sig många människor; och framför allt är ungdomar stora användare. En av de mest populära svenska mötesplatserna på Nätet är Lunarstorm; som varje vecka besöks av så många som 81% av alla svenska ungdomar mellan 15 och 20 år. Använ-dandet av mötesplatser på Nätet gör att de vuxnas inblick i och kontroll över vad ungdomarna gör på sin fritid minskar; vilket ibland kan leda till moralisk panik. Under 2002 figurerade Lunarstorm i svenska medier. Det började med en serie artiklar som beskrev media hur ton-årsflickor blivit kontaktade på Lunarstorm och övertalade att ställa upp för pornografiska bil-der. Detta ledde vidare till en diskussion om hur tonårsflickorna framställde sig på Nätet; och det påstods att de ofta publicerade sexuellt utmanande bilder på sig själva.

Mediediskursen kring Lunarstorm väcker frågor om kvinnors sexualitet; som ofta setts som ett hot; både mot kvinnorna själva och mot samhället i stort. Kvinnors sexualitet erkänns ofta inte ens; utan det antas allmänt att de fallit offer för män som utnyttjar dem. Men är det möj-ligt att detta kan ha förändrats i dagens samhälle? Hur ser unga kvinnors attityder till sexuali-tet ut idag? Och vilken roll spelar mötesplatser på Nätet i dessa attityder? Kan mötesplatser på Nätet möjligen ses som ett rum där unga kvinnor på ett relativt säkert sätt kan experimentera med och utforska sexualitet och könsidentitet; och där ett uppvisande av kroppen kan ske; kanske på ett annat vis; och med delvis annan mening än i kontexter utanför nätet? En annan sida av problemet är att samtliga mediehistorier har handlat om tjejer och unga kvinnor; me-dan tonårspojkarnas framträdanden och självpresentationer inte problematiserats och diskute-rats över huvud taget. Men mötesplatser på Nätet innebär nya möjligheter även för dem att utveckla sina identiteter; experimentera med sexualitet och pröva ut nya; alternativa könsidentiteter - identiteter som de annars kanske inte skulle ha kunnat pröva på grund av krav och förväntningar från sin omgivning.

Syftet med denna studie är att se på de olika sätt varpå unga män och kvinnor presenterar sig själva på Lunarstorm. Vilka aspekter av sig själva väljer användarna att lyfta fram i sina självpresentationer? Framställs kön och sexualitet på stereotypa sätt eller uppmuntrar mediet till uttryckandet av nya alternativa former?

Language:Swedish
Year:2005
No. of pages:20
Pages:977-996
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ecp/015/078/ecp015078b.pdf
Available:2005-12-30
Publisher:Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Malin Sveningsson (2005). Ungdomars köns- och identitetsarbete på Internet, Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=015;article=078 (accessed 2/14/2016)