Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.14 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:Fredrik Lindstrand: Institutionen för undervisningsprocesser, kommunikation och lärande, Lärarhögskolan i Stockholm
Publication title:Gestaltning; konstruktion och meningsskapande i ungdomars arbete med film
Conference:Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:015
Article No.:050
Abstract: I denna artikel ges en översiktlig presentation av ett pågående forskningsprojekt kring ungdomars arbete och berättande med icke-fiktiv film. Projektet berör frågor kring representation; identitet; makt och lärande i relation till arbetet med egna filmer.

Jag intresserar mig särskilt för hur ungdomarna arbetar med olika semiotiska; sociala och kulturella resurser i gestaltandet av sig själva och sin(a) omvärld(ar) i filmerna. I artikeln visas bland annat exempel på hur reklamfilm används som en sådan resurs; och hur man använder och omarbetar det ursprungliga innehållet i det som refereras till; för att på så sätt skapa utrymme för; och uttryck åt; den egna identiteten. På motsvarande sätt ger jag exempel på hur frågor kring makt blir aktuella både i arbetsprocessen och i de färdiga filmerna. Jag använder mig här av begreppet intertextualitet för att tala om detta.

Relationen mellan makt och representation pekar på betydelsen av medvetenhet kring hur vi förhåller oss till bilden och andra kommunikationsformer i vardagslivet. Den rörliga bilden bygger samtidigt på väl inarbetade konventioner som vi vanligen är så förtrogna med att vi ser igenom dem utan att ens uppmärksamma att de finns där. Eget arbete med film erbjuder en möjlighet att få inblick i filmspråkets konstruerade natur och därmed öka förutsättningarna för ett kritiskt förhållningssätt. Begreppen remediering; transparens och omedelbarhet prövas här som ett sätt att närma sig detta.

Language:Swedish
Year:2005
No. of pages:13
Pages:619-631
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ecp/015/050/ecp015050b.pdf
Available:2005-12-30
Publisher:Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Fredrik Lindstrand (2005). Gestaltning; konstruktion och meningsskapande i ungdomars arbete med film, Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=015;article=050 (accessed 2/12/2016)