Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.10 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:Lotta Bergman: Lärarutbildningen, Malmö högskola, Sweden
Publication title:Kulturarvet och en vidgad kultursyn i gymnasieskolans svenskundervisning
Conference:Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:015
Article No.:012
Abstract:Vilka samtal om kultur och kulturarv förs inom ramen för svenskämnet i dagens gymnasieskola? Skolan har traditionellt haft en snäv definition av vad kultur och kulturell kompetens är och risken finns att en sådan definition fungerar exkluderande och därmed förstärker de skillnader som finns i elevers olika förutsättningar att finna mening i och lyckas med sina studier. En vilja att vidga text- och kulturbegreppet och ett närmande till ungdomars egen kulturförståelse kan spåras i gymnasieskolans kursplaner för svenskämnet. Vilket kulturellt innehåll som ungdomar från olika gymnasieprogram möter i den faktiska undervisningen och varför detta innehåll väljs är frågor jag söker svar på i mitt avhandlingsprojekt. Jag undersöker också i vilken utsträckning ungdomarna bjuds in i samtal; muntliga eller skriftliga; om kulturellt betydelsefulla frågor i vår tid; samtal där unga människors intressen och erfarenheter tas till vara? Min empiriska studie bygger på intervjuer med lärare och elever från olika gymnasieprogram och observationer i den klassrumspraktik där svenskämnets innehåll förhandlas och gestaltas.
Language:Swedish
Year:2005
No. of pages:18
Pages:139-156
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ecp/015/012/ecp015012b.pdf
Available:2005-12-30
Publisher:Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Lotta Bergman (2005). Kulturarvet och en vidgad kultursyn i gymnasieskolans svenskundervisning, Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=015;article=012 (accessed 2/6/2016)