Article | Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009 | Re-reading time-geography: Genus och speglingar av makt i tidrummet
Göm menyn

Title:
Re-reading time-geography: Genus och speglingar av makt i tidrummet
Author:
Tora Friberg: Institutionen för studier av samhĂ€llsutveckling och kultur, Linköpings universitet, Sweden Christina Scholten: Centrum för tillĂ€mpad arbetslivsforskning, Malmö högskola, Sweden Annika Sandén: Institutionen för studier av samhĂ€llsutveckling och kultur, Linköpings universitet, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
2009
Conference:
Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009
Issue:
040
Article no.:
020
Pages:
201-222
No. of pages:
22
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2009-10-26
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

Kultur och natur uppfattas ofta som en dikotomi. Det finns andra synsÀtt som betonar beroendet dem emellan. GeografiÀmnet har bÄde en natur- och en kulturdel; ibland sammanflÀtade ibland sÀrade. Detta paper har fokus riktat mot tids-geografin; en skolbildning inom geografin som pÄ sitt specifika sÀtt binder ihop kultur och natur. Syftet Àr att tolka och pröva tidsgeografin utifrÄn ett genusperspektiv; vilka analysverktyg den kan erbjuda och pÄ vilket sÀtt den skulle kunna vidareutvecklas.

Keywords: Kön; genus; tid; rum; vardagsliv; rörelser; restriktioner; möjligheter; ordningar och makt

Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009

Author:
Tora Friberg, Christina Scholten, Annika Sandén
Title:
Re-reading time-geography: Genus och speglingar av makt i tidrummet
References:

Andersson Birgitta (2001). RĂ€dslans rum - trygghetens rum. Ett forskningsprojekt om kvin-nors vistelse i trafikrummet. Vinnova. Meddelande 2001:1. Stockholm.


Asplund Johan (1983). Om undran inför samhÀllet. Argos. Lund.


Beck Ulrich & Beck-Gernsheim Elisabeth (2002) Individualization. Institutionalized indi-vidualism and its social and political consequences. SAGE. London.


Blom Conny (1992). Tiggare; tidstjuvar; lĂ€ttingar och landstrykare: studier av attityder och vĂ€rderingar i skrĂ„n; stadgar; ordningar och lagförslag gĂ€llande den offentliga vĂ„rden 1533–1664. Lund University Press.


Carlstein Tommy (1980). Time resources; society and ecology: on the capacity for human interaction in space and time. Lund University Press.


EllegĂ„rd Kajsa & Wilhelmson Bertil (2004). “Home as a Pocket of Local Order: Everyday Activities and The Friction of Distance”; Geografiska Annaler. 86(4).


FornÀs Johan (1993). Speglingar . Om ungas mediebruk i senmoderniteten. I Hannerz Ulf (red.). Medier och Kulturer. Carlssons. Stockholm.


Friberg Tora (1990). Kvinnors vardag. Om kvinnors arbete och liv. Anpassningsstrategier i tid och rum. Lund University Press.


Friberg Tora (1999). Förflyttningar. En sammanhÄllande lÀnk i vardagens organisation. Kommunikationsforskningsberedningen. Stockholm.


Friberg Tora (2003). ”Prismats lyskraft och feministiska tolkningar”. I Clark Eric & Hallin PO & Widgren Mats (red.)


dsrumsfragment.apporter och Notiser nr 165. Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi. Lunds universitet.


Friberg Tora; Brusman Mats och Nilsson Micael (2004). Persontransporternas vita flÀckar. Om arbetspendling med kollektivtrafik ur ett jÀmstÀlldhetsperspektiv. Centrum för kom-munstrategiska studier. Linköpings universitet.


Friberg Tora (2008). Det uppsplittrade rummet. Regionförstoring i ett genusperspektiv. I Frida Andersson; Molina Irene & Rikard Ek (red): Regionalpolitikens geografier– en kri-tisk granskning av den regionala tillvĂ€xtens teori och praktik. Studentlitteratur; Lund


Giddens Anthony (1984). Sociologi. Del 1; Studentlitteratur. Lund.


Gregory Derek (1985). Suspended Animation: the Stasis of Diffusion Theory. I Derek Greg-ory & Urry John ed. Social Relations and Spatial Structures. Macmillan; Basingtoke.


Hallin Per-Olof (1988). Tid för omstÀllning: om hushÄlls anpassningsstrategier vid en förÀn-drad energisituation. Lund University Press.


Holm Einar & Öberg Sture (2004). Contagious Social Practice? 86(4).


HĂ€gerstrand Torsten (1970). Urbaniseringen: stadsutveckling och regionala olikheter. Gleerups. Lund.


HĂ€gerstrand Torsten (1970). “What about people in Regional Science?”; Papers of the Regional Science Association; 24; pp.7–21. Även publicerad i Susan Hanson & Mei-Po Kwan ed. (2008) Transport; Ashgate. pp 5–19.


HÀgerstrand Torsten (1972). Om en konsistent; individorienterad samhÀllsbeskrivning för framtidsstudiebruk; Justitiedepartementet; Stockholm.


HĂ€gerstrand Torsten (1982). On roots of transformation [Videoupptagning]. Dr. A. Buttimer talking with Professor. T. HĂ€gerstrand; Professor J. Chorley; Professor M. Chisholm. Re-corded at Cambridge University. England.


HÀgerstrand Torsten (1985a). Den tidsgeografiska traditionens kÀrnomrÄde. Föredrag hÄllet vid geografdagarna i Uppsala den 1 juni 1985. I Geografiska Notiser.


HĂ€gerstrand Torsten (1985b). “Time-geography: Focus on the Corporeality of Man. Society and Environment”. I Science and Praxis of Complexity. The United Nations University.


HÀgerstrand Torsten (1991). Om tidens vidd och tingens ordning: texter av Torsten HÀger-strand. Gösta Carlestam; Barbro Sollbe (red.). Statens rÄd för byggnadsforskning. Stock-holm.


HĂ€gerstrand Torsten (2004). “The Two Vistas”. Geografiska Annaler. 86(4).


HÀgerstrand Torsten; Lenntorp Bo; Gustafsson Nils-Göran (1974). Tidsgeografiska bilder av dagens och framtidens resbehov. En rapport frÄn Forskningsgruppen i kulturgeografisk process- och systemanalys. Lunds universitet.


Kjellman Cecilia (2003). Ta plats eller fÄ plats? Studier av marginaliserade mÀnniskors förÀndrade vardagsliv. Lunds universitet. Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi.


Kwan Mei-Po (2004). ”GIS Methods in Time-Geographic Research: Geocomputation and Geovisualization of Human Activity Patterns”; Geografiska Annaler. 86(4).


Lenntorp Bo (1976). A time-space structured study of the travel possibilities of the public transport passenger. Geografiska institutionen. Lunds universitet; Lund.


Lenntorp Bo (1992). ”Biografier; diagnoser och prognoser”. I Jan Beskow (red.) SjĂ€lvmord som existentiellt problem; ett mĂ„ngvetenskapligt forskningsomrĂ„de. Folksams veten-skapliga rĂ„d/ ForskningsrĂ„dsnĂ€mnden.


Lenntorp Bo (1998). Den omöjliga grÀnslösheten. Svensk geografisk Ärsbok. Lund.


Lenntorp Bo (2004). “Path; Prism; Project; Pocket and Population: An Introduction”; Geografiska Annaler. 86(4).


Lindstedt Cronberg Marie (1997). Synd och skam: Ogifta mödrar pÄ svensk landsbygd. Histo-riska institutionen; Lunds universitet. Lund.
MĂ„rtensson Solveig (1979). On the formation of biographies in space-time environments. Lund Studies of Geography. Geografiska institutionen. Lunds universitet; Lund.


NordbÀck Carola(2004). Samvetets röst: om mötet mellan luthersk ortodoxi och konservativ pietism i 1720-talets Sverige. Institutionen för historiska studier. UmeÄ universitet.


Nordell Kerstin (2002). Kvinnors hÀlsa - en frÄga om medvetenhet; möjligheter och makt: att öka förstÄelsen för mÀnniskors livssammanhang genom tidsgeografisk analys. Kulturgeo-grafiska institutionen; Handelshögskolan. Göteborgs Universitet.


Norrhem Svante (2007). Kvinnor vid maktens sida 1632–1772. Nordic Academic Press. Lund.


Oscarsson Gösta och Engström Carl-Johan (2006) ”Globalisering; regionförstoring och regio-nal utveckling”. I Plan; nr. 1–2.


Pred Allan R (1981). Space and time in geography: essays dedicated to Torsten HĂ€gerstrand. Liber LĂ€romedel/Gleerup. Lund.


Raubal Martin & Miller Harvey J. & Bridell Scott (2004). “User-Centred Time Geography for Location-Based Services”; Geografiska Annaler. Serie B. 86(4).


RES 2005–2006 Den nationella resvaneundersökningen. SIKA Statestik 2007:19. Statens institut för kommunikationsanalys.


Rose Gillian (1993). Feminism and geography: the limits of geographical knowledge. Polity Press. Cambridge.


SandĂ©n Annika (2005). Stadsgemenskapens resurser och villkor: samhĂ€llssyn och vĂ€lfĂ€rdss-trategier i Linköping 1600–1620. Institutionen för samhĂ€llsutveckling och kultur; ISAK. Linköpings universitet.


Sandow Erika & Westin Kerstin (2007). Regionförstoring i glesa omrÄden. Kollektivtrafikens möjligheter och betydelse. TRUM 2007:01. Transportforskningsenheten. UmeÄ universitet.


Scholten Christina (2003). Kvinnors försörjningsrum och hegemonins förvaltare och mur-brÀckor. Lunds universitet. Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi.


Stadin Kekke (1997). ”Hade de svenska kvinnorna en stormaktstid? Stormaktstidens svenska stat och konstruktionen av genus”; Scandia 1997:63.


Stenqvist Millde; Ylva (2007). VÀgar inom rÀckhÄll: spÄren efter resande i det förindustriella bondesamhÀllet. Institutionen för arkeologi och antikens kultur; Stockholms universitet.


Sundin Jan (1992). För Gud; staten och folket: brott och rĂ€ttskipning i Sverige 1600–1840. Stockholm. Institutet för rĂ€ttshistorisk forskning.


Törnqvist Gunnar (2004). ”Creativity in Time and Space”; Geogafiska annaler. Serie B. Volume 86 Issue 4.


Westermark Åsa (2003). Informal livelihoods: women’s biographies and reflections about everyday life: a time-geographic analysis in urban Colombia. Kulturgeografiska institu-tionen; Handelshögskolan. Göteborgs universitet.


Wihlborg Elin (2000). En lösning söker problem. Tema Teknik och Social FörÀndring; Linköpings universitet.


Wérness; Kari (1989). “On the rationality of caring”. I Women and the state. London.


Ågren Maria & Johansson Kenneth (1994) ”Ekonomiska brott och egendomsbrott”. I Nordiska historikermötet. Det 22 nordiske historikermĂžde. IKS avd. för historia. Oslo universitet.


Åquist Ann-Christine (1992). Tidsgeografi i samspel med samhĂ€llsteori. Lund University Press.


Öberg Sture (1976). Methods of describing physical access to supply points. Gleerups. Lund.

Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009

Author:
Tora Friberg, Christina Scholten, Annika Sandén
Title:
Re-reading time-geography: Genus och speglingar av makt i tidrummet
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21