Article | Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009 | Vad Ă€r kulturpolitik?: Professionellt; smalt och okontroversiellt?
Göm menyn

Title:
Vad Àr kulturpolitik?: Professionellt; smalt och okontroversiellt?
Author:
Tobias Harding: Tema Kultur och samhÀlle, Linköpings universitet, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
2009
Conference:
Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009
Issue:
040
Article no.:
018
Pages:
169-186
No. of pages:
18
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2009-10-26
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

Texten svarar pĂ„ frĂ„gan ”Vad Ă€r kulturpolitik?”; om man med kulturpolitik menar svenska statens politik gentemot kulturomrĂ„det. Jag försöker ocksĂ„ besvara frĂ„gan om vad som utmĂ€rker den statliga kulturpolitiken i den trĂ€ngre meningen kulturdepartementets politik. Denna utgör nĂ€mligen; enligt de flesta rimliga sĂ€tt att rĂ€kna; inte huvuddelen av statens politik gentemot kulturomrĂ„det. Inte heller Ă€r den representativ för denna. DĂ€remot har den andra utmĂ€rkande drag; som att den Ă€r nĂ€ra knuten till kulturens fĂ€lt och professioner; samt att den Ă€r inrĂ€ttad efter armslĂ€ngdsprincipen. Kulturens innehĂ„ll Ă€r alltsĂ„ inte lĂ€ngre en politisk frĂ„ga – för de politiker som verkar pĂ„ detta omrĂ„de. Ser man till hela statens politik gentemot kulturomrĂ„det blir det emellertid rimligt att ocksĂ„ rĂ€kna med t.ex. upphovsrĂ€ttsfrĂ„gorna; amatörkulturen; kulturnĂ€ringarna; skatteincitament och kulturens roll i skola och utbildning. Det vidare omrĂ„de som beskrivs hĂ€r framstĂ„r som allt annat Ă€n smalt; okontroversiellt eller enbart en frĂ„ga för professionella. TvĂ€rtom inkluderar det flera av samtidens mest omdebatterade frĂ„gor. Idag Ă€r dessa frĂ„gor emellertid i stor utstrĂ€ckning frĂ€mmande för kulturpolitiken i explicit mening. För den kulturpolitiska forskningens rĂ€kning bör dessa skillnader ses som ett viktigt omrĂ„de. De organisatoriska grĂ€nserna mellan olika delar av staten har ocksĂ„ tydliga effekter pĂ„ politikens innehĂ„ll.

Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009

Author:
Tobias Harding
Title:
Vad Àr kulturpolitik?: Professionellt; smalt och okontroversiellt?
References:

Ahearne; Jeremy 2009. “Cultural policy explicit and implicit: a distinction and some uses”; International Journal of Cultural Policy;15:2;141–153.


Andersson; Bo 1980. Folkbildning i perspektiv. Studieförbunden 1870-2000. Stockholm: LTs förlag.


Arvidsson; Adam & Daniel TjĂ€der (eds.) 2008. Slutrapport – Laboratorium för spontankul-tur; Malmö: Malmö stads kulturförvaltning. Bennich-Björkman; Li 1991. Statsstödda samhĂ€llskritiker; Stockholm: Tiden.


Bjereld; Ulf & Marie Demker 2008. Kampen om kunskapen: InformationssamhÀllets politiska skiljelinjer; Stockholm: Hjalmarson & Högberg.


Bjurström; Erling 2006. ”Hur ga


al Ă€r den nya ungdomspolitiken? Om ungdomskultur; kronocentrism och det moderna ungdomspolitiska projektet” i Lokus 2/06.


Blomgren; Roger 1998. Staten och filmen. Svensk filmpolitik 1909–1993; Göteborg studies in politics Nr. 56; Stockholm: Gidlunds förlag.


Blomgren; Anna-Maria & Roger Blomgren 2002. Det ostyrbara pastoratet. Teaterpolitikens nÀtverk; Forskningsrapport; Högskolan i TrollhÀttan Uddevalla 2002:03; Uddevalla: Insti-tutionen för arbete; ekonomi och hÀlsa; Högskolan i TrollhÀttan Uddevalla.


Bourdieu; Pierre & Jean-Claude Passeron 1977. Reproduction in Education. Society and Culture; Sage studies in social and educational change No. 5; London: Sage.


Bourdieu; Pierre [1972] 1977. Outline of a Theory of Practice; Cambridge Studies in Social Anthropology No. 16; Cambridge: Cambridge University Press.


Bourdieu; Pierre 2000: Konstens regler; Det litterĂ€ra fĂ€ltets uppkomst och struktur; Moderna franska tĂ€nkare Nr 31; Stockholm: Brutus Östlings förlag.


Cummings; Milton C. & Richard S. Katz 1987. “Government and the Arts: An Overview” in Milton C. Cummings & Richard S. Katz (eds.) The Patron State. Government and the Arts in Europe; North America and Japan; New York & Oxford: Oxford University Press.


ESV 2008:34. Att verka genom andra. KartlÀggning av organ med statligt Ätagande. Stock-holm: Ekonomistyrningsverket.


Frenander; Anders 2005. Kulturen som kulturpolitikens stora problem; Diskussionen om svensk kulturpolitik under 1900-talet; Hedemora: Gidlunds.


Gustavsson; Martin 2002. Makt och konstsmak. Makt och motsĂ€ttningar: den svenska konst-marknaden 1920–1960; Stockholm: ekonomisk-historiska institutionen; Stockholms uni-versitet.


Harding; Tobias 2007. Nationalising Culture: The Reorganisation of National Culture in Swedish Cultural Policy 1970-2002; Norrköping: Linköpings universitet.


Harding; Tobias 2009. “Amateurs and Educators. Third Sector Organizations in the Swedish Culture Sector” i Annette Zimmer & Adalbert Evers (eds.) TSOs Fazing Turbulent Envir-onments; MĂŒnster: Universitetet i MĂŒnster and CINEFOGO; Civil Society and New Forms of Government in Europe.


Harding; Tobias 2009. ”Kan man lĂ€ra ungdomar demokrati? Statlig ungdomspolitik och fri-villiga organisationer” i Johan FornĂ€s & Tobias Harding (red.) Kulturellt: Reflektioner i Erling Bjurströms anda; Linköping: Linköping University Electronic Press.


Harding; Tobias 2009. “Ärans och hjĂ€ltarnas sprĂ„k?” i Nordisk kulturpolitisk tidskrift; BorĂ„s: Högskolan i BorĂ„s.


Hemmungs Wirtén; Ewa 2004. No Trespassing. Authorship; Intellectual Property Rights; and the Boundaries of Globalization; Toronto: University of Toronto Press.


KulturrÄdet 2008. Kulturen i siffror. Studieförbunden 2007; Stockholm.


Kulturutredningen 2007. ”Rethinking Cultural Policy – TrollhĂ€ttan Talks”; Power Point in-hĂ€mtad frĂ„n Kulturutredningens webbplats ”www.kulturutredningen.se” 2009-06-08.


Lindqvist; Lars & Erika MĂ„nsson 2008. ”Cultural Planning – om att se pĂ„ en plats med nya glasögon” i KulturSverige 2009; Norrköping: SweCult; Linköpings universitet.


Ljungberg; Elisabeth 2009. Ungdomar; Utveckling och Utmaning. Studier av samhÀlls- och identitetsskapande processer i 1990-talets ungdomspolitik; Mid Sweden University Thesis 65; Sundsvall: Mittuniversitetet.


March; James G. & Johan Olsen 1989. Rediscovering Institutions. The Organisational Basis of Politics; London: Collier Macmillan Publishers.


Möller; Per 2009. ”Det kulturella utflytandet. Aspektpolitik i staden”; paper presenterat vid konferensen Kultur~Natur; ACSIS; Norrköping 15-17 juni 2009.


Norberg; Johan 2008. ”Idrottsrörelsens utveckling i grĂ€nslandet mellan stat; marknad och civilsamhĂ€lle – nĂ„gra reflektioner” i KulturSverige 2009; Norrköping: SweCult; Linköp-ings universitet.


Pierson; Paul 2000. “Increasing Returns; Path Dependence and the Study of Politics” in The American Political Science Review; Vol. 94 No. 2 (June 2000); pp. 251–267.


Piratpartiet 2009. Piratpartiets webbplats; ”www.piratpartiet.se”; inhĂ€mtad 2009-06-08.


Powell; Walter W. & Paul J. DiMaggio 1991b. “The Iron Cage Revisited: Institutional Iso-morphism and Collective Rationality” in ganisational Fields” in Walter W. Powell & Paul J. DiMaggio (eds.) The New Institutionalism in Organizational Analysis; Chicago: University of Chicago Press.


Premfors; Rune; Billy Ehn; Eva Haldén & Göran Sundström 2003. Demokrati och byrÄkrati; Lund: Studentlitteratur.


Putnam; Robert D. 1996. Den fungerande demokratin: Medborgarandans rötter i Italien; Stockholm: SNS Förlag.


Putnam; Robert D. 2000. Bowling alone. The collapse and revival of American community; New York: Simon & Schuster.


Rosen; Astrid von 2004. Snövit och sanningens vansinne. En analys av verkets betydelsela-ger; C-uppsats vid institutionen för konst- och bildvetenskap; Göteborg: Göteborgs uni-versitet.


Rydell; Anders & Sam Sundberg 2009. Piraterna. De svenska fildelarna som plundrade Hollywood; Stockholm: Arena.


Santesson-Wilson; Peter 2003. Studier i symbolpolitik; Lund Political Studies 129; Lund: Lunds universitet.


SOU 1972:66. Ny kulturpolitik; betÀnkande av KulturrÄdet; Stockholm: Fritzes.


SOU 1995:85. Kulturpolitikens inriktning; betÀnkande av Kulturutredningen; Stockholm: Fritzes.


SOU 1997:183. Arbete Ät konstnÀrer; Stockholm: Fritzes.


SOU 2007:66. Rörelser i tiden; betÀnkande av Folkrörelseutredningen; Stockholm: Fritzes.


SOU 2009:16. Kulturutredningens betÀnkande; Stockholm: Fritzes.


SOU 2009:59 Skatteincitament för gÄvor till forskning och ideell verksamhet; betÀnkande av Skatteincitamentsutredningen; Stockholm: Fritzes.


tatens KulturrÄd 2008. Kulturens finansiering 2007. Kulturen i siffror 2008:7; Stockholm: Statens KulturrÄd.


ylor; Edward Burnett 1871. Primitive Culture: Researches into the Development of Mytho-logy; Philosophy; Religion; Language; Art; and Custom; London: John Murray.


Valmyndigheten 2009. Valmyndighetens webbplats; ”www.val.se”; inhĂ€mtad 2009-06-08.


Vestheim; Geir 2007. “Theoretical reflections”; International Journal of Cultural Policy; 13:2; 217–236.


Vestheim; Geir 2009. “Kunst og demokrati pĂ„ vikande front?” i Anders Frenander (red.) Vad vill Kulturutredningen? Anföranden vid seminarium arrangerat av Centrum för kulturpoli-tisk forskning den 11 mars 2009; inhĂ€mtat 2009-04-15 ifrĂ„n www.hb.se.


Zimmer; Annette & Stefan Toeppler 1999. “The Subsidized Muse: Government and the Arts in Western Europe and the United States” in Journal of Cultural Economics 23: pp. 33–49; 1999.

Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009

Author:
Tobias Harding
Title:
Vad Àr kulturpolitik?: Professionellt; smalt och okontroversiellt?
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21