Article | Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009 | Parkour: en posthumanistisk idrott?
Göm menyn

Title:
Parkour: en posthumanistisk idrott?
Author:
Kalle Jonasson: Malmö Högskola, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
2009
Conference:
Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009
Issue:
040
Article no.:
017
Pages:
161-167
No. of pages:
7
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2009-10-26
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

Detta paper belyser kultur~natur-temat ur ett idrottsfilosofiskt och idrottssociologiskt perspektiv. Texten behandlar det; för att vara en idrottsliknande verksamhet; relativt nyligen uppkomna kroppsliga och rörelseorienterade uttrycket Parkour – the Art of Movement. Parkour går ut på att så snabbt och effektivt som möjligt förflytta sig genom i stort sett vilka miljöer som helst - företrädesvis; om än inte uteslutande; i offentliga utomhusmiljöer. Detta; att den går att utöva på platser som tillhör de båda förment motsatta polerna kultur och natur; skiljer ut Parkour från de flesta andra idrotter; både moderna och postindustriella sådana. Problemområdet förstås med Johan Huizingas och Roger Caillois ”klassiska” lek- och spelteorier; enligt vilka ett kollektiv springer ur sina lekar och/eller att de senare tyder på (samt reproducerar) det förra. Främst diskuteras Parkour utifrån antro-pologen och vetenskapssociologen Bruno Latours teorier om ”den moderna över-enskommelsen”; vars nitiska uppdelning av världen i natur och kultur kommit att representera motsatsen till hållbar utveckling. Att förneka dessa polers isärhållning för vetenskapen kan ses som; vad Latour har uttryckt som; en ”amodern” strävan. Detta anspråk kan också kallas posthumanistiskt. Om ett samhälle tyder på; springer ur eller reproduceras av sina idrotter; spel och lekar; bör följaktligen de moderna idrotterna granskas noggrant. Essän syftar till att diskutera idrott med Latours ”amoderna” begrepp och undersöker Parkour som en möjlig amodern idrott.

Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009

Author:
Kalle Jonasson
Title:
Parkour: en posthumanistisk idrott?
References:

Atkinson; Michael (2009). Parkour; Anarcho-Environmenatlism; and Poeisis. Journal of Sport & Social Issues; 33(2); 169–194.


Bauman; Zygmunt (1991). Modernity and Ambivalence. Cambridge: Polity Press.


Borden; Iain (2001). Skateboarding; Space and the city. Oxford: Berg.


Bäckström; Åsa (2004). Spår – Om brädsportkultur; informella lärprocesser och identitet. LHS förlag.


Caillois; Roger (1958/2001). Man; Play and Games. Urbana; Illinois : University of Illinois Press.


Deleuze; Gilles & Guattari; Félix 1987 (1980). A Thousand Plateaus – Capitalism and Schizophrenia. University of Minnesota Press.


Danielsson; Kalle (2005). E-sport: rörelse utan rörelse. (C-uppsats i idrottsvetenskap.)
(http://www.idrottsforum.org/articles/danielsson/danielsson051214.html)


Maria Daskalaki; Alexandra Stara; Miguel Imas; (2008). The ’Parkour Organisation’: inhabi-tation of corporate spaces. Culture and Organization; 14(1);. 49–64.


Day; Andrew (2003) An Introduction to Parkour.www.kiell.com/parkour_research_paper.pdf


Dunning; Eric (1999). Sport Matters: Sociological studies of sport; violence and civilization. Routledge.


Elias; Norbert (1978). The civilizing process: the history of manners. Oxford: Blackwell.


Elias; Norbert & Dunning; Eric (1986). FrĂĄn riddarspel till fotbollscup: sport i sociologisk belysning. Stockholm: Atlantis.


Giulianotti Richard (1999). Football – A Sociology of the Global Game. Cornwall: Polity press/Blackwell publishers ltd.


Guttmann; Allen (2004). Sports – The First Five Millennia. University of Massachusetts Press.


Guttmann; Allen (1978). From Ritual to Record – The Nature of Modern Sports. Columbia University Press.


Geertz; Clifford (1973). The interpretation of cultures: selected essays. New York: Basic Books.


Haraway; Donna (2008). When Species Meet. University of Minnesota Press.


Huizinga; Johan (1945/1998). Homo ludens - a study of the play-element in culture. London: Routledge.


Johnsson; Mats (2009). Parkour – livsstil eller modern urban idrottslig aktivitet? D-uppsats i idrottssvetenskap.


ttp://www.idrottsforum.org/articles/johnsson/johnsson090606.html)


Jonasson; Kalle (2009). Klungan – Om rastfotboll; rum och genus. Malmö Högskola (Opubli-cerad licentiatuppsats).


Latour; Bruno (1999). Pandora’s Hope – Essays on the Reality of Science Studies. Cam-bridge; Massachusetts/ London: Harvard University press.


Latour; Bruno (1998). Artefaktens återkomst. Stockholm: Nerénius & Santérius förlag.


Latour; Bruno (1993). We have never been Modern. Harvard University Press.


Liedman; Sven-Eric (1997). I skuggan av framtiden – modernitetens idéhistoria. Stockholm: Albert Bonniers Förlag.


Murdoch; John (2005). Post-structuralist Geography: A Guide to Relational Space. Sage Pub-lications; Incorporated.


Mörtenbäck; Peter (2005). Free Running and the Hugged City. Cambridge; Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology; Dept. of Architecture; vol. 30 (s. 88-93). Tillgäng-lig den 090910 från: http://ia331428.us.archive.org/2/items/thresholds302005mass/thresholds302005mass.pdf


Parkour; http://www.youtube.com/watch?v=jquXcwooV6A&feature=fvw


Serres; Michel & Latour; Bruno (1995). Conversations on Science; Culture and Time; Michi-gan: The University of Michigan Press.


Ten Bos; René (2005) On the Possibility of Formless Life. Ephemera 5(1); 26–44.


Thiborg; Jesper (kommande). Att göra sport – om eSportens organisation; styrning och fram-växt. (licentatiuppsats i idrottsvetenskap).


Wheaton; Belinda (red.) (2004). Understanding Lifestyle Sports – identity; consumption and difference. London: Routledge.


Zizek; Slavoj (2001). From Western Marxism to Western Buddhism. Cabinet Magazine Online; Issue 2. Tillgänglig 090908 från: http://www.tuked.org.tr/ED DOCS/ED58A_Social_Theory%20_and_Education_Summer_2009/Days_15_16_17_18/Zizek2001FromWesternMarxismtoWesternBuddhismCabinetMagazi Zizek; Slavoj (2004). Organs without bodies: Deleuze and consequences. New York : Rout-ledge.

Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009

Author:
Kalle Jonasson
Title:
Parkour: en posthumanistisk idrott?
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21