Article | Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009 | Att förhandla nu mot dĂ„: djur; ekonomisk vinning och historia

Title:
Att förhandla nu mot dÄ: djur; ekonomisk vinning och historia
Author:
Leif Häggström: Kulturmiljö Halland, Halmstad, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
2009
Conference:
Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009
Issue:
040
Article no.:
009
Pages:
79-87
No. of pages:
9
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2009-10-26
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

To negotiate now against then – beasts; economic gain and history. Culture and animals are sometime in conflict. The damage caused by feeding beasts on arable fields are sometime severe. The damages are primarily caused by boars and geese; sometime by deer. In the woodland young plants of pine are grazed by elk. The damages are severe enough to change the Swedish woodland with a 0;7% decline of scots pine in a few years and a 2;3% increase of spruce. The forest industry often complains about restrictions caused by prehistoric- and historic remains in the woodland. Some of the most productive forests in the southern part of Sweden have a high density of remains (sites) protected by the heritage legislation. On the other hand prehistoric and historic remains are under constant stress. The damage caused by farming and forestry are severe. In the paper I suggest that the prehistoric and historic remains can be an arena for negotiation or trade. The heritage sector can offer a suitable use of the remains; a use that has positive effects on the understanding of the remains as well as it provide the farming and forestry with a solution to the damage caused by wildlife. I suggest that prehistoric and historic remains are suitable objects and areas for wildlife management. Some sites are suitable to feed boar; others are suitable for roe deer; geese or pigeon which is most easily done by the use of game crops. If the trade between the heritage management; the forest industry and the farmers is successful the yield and economic return will be better for the forest industry and farmers at the same time as dam-age on protected sites will decline. The potential of the idea can only be demonstrated in practical experiments; for which means is being applied.

Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009

Author:
Leif Häggström
Title:
Att förhandla nu mot dÄ: djur; ekonomisk vinning och historia
References:

Ahlqvist; I; Kjellander; P & Levin; M (1999) Förebyggande ÄtgÀrder för att förhindra skador pÄ jordbruksgrödor; orsakade av tranor och gÀss vid Hovran i Dalarnas lÀn under 1999. Viltskadecenter. (online: http://www.viltskadecenter.se/images/stories/Publikationer/forebyggande_atgarder_for_att_forhindra_skador.pdf ).


Aronsson; M (1998) Skadebilden betrÀffande fasta fornlÀmningar och övriga kulturmiljövÀr-den. Skogsstyrelsen meddelande 1998/9.


Brottsförebyggande RÄdet (2007). Brott under ytan. En undersökning om fornminnesbrott. Brottsförebyggande rÄdet rapport 2007:5 (online: http://www.raa.se/cms/showdocument/documents/extern_webbplats/2007/mars/brott_un-der_ytan.pdf ).


Emmanuelsson; M (2003) Skogens biologiska kulturarv: att tillvarata förÀnderliga kulturvÀr-den. RiksantikvarieÀmbetet.


Eskilsson; A (2008) PÄ plats i historien: studier av hembygdsföreningar pÄ 2000-talet. Diss. Linköping studies in arts and science 422. Linköping.


Fröjd; C D & Norman; P (2007) Uppföljning av skador pÄ fornlÀmningar i skogsmark. Skogsstyrelsen Rapport 2007/9 (online: http://www.skogsstyrelsen.se/episerver4/dokument/sks/aktuellt/press/2007/Skaderapport%20fornlÀmningar.pdf ).


Gustafsson; C (2009) The Halland Model. A trading zone for building conservation con-cerned with labour market policy and construction industry; aiming at regional sustain-able development. Diss. Göteborg.


Hammarström; T (2004) Älgen. Stockholm.


HÀggström; L (2005) Landskapsutnyttjande; bete och odling pÄ sydsvenska höglandet under Àldre jÀrnÄlder. Diss. GOTARC serie B no 34.


HÀggström; L (2008) FornlÀmningar och viltvÄrd. Svensk Jakt 2008:6.


HÀggström; L & Nyqvist; R (2007) Stormskadeinventeirng av fornlÀmningar i södra vÀster-götland. Skogsstyrelsen internrapport.


Jaktförordningen (1987:905) (online http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19870905.HTM )


Jordbruksverket (2009) Redovisning av regeringens uppdrag om ÄtgÀrder med anledning av vildsvinsförekomst Dnr 39-14151/08 (online: http://www.sjv.se/download/18.2b30f72c121e790f94d80001953/20090624_Redovisning+vildsvinsuppdrag_JD.pdf ).


Karlsson; J (1998) Försök med stÀngsel för att förebygga skador av grÄgÀss pÄ vÀxande gröda. TÄkern 1998. Viltskadecenter. (online: http://www.viltskadecenter.se/images/stories/Publikationer/forsok_med_stangsel_for_att_forebygga_skador.pdf ).


Kristiansen; K; editor; (1985) Archaeological formation processes. The representativity of archaeological remains from Danish Prehistory. Nationalmuseet; KĂžbenhavn.


KSLA (1990) Röjningsrösen i skogsmark – en nickel till Sydsveriges Ă€ldre odlingshistoria. Kungliga skogs- och lantbruksakademien rapport nr 49. Stockholm.


Lemel; J & Truvé; J (2008) Vildsvin; jakt och förvaltning. KunskapssammanstÀllning för LRF svensk Naturförvaltning Rapport 04-2008 (online: http://www.naturforvaltning.se/upload/files/2008_04_Vildsvin%20LRF%2020080602%20lagupplost.pdf ).


Lind; H; Svensson; E & Hansson; J (2001) Sentida bebyggelse i arkeologisk och antikvarisk verksamhet. RiksantikvarieÀmbetet Projekt Upppdragsarkeologi rapport 2001:2; Stock-holm.


LĂ€nsstyrelsen Östergötland (2004). Var söker gĂ€ssen föda vid TĂ„kern? (online: http://www.viltskadecenter.se/images/stories/Publikationer/var_soker_gassen_foda_vid_takern.pdf ).


Regeringen (2008) Regeringens proposition 2007/08:108 En skogspolitik i takt med tiden. (online: http://www.regeringen.se/content/1/c6/10/10/11/d1679652.pdf ).


RiksantikvarieÀmbetet (1995). FornlÀmningar i jordbruksmark; skador och markanvÀndning. Stockholm.


RiksantikvarieÀmbetet (2001) Studie av skador pÄ fornlÀmningar i skogsmark. Stockholm


RiksantikvarieÀmbetet (2002) Uppföljning och utvÀrdering av Àrenden angÄende fornlÀmningar och skogsbruk enligt 2 kap. lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. (online: http://www.raa.se/bok/pdf/rapparendeskog.pdf ).


RiksantikvarieÀmbetet (2006) Studie pÄ skador pÄ fornlÀmningar i skogsmark. Rapport frÄn RiksantikvarieÀmbetet 2006:2 (online: http://www.raa.se/publicerat/9172094311.pdf ).


Skogseko (2001) Nya fornlÀmningar vÄllar kulturkrock i skogen Skogseko 2001:3 (online: http://www.svo.se/episerver4/templates/SNormalPage.aspx?id=8711 ).


Skogsstyrelsen (2005) Grundbok för skogsbrukare. Jönköping.


Skogsstyrelsen (2007) Skogsstatistisk Ă„rsbok 2007 (online: http://www.skogsstyrelsen.se/episerver4/dokument/sks/Statistik/gamla-arsb/2000-/Skogsstatistisk%20Ă„rsbok%202007.pdf ).


Skogsstyrelsen (2008) Miljöanalys – stubbskörd. (online: http://www.skogsstyrelsen.se/episerver4/dokument/sks/projekt/stubbskord/MA-huvuddokument-Miljöanalys_stubbskörd.pdf ).


Slotte; H (1999) LövtĂ€kt I Sverige och pĂ„ Åland 1850-1950 : metoder för tĂ€kt; torkning och utfodring med löv samt tĂ€ktens pĂ„verkan pĂ„ landskapet. Diss. Acta Universitatis Agriculturae Sueciae Agraria 236. Uppsala.


Svenska JĂ€gareförbundet (1993) Älgen. Djuret – skötseln och jakten. SpĂ„nga.


Tham; M (2004) Vildsvin – beteende och jakt. Stockholm.


Viltskadecenter (1996) Hjortdjur och skador pÄ gröda (online: http://www.viltskadecenter.se/images/stories/Publikationer/hjortdjur_och_skador_pa_groda.pdf ).


Viltskadecenter (2006) ViltbetesĂ„krar; utfodring och skrĂ€msel – ett försök att förebygga skador pĂ„ Gröda vid sjön TĂ„kern i Östergötland (online: http://www.viltskadecenter.se/images/stories/Publikationer/viltbetesakrar_utfodring_och_skramsel.pdf ).


Viltskadecenter (2009) Viltskadestatistik 2008. (online: http://www.viltskadecenter.se/images/stories/Publikationer/viltskadestatistik_2008.pdf ).


Wallin; L (1995) FornlÀmningar och modernt jordbruk. KulturmiljövÄrd 1994:5.

Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009

Author:
Leif Häggström
Title:
Att förhandla nu mot dÄ: djur; ekonomisk vinning och historia
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment