Article | Att erövra vÀrlden. GrundlÀggande fÀrdigheter i lÀsning; skrivning och matematik; 26-27 november 2007; Linköping | LÀsa och skriva: vidgade begrepp i en medierik vÀrld
Göm menyn

Title:
LÀsa och skriva: vidgade begrepp i en medierik vÀrld
Author:
Karin Forsling: Karlstads universitet, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
2007
Conference:
Att erövra vÀrlden. GrundlÀggande fÀrdigheter i lÀsning; skrivning och matematik; 26-27 november 2007; Linköping
Issue:
032
Article no.:
008
Pages:
117-138
No. of pages:
22
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2008-11-10
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

Att Àga en kommunikativ kompetens i en medierik vÀrld stÀller krav pÄ olika textkompetenser; literacies; sÄsom förmÄgan till textrörlighet och förmÄgan att hantera en bred sprÄklig repertoar. I Lpo 94 benÀmns detta ett vidgat textbegrepp. FrÄgor som detta frammanar finns i den drama­turgiska rörelsen mot framtiden. Vilka kommer att vara lÀskunniga i framtiden? Vilka sorts texter lÀses? Vilka lÀsare kommer vi att fostra? Vilken strukturell textkompetens vill vi att barn och ungdomar ska ha? Artikeln belyser ett lÄngsiktigt projekt i en specialpedagogisk miljö; dÀr en grupp lÀrare och deras dyslektiska elever söker utveckla en gemensam sprÄklig repertoar genom arbetet med ett vidgat textbegrepp. Mitt bidrag frÄn lÀs- och skrivkunnighetsproblematiken ger inte nÄgra svar; snarare nÀring Ät frÄgor som handlar om att vidga förstÄelsen för vad lÀs- och skrivkunnighet kan tÀnkas innebÀra i en medierik uppvÀxtmiljö för vÄra elever i den svenska skolan.

Att erövra vÀrlden. GrundlÀggande fÀrdigheter i lÀsning; skrivning och matematik; 26-27 november 2007; Linköping

Author:
Karin Forsling
Title:
LÀsa och skriva: vidgade begrepp i en medierik vÀrld
References:

Asplund-Carlsson; Maj; (2001). Vilka lÀsare vill vi ha? Textkompetens som en frÄga om genus; klass och etnicitet. I Tekstkompetence. Rapport fra forskningskonference i nordisk netvÊrk for tekst og litteraturÊedagogik (TemaNord 2001:576). KÞbenhavn: Nordiskt MinisterrÄd.


Björk; M. & Liberg; C. (2001). VĂ€gar in i skriftsprĂ„ket – tillsammans och pĂ„ egen hand; Stockholm: Natur & Kultur.


Buckingham; A. (2000). After the Death of Childhood. Growing up in the age of electronic media. Cambridge: Polity Press.


Carlsson; A. & Koppfeldt; T. (2001). Bild och retorik i media. Malmö: Liber Ekonomi


Cope; B. & Kalantzis; M. (Eds.); (2002). A Pedagogy of Multiliteracies. I B. Cope & M. Kalantzis. Multiliteracies. Litercy Learning and the Design of Social Futures. Lon-don; New York: Routledge.


Crowley; D. ; Heyer; P. (1999). Communication in History. Technology; Culture; Society; New York: Longman


Dahlin; B.; Ingelman; R. & Dahlin C.; (2002). BesjÀlat lÀrande. Skisser till en fördjupad pedagogik; Lund: Studentlitteratur


Danielsson; H. (2002). Att lÀra med media. Om det sprÄkliga skapandets villkor i skolan med fokus pÄ video (Doktorsavhandling). Stockholm: Stockholms universitet; Pedagogiska institutionen.


Dysthe; O. (2000). Det flerstÀmmiga klassrummet. Att skriva och samtala för att lÀra. Lund: Studentlitteratur


Forsling; K.; Högberg; L. & Johansson; I. (2004) KOM-M/IT-projektet – det vidgade textbegreppet i ett specialpedagogiskt sammanhang (Arbetsrapport). Karlstad: Karl-stads universitet; Institutionen för utbildningsvetenskap.


Forsling; K. (2004). Det vidgade textbegreppet - Att arbeta med estetiska lÀrprocesser; medie-pedagogik och IT i ett specialpedagogiskt sammanhang (D-uppsats i pedagogik). Karl-stads universitet; Institutionen för Utbildningsvetenskap.


Fox; C. (1993). At the very edge of the Forset: The influence of Literature on Storytelling by children. London: Casell.


Hagtvet Eriksen; B.; (2002). SkriftsprÄksutveckling genom lek: hur skriftsprÄket kan stimu-leras i förskoleÄldern. Stockholm: Natur och Kultur.
Haug; P. (1998). Pedagogiskt dilemma: Specialundervisning. Stockholm: Liber.


Högberg. L. (2000). Medier; skola och berĂ€ttande. BerĂ€ttelser om mediepedagogik. I Å. Bergvall; Y. Leffler & C. Mithander (red.); BerĂ€ttelse i förvandling. BerĂ€ttande i ett intermedialt och tvĂ€rvetenskapligt perspektiv. Karlstad: Karlstad University Stu-dies.


Höien. T; & Lundberg; I. (2002). Dyslexi – frĂ„n teori till praktik; Stockholm: Almqvist & Wiksell.


Koppfeldt; T. (1996). Retorik och narration i den rörliga bilden. I G. Z. Nordström (red.). Rum Relation Retorik. Ett projekt om bildteori och bildanalys i det postmoderna samhÀllet; (s. 168). Stockholm: Carlssons.


Kress; G.; Jewitt; C.; Ogborn; J. & Tsatsarelis; C. (2001). Multimodal Teaching and Learning. The Rethorics of the Science Classroom; London; New York: Continum


Kress; G; (2003). Literacy in the new media age. London; New York: Routledge.


Kvale; S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur.


Liedman S-E. (2001). Ett oÀndligt Àventyr. Om mÀnniskanskunskaper. Stockholm: Al-bert Bonnier Förlag


Ljunggren; C. (1996). Medborgarpubliken och det offentliga rummet. Om utbildning; medier; demokrati (Doktorsavhandling). Uppsala: Uppsala universitet; Pedagogiska in-stitutionen.


Lpo 94: 1994 Ärs lÀroplan för det obligatoriska skolvÀsendet. Utbildningsdepartementet & Fritzes; AllmÀnna förlaget.


Marner; A; Örtegren; H. (2003). En kulturskola för alla – estetiska Ă€mnen och lĂ€rprocesser i ett mediespecifikt och medieneutralt perspektiv. Stockholm: Liber.


Meek; M. (1998). On being literate. London: The Bodley House.


Ong; W.; J. (1990). Muntlig och skriftlig kultur. Teknologiseringen av ordet. Uddevalla: Bokförlaget Anthropos.


Persson; M; (2000). PopulÀrkultur i skolan: Tradition och perspektiv. I M. Persson (red.); PopulÀrkulturen och skolan. Lund: Studentlitteratur


Potter; W. J. (1998). Medialiteracy. Thousand Oaks; California: Sage Publications; Inc.


SOU 1992:94. Skola för bildning.


SOU 1997:108. Att lÀmna skolan med rak rygg.


Thavenius; J. (2001). Det oavslutade och andra essĂ€er om estetik; Malmö: Brutus Östlings Bokförlag/Symposion.


Asplund Carlsson; M.; Molin; G. & Nordberg; R. (red.). (2003). Texter och sÄ vidare; 2003. SvensklÀrarföreningens Ärsskrift 2003 (SvensklÀrarserien 226). Stockholm: Natur & Kultur.


Vygotskij; L.S. (1999). TÀnkande och sprÄk. Göteborg: Daidalos.


Wehner-Godée; C. (2000). Att fÄnga lÀrandet. Pedagogisk dokumentation med hjÀlp av olika medier. Stockholm: Liber.


Muntliga kÀllor


Buckingham; Kress; Tapscott; The Digital Generation; augusti 2004; London.


Koppfeldt; T. Backaseminariet 2002; Högskolan i Malmö.


Liberg; C. ASLA-symposiet; 2003; Karlstad.

Att erövra vÀrlden. GrundlÀggande fÀrdigheter i lÀsning; skrivning och matematik; 26-27 november 2007; Linköping

Author:
Karin Forsling
Title:
LÀsa och skriva: vidgade begrepp i en medierik vÀrld
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21