Article | Att erövra världen. Grundläggande färdigheter i läsning; skrivning och matematik; 26-27 november 2007; Linköping | Skolverkets förslag till mål att uppnå i matematik för årskurs 3: en empirisk analys
Göm menyn

Title:
Skolverkets förslag till mål att uppnå i matematik för årskurs 3: en empirisk analys
Author:
Arne Engström: Link√∂pings universitet, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
2007
Conference:
Att erövra världen. Grundläggande färdigheter i läsning; skrivning och matematik; 26-27 november 2007; Linköping
Issue:
032
Article no.:
007
Pages:
101-115
No. of pages:
15
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2008-11-10
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

Ett flertal förändringar av skolväsendet är beslutade eller förutskickade. Bland annat har nationella mål i matematik och svenska införts även för årskurs 3. I föreliggande artikel presenteras en studie som analyserat Skolverkets förslag till mål att uppnå i matematik för årskurs 3. Förslaget har analyserats utifrån Medelsta-studiens resultat av elevers faktiska prestationer i matematik. Analysen ger vid handen att Skolverkets förslag framstår som orealistiskt om avsikten är att alla elever ska uppnå all de föreslagna målen. Den stora variationen i elevernas färdigheter och kunskaper framstår som ett grundläggande dilemma. En revidering av den gällande läroplanen framstår som nödvändig.

Att erövra världen. Grundläggande färdigheter i läsning; skrivning och matematik; 26-27 november 2007; Linköping

Author:
Arne Engström
Title:
Skolverkets förslag till mål att uppnå i matematik för årskurs 3: en empirisk analys
References:

Ekholm; M. (2007). ‚ÄĚL√§gg ned skolinspektionerna‚ÄĚ. G√∂teborgs-Posten; 2007-05-16.


Engstr√∂m; A. & Magne; O. (2003). Medelsta-matematik. Hur v√§l beh√§rskar grundskolans elever l√§rostoffet enligt Lgr 69; Lgr 80 och Lpo 94? (Rapporter fr√•n Pedagogiska in-stitutionen; 4). √Ėrebro: √Ėrebro Universitet.


Engstr√∂m; A. & Magne; O. (2006). Medelsta-matematik III. Eleverna r√§knar (Rapporter fr√•n Pedagogiska institutionen; 12). √Ėrebro: √Ėrebro Universitet.


Engström; A. & Magne; O. (2008). Medelsta-matematik IV. En empirisk analys av Skol-verkets förslag till mål att uppnå i matematik för årskurs 3. (PiUS; PEK; 248). Lin-köping: Linköpings universitet.


Hartun; M. J. & Kerstan; T. (2004). Triumph der Tester. Die Zeit; (38).


Lgr 69; Läroplan för grundskolan 1969. Allmän del. Stockholm: Skolöverstyrelsen och Liber Utbildningsförlaget.


Lgr 80; Läroplan för grundskolan 1980. Stockholm: Skolöverstyrelsen och Utbildnings-förlaget.


Lpo 94; Läroplan för det obligatoriska skolväsendet 1994. Stockholm: Utbildningsdepar-tementet.


Magne; O. (1958). Dyskalkyli bland folkskoleelever. Göteborg: Göteborgs Universitet. Pedagogiska Institutionen.


Magne; O. (1990). Medelsta-matematik. Hur väl behärskar grundskolans elever lärostoffet enligt Lgr 69 och Lgr 80? (Pedagogiska Problem 539). Malmö: Lärarhögskolan.


Magne; O. & Th√∂rn; K. (1987). En kognitiv taxonomi f√∂r matematikundervisningen. Del 1‚Äď2 (Pedagogiska Problem; 471). Malm√∂: L√§rarh√∂gskolan.


Nunes; T.; Bryant; P.; Evans; D.; Bell; D.; Gardner; S.; Gardner; A. & Carraher; J. (2007). The contribution of logical reasoning to the learning of mathematics in primary school. British Journal of Developmental Psychology; 25; 147‚Äď166.


Regeringens proposition 2007/08: 50. Nya skolmyndigheter. Stockholm: Utbildnings-departementet.


Skolverket (2007a). Skolverkets utbildningsinspektion ‚Äď en sammanfattning av resultat och erfarenheter under tre √•r. Stockholm: Skolverket.


Skolverket (2007b). Delredovisning av uppdrag till Statens skolverk angående mål i årskurs 3. Bilaga 1. (2007-12-13). Dnr 73-2007: 3594


SOU 2007:28. Tydliga mål och kunskapskrav i grundskolan. Förslag til nytt mål- och uppfölj-ningssystem. Betänkande av Utredningen om mål och uppföljning i grundsko-lan. Stockholm: Utbildningsdepartementet.


Utbildnings- och kulturdepartementet. Regeringsbeslut; U2006/8951/ S.

Att erövra världen. Grundläggande färdigheter i läsning; skrivning och matematik; 26-27 november 2007; Linköping

Author:
Arne Engström
Title:
Skolverkets förslag till mål att uppnå i matematik för årskurs 3: en empirisk analys
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21