Article | Att erövra världen. Grundläggande färdigheter i läsning; skrivning och matematik; 26-27 november 2007; Linköping | Barns textskapande som kulturdialog
Göm menyn

Title:
Barns textskapande som kulturdialog
Author:
Christina Björn: Ă–rebro universitet, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
2007
Conference:
Att erövra världen. Grundläggande färdigheter i läsning; skrivning och matematik; 26-27 november 2007; Linköping
Issue:
032
Article no.:
006
Pages:
89-99
No. of pages:
11
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2008-11-10
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

Inom nyare läs- och skrivforskning betonas barns skriftspråkliga aktiviteter som uttryck för ett personligt meningsskapande i dialog med omvärlden. I mitt paper vill jag diskutera vad en sådan förståelse hos praktiskt verksamma pedagoger skulle kunna betyda för skolbarns möjligheter ”att erövra världen”. Som utgångspunkt för min diskussion vill jag ta min egen doktorsavhandling; Barn skapar text. Om kulturdialog i skolan; och diskutera mina slutsatser och pedagogiska reflektioner därifrån i relation till nyare forskning inom literacyområdet; och i viss mån också till aktuella tendenser inom svensk utbildningspolitik.

Att erövra världen. Grundläggande färdigheter i läsning; skrivning och matematik; 26-27 november 2007; Linköping

Author:
Christina Björn
Title:
Barns textskapande som kulturdialog
References:

Björn; Christina (1996). Barn skapar text. Om kulturdialog i skolan. Stockholm: Stock-holms universitet; Pedagogiska institutionen.

Brockmeier; J. (1996). Construction and Interpretation: Exploring a Joint Perspec-tive on Piaget and Vygotsky. In A. Tryphon & J. Vonèch (Eds.); Piaget – Vygot-sky. The Social Genesis of Thought (pp. 125–143). Hove: Psychology Press.

Comber; Barbara (2003). Critical Literacy: What Does It Look Like in the Early Years? In N. Hall; J. Larson; & J. Marsh (Eds.); Handbook of Early Childhood Literacy (pp. 355–368). London: SAGE

Dahl; Karin (1999). Från färdighetsträning till språkutveckling. I J. Thavenius (red.); Svenskämnets historia (s. 35–89). Lund: Studentlitteratur.

Elkind; David (1982). Barns utveckling och uppfostran ur Piagets perspektiv. Lund: Natur och Kultur.

Fast; Carina (2007). Sju barn lär sig läsa och skriva. Familjeliv och populärkultur i mötet med förskola och skola. Uppsala: Uppsala universitet.

Kress; Gunther (1994). Learning to Write. London and New York: Routledge.

Liberg; Caroline (2007). Språk och kommunikation. I Myndigheten för skolutveck-ling. Att läsa och skriva – forskning och beprövad erfarenhet (s. 7–23). Stockholm: Myndigheten för skolutveckling.

Lpo 94; Läroplan för det obligatoriska skolväsendet. Stockholm: Utbildningsdepartemen-tet.

Marti; E. (1996). Mechanisms of Internalisation and Externalisation och Knowl-edge in Piaget’s and Vygotsky’s Theories. In A. Tryphon & J. Vonèch (Eds.); Piaget – Vygotsky. The Social Genesis of Thought (pp. 57–83). Hove: Psychology Press.

Persson; Magnus (2000) Populärkultur i skolan. Traditioner och perspektiv. I M. Persson (red.); Populärkulturen och skolan (s. 15–101). Lund: Studentlitteratur.

Piaget; Jean (1995) Problems of Equilibration. In H. Gruber & J. Vonèche (Eds.); The Essential Piaget (pp. 838–841). London: Aronson.

Skolverket (1998) Läs och skrivprocessen som ett led i undervisningen. I Nationella kvalitetsgranskningar. Särtryck. Stockholm: Skolverket.

Vygotsky; L.S. (1978). Mind in Society. The Development of Higher Psychological Processes. Harvard: Harvard University Press.

Vygotsky; L. S. (1988/1934). Thought and Language. Cambridge; MA: MIT Press.

Wertsch; James (1995). Sociocultural Research in the Copyright Age. Culture & Psy-chology; 1(1); 81–102.

Att erövra världen. Grundläggande färdigheter i läsning; skrivning och matematik; 26-27 november 2007; Linköping

Author:
Christina Björn
Title:
Barns textskapande som kulturdialog
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21