Article | Att erövra vÀrlden. GrundlÀggande fÀrdigheter i lÀsning; skrivning och matematik; 26-27 november 2007; Linköping | LÀs- och skrivutveckling och ett utökat lÀraruppdrag
Göm menyn

Title:
LÀs- och skrivutveckling och ett utökat lÀraruppdrag
Author:
Caroline Liberg: Uppsala Universitet, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
2007
Conference:
Att erövra vÀrlden. GrundlÀggande fÀrdigheter i lÀsning; skrivning och matematik; 26-27 november 2007; Linköping
Issue:
032
Article no.:
004
Pages:
53-68
No. of pages:
16
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2008-11-10
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

I den hÀr artikeln beskrivs kritiska punkter i barns och ungas lÀs- och skrivutveckling baserat pÄ forskning inom sÄvÀl det kognitiva som det sociokulturella perspektivet. I förgrunden stÀlls centrala sprÄkliga förmÄgor som intresse och motivation för att lÀsa och skriva; lÀs- och skrivför­stÄelse samt av- och inkodning. De hÀr dimensionerna av lÀs- och skrivutvecklingen bildar förgrund och Àr beroende av bakgrunden som utgörs av de texter man fÄr möta och i vilka sammanhang de hÀr mötena sker. Artikeln avslutas med en betraktelse över ett utökat lÀraruppdrag som en konsekvens av vad vi idag vet om lÀs- och skrivutveckling.

Att erövra vÀrlden. GrundlÀggande fÀrdigheter i lÀsning; skrivning och matematik; 26-27 november 2007; Linköping

Author:
Caroline Liberg
Title:
LÀs- och skrivutveckling och ett utökat lÀraruppdrag
References:

Andersson; P.; Berg Svantesson; E.; Fast; C.; Roland; K. & Sköld; M. (2000). Spök-Àgget. Att lÀsa och skriva i förskola och skola. Stockholm: Natur och Kultur.


De Temple; Jeanne M. & Snow; Catherine E. (2001). Conversations About Liter-acy: Social Mediation of Psycholinguistic Activity. In L.


rhoeven & C.E. Snow (Eds.); Literacy and Motivation. Reading Engagement in Individuals and Groups (pp. 55–69). Mahwah; NJ: Lawrence Erlbaum.


Dickinson; D. K.; De Temple; J.M.; Hirschler; J.A.. & Smith; M.W. (1992). Book Reading with Preschoolers: Coconstruction of Text at Home and at School. Early Childhood Research Quarterly; 7; 323–346;


Hyltenstam; K. (2007). ModersmĂ„l och svenska som andrasprĂ„k. I Myndigheten för skolutveckling. Att lĂ€sa och skriva – forskning och beprövad erfarenhet; (s. 45–72). Stockholm: Myndigheten för skolutveckling.


Langer; Judith A. (1995/2005). LitterÀra förestÀllningsvÀrldar. Litteraturundervisning och litterÀr förstÄelse. Göteborg: Daidalos.


Langer; Judith A. (1999). Beating the Odds: Teaching Middle and High School Students To Read and Write Well. Albany; NY: National Research Center on English Learning and Achievement.


Langer; Judith A. (2004). Getting to Excellent. New York: Teachers College Press


Liberg; C. (1990). Learning to read and write (Reports from Uppsala University Lin-guistics; 20). Akademisk avhandling. Uppsala: Uppsala university; Department of Linguistics.


Liberg; C. (2001). Svenska lĂ€romedelstexter i ett andrasprĂ„ksperspektiv – möjlig-heter och begrĂ€nsningar. I K. NauclĂ©r (red.); Symposium 2000 – Ett andra-sprĂ„ksperspektiv pĂ„ lĂ€rande; (s. 108–128). Nationellt centrum för sfi och svenska som andrasprĂ„k. Stockholm: Sigma Förlag.


Liberg; C. (2006a). Hur barn lÀr sig lÀsa och skriva. 2:a upplagan. Lund: Studentlitte-ratur.


Liberg; C. (2006b). Elever som textresurser i mötet med skriftsprÄkliga textvÀrldar. I L. Bjar (red.); Det hÀnger pÄ sprÄket (s. 133-168). Lund: Studentlitteratur.


Liberg; C. (2007). Textkulturer och skrivkompetenser i olika Ă€mnen – likheter och olikheter. I S. Matre & T. LĂžkensgard Hoel (red.); Skrive for nĂ„tid og framtid. Bind 1; Skriving i arbeidsliv og skole (s. 147–159). Trondheim: Tapirs Akademisk Forlag.


Lundberg; Ingvar (1994). Reading difficulties can be predicted and prevented: A Scandinavian perspective on phonological awareness and reading. I C. Hulme & M. Snowling (Eds.); Reading Development and Dyslexia (pp. 180–199). London: Whurr.Myrberg; Mats (2007).


LĂ€s- och skrivsvĂ„righeter. I Myndigheten för skolutveckling. Att lĂ€sa och skriva – forskning och beprövad erfarenhet (s. 73–100). Stockholm: Myndigheten för skolutveckling.


Skolverket (1999). Nationella kvalitetsgranskningar 1998 (Skolverkets rapport; 160); (s. 107–137). Stockholm: Liber distribution.


Palinscar; Annmarie S. & Brown; Ann L. (1989). Classroom dialogues to promote self-regulated comprehension. In J. Brody (Ed.); Advances in research of teaching. Vol 1 (pp. 35–72). Greenwich; Conn: JAI Press.


Skolverket (2007). PIRLS 2006. LĂ€sförmĂ„gan hos elever i Ă„rskurs 4 – i Sverige och i vĂ€rlden. Stockholm: Skolverket.


Snow; Catherine; E. & Ninio; Anat (1986). The Contracts of Literacy: What children learn from learning to read books. In W.H. Teale & E.


ulzby (Eds.); Emergent literacy: Writing and reading; (Chapter 5). Norwood; Ablex Publishing Company.


Snow; Catherine E.; Burns; M. Susan; Griffin; Peg (1998). Preventing reading difficulties in young children. Washington DC: National Academy Press.

Att erövra vÀrlden. GrundlÀggande fÀrdigheter i lÀsning; skrivning och matematik; 26-27 november 2007; Linköping

Author:
Caroline Liberg
Title:
LÀs- och skrivutveckling och ett utökat lÀraruppdrag
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21