Article | Forskningskonferens i teknikdidaktik : Styrdokument och klassrumsverklighet i skolans teknikundervisning | Värdering av elevers kreativitet och innovativa förmåga: Svenska erfarenheter av ett engelskt bedömningsinstrument
Göm menyn

Title:
Värdering av elevers kreativitet och innovativa förmåga: Svenska erfarenheter av ett engelskt bedömningsinstrument
Author:
Inga-Britt Skogh: Teknikum, Lärarhögskolan i Stockholm, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
2006
Conference:
Forskningskonferens i teknikdidaktik : Styrdokument och klassrumsverklighet i skolans teknikundervisning
Issue:
017
Article no.:
003
No. of pages:
20
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2006-09-04
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

Forskningsprojektet Assessing Design and Technology är ett samarbetsprojekt mellan forskare på Goldsmiths College och en grupp didaktikforskare på Lärarhögskolan i Stockholm kring bedömning av kreativitet och innovativ förmåga.

Utgångspunkten för studierna inom projektet är ett bedömningsinstrument som professor Kimbell och hans forskargrupp vid Goldsmiths College. Instrumentet är särkilt framtaget för att fånga förmågor som kreativitet och innovativ förmåga. Detta instrument har nu prövats för första gången utanför England.

Inom ramen för projektet studeras såväl bedömningsaktens utfall (elevernas prestationer i testet och bedömningen av dessa prestationer) som elevers och lärares upplevelser och agerande i bedömnings/bedömarsituationer. De metoder som har använts vid datainsamlingen är observationer; intervjuer och enkäter.

Bland de resultat som hittills har framkommit kan nämnas att de svenska eleverna lyckas lika bra på testet som engelska elever. Variationen i lösningarna följer också i stort sett samma mönster som i England. Precis som i England finns ingen korrelation mellan elevernas betyg i testet och elevernas skolbetyg i ämnet design. Elever och lärare är överlag positiva till testes utformning.

I studien framskymtar olika pedagogiska konsekvenser av utformningen av testet och testsituationen. Bland de frågor som väcks i studien kan nämnas frågan om vilka konsekvenser som följer av att ett bedömningsverktyg utformas för att passa i ett språkligt; kulturellt och socialt sammanhang men sedan används i ett helt annat; frågan om hur omständigheterna kring en testsituation påverkar elevernas möjligheter att göra sig själva rättvisa samt frågan om hur eleverr och lärare tänker om bedömning i skolan.

Keywords: Bedömning; kreativitet; skola; elever; lärare; England; Sverige

Forskningskonferens i teknikdidaktik : Styrdokument och klassrumsverklighet i skolans teknikundervisning

Author:
Inga-Britt Skogh
Title:
Värdering av elevers kreativitet och innovativa förmåga: Svenska erfarenheter av ett engelskt bedömningsinstrument
References:

Kimbell Richard (2005). Assessing Design Innovation i Didaktikens Forum. Årgång 2; nummer 3. Stockholm: Lärarhögskolan i Stockholm.

Lpo 94. Läroplan för det obligatoriska skolväsendet. (1994) Utgiven av Utbildningsdepartementet. Stockholm.

Lindblad; Sverker (1994). Lärarna. Samhället och skolans utveckling. Stockholm: HLS förlag.

Lindström; L.; Ulriksson; L & Elsner; C (1999). Portföljvärdering av elevers skapande i bild. Stockholm: Skolverket/Liber.

Lindström; L. (2005a). Novice or Expert? Conceptions of Competence in Metalwork i Lindström; L. (red). I Technology Education in New Perspectives. Stockholm Library of Curriculum Studies 14. Stockholm: LHS Förlag.

Lindström; L. (2005b). Att värdera kreativitet i Didaktikens Forum. Årgång 2; nummer 3. Stockholm: Lärarhögskolan i Stockholm. National Curriculum (NC2000); http://www.qca.org.uk/.

Skogh; I.-B. (2001). Teknikens värld - flickors värld. En studie om yngre flickors möte med teknik i hem och skola. I Studies in Educational Sciences 44. Stockholm: HLS Förlag

von Wright (1983) Determinism and the study of man i Philosophical Papers of Georg Henrik von Wright. Vol.1 Practical Reason; Oxford: Basil Blackwell Publisher Limited.

Forskningskonferens i teknikdidaktik : Styrdokument och klassrumsverklighet i skolans teknikundervisning

Author:
Inga-Britt Skogh
Title:
Värdering av elevers kreativitet och innovativa förmåga: Svenska erfarenheter av ett engelskt bedömningsinstrument
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21