Article | Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens | Kommersialism eller konst: social positionering och konstruktion av professionella hip-hop-identiteter
Göm menyn

Title:
Kommersialism eller konst: social positionering och konstruktion av professionella hip-hop-identiteter
Author:
Johan Söderman: Musikh√∂gskolan i Malm√∂, Lunds universitet, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
2005
Conference:
Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
Issue:
015
Article no.:
079
Pages:
997-1014
No. of pages:
18
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2005-12-30
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

Följande presentation handlar om svenska musiker från det tvärestetiska1 fältet hip-hop och hur dessa kulturarbetare konstruerar professionella identiteter.

Utgångspunkten är att professionella rappare; så kallade emcees2; utgör ett subfält inom det kulturella produktionsfältet (jfr Bourdieus fältteori). Diskursanalys har använts som metod för att synliggöra hur rapparna riktar sin verksamhet mot varandra mer än mot konsumenterna; hur de konsekrerar varandra; hur inträdeskrav och regler existerar inom fältet; hur protektionism upprätthålls och slutligen hur den eviga konflikten mellan konst och pengar tar sig uttryck.

Följande artikel visar hur borgerlig modernistisk diskurs samverkar med marknadsliberal diskurs i fabrikationen av hip-hop-musiker.

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Johan Söderman
Title:
Kommersialism eller konst: social positionering och konstruktion av professionella hip-hop-identiteter
References:

Anderson; Benedict. (1991): Den föreställda gemenskapen. Göteborg: Daidalos.

Anderson; Perry. (1999): Postmodernitetens ursprung. Göteborg: Daidalos.

Barthes; Roland. (1969): Mytologier. Staffanstorp: Cavefors.

Beronius; Mats. (1999): Genealogi och sociologi. Nietzsche; Foucault och den sociala analy-sen. Stockholm/Stehag: Symposion.

Bourdieu; Pierre. (1991): Kultur och kritik. Göteborg: Daidalos.

Bourdieu; Pierre. (1992): Texter om de intellektuella. Stockholm/Stehag: Symposion

Bourdieu; Pierre. (2000): Konstens regler. Det litterära fältets uppkomst och struktur. Stock-holm/Stehag: Symposion.

Brake; Mike. (1985): Comparative youth culture: The sociology of youth culture and youth subcultures in America; Britain and Canada. London: Routledge.

örjesson; Mats. (2003): Diskurser och konstruktioner. En sorts metodbok. Lund: Studentlit-teratur.

Chouliaraki; Lilie. & Fairclough; Norman. (1999): Discourse in late modernity. Rethinking critical discourse analysis. Edinburgh: Edinburgh University press.

Ericsson; Claes. (2002): Från guidad visning till shopping och förströdd tillägnelse. Mod-erniserade villkor för ungdomars musikaliska lärande. Malmö: Musikhögskolan i Malmö.

Fairclough; Norman. (1995): Media discourse. London: Edward Arnold.

Gaunt; Kyra. (1995): ‚ÄúThe veneration of James Brown and George Clinton in hip-hop music: Is it live! Or is it re-memory?‚ÄĚ Popular Music: Style and Identity. Montreal; Quebec: Cen-tre for Research on Canadian Cultural Industries and Institutions.

Giddens; Anthony. (1991): Modernity and self-identity: Self and society in the late modern age. Cambridge: Polity Press.

ilroy; Paul. (1993): The Black Atlantic. Modernity and Double Consciousness. London: Verso.

Hall; Stuart. (1996): ‚ÄúWho needs ‚Äėidentity‚Äô?‚ÄĚ; i S. Hall & P. du Gay (red.); Questions of Cul-tural Identity; London: Sage.

Jameson; Fredric. (1991): Postmodernism; or the cultural logic of late capitalism. Durham; N.C.: Duke University Press.

Laclau; Ernesto. & Mouffe; Chantal. (1985): Hegemony and socialist strategy. Towards a radical democratic politics. London: Verso.

Lyotard; Jean-Francois. (1986): ‚ÄĚSvar p√• fr√•gan: Vad √§r det postmoderna?‚ÄĚ i O. L√∂fgren & A. Molander. Postmoderna tider. Stockholm: Nordstedts.

Parker; Ian. (2002): Critical Discursive Psychology. Chippenham; Eastbourne: Palgrave Macmillan.

otter; Jonathan. (1996): Representing reality. Discourse; rethoric and social construction. London: Sage.

Potter; Jonathan. & Wetherell; Margaret. (1987): Discourse and social psychology. London: Sage.

Potter; Russel A. (1995): Spectacular Vernaculars. New York: State University of New York Press.

Priesmeyer; M & Steinberg; S. (2004): Charting rap‚Äôs success; i American Way; December 1; s. 28‚Äď29. American airlines publishing: Irving.

Robertson; Roland. (1995): ‚ÄúGlobalization: time-space homogenity-heterogenity‚ÄĚ; i M. Featherstone; S. Lash & R. Robertson (red); Global modernities. London: Sage.

Rose; Tricia. (1994): Black Noise. Hanover; NH: Wesleyan University Press.

Said; Edward W. (1993): Orientalism. Stockholm: Ordfront.

Schloss; Joseph G. (2004): Making beats. The art of sample-based hip-hop. Middletown: Wesleyan Univerity Press.

Sernhede; Ove. (2002): AlieNation is my nation: Hiphop och unga mäns utanförskap i Det Nya Sverige. Uddevalla: Ordfront.

Strage; Fredrik. (2001): Mikrofonkåt. Nörhaven: Atlas.

S√∂derman; Johan. & Folkestad; G√∂ran. (2004): ‚ÄúHow hip-hop musicians learn: strategies in informal creative music making‚ÄĚ; i Music Education Research; 6:3; s. 313‚Äď326. Hamp-shire: Carfax Publishing.

Toop; David. (2000): Rap Attack 3: African Rap to Global Hip-hop. London: Serpent¬īs Tail.

Wetherell; Margaret. & Potter; Jonathan. (1992): Mapping the language of racism. Discourse and the legitimation of exploitation. Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf.

Widdicombe; Sue. & Wooffitt. Robin. (1995): The language of youth subcultures. Social identity in action. Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf.

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Johan Söderman
Title:
Kommersialism eller konst: social positionering och konstruktion av professionella hip-hop-identiteter
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21