Article | Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens | Estetiska lÀroprocesser pÄ lÀrarutbildningen
Göm menyn

Title:
Estetiska lÀroprocesser pÄ lÀrarutbildningen
Author:
Karin Stigbrand: Journalistik och multimedia, Södertörns högskola, Sweden Helena Danielsson: Film-Pedagogik HD, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
2005
Conference:
Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
Issue:
015
Article no.:
077
Pages:
955-976
No. of pages:
22
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2005-12-30
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

No abstract available

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Karin Stigbrand, Helena Danielsson
Title:
Estetiska lÀroprocesser pÄ lÀrarutbildningen
References:

Aulin-GrĂ„hamn; Lena (2003) Kunskap och kompetens för ”Kultur i skolan”. Rapporter om utbildning 2003:6 LĂ€rarutbildningen. Malmö högskola


Beckman; Petter (2003) Riv stÀngslen. Medierna som mötesplats: public journalism i svensk tappning. Institutet för Mediestudier. Stockholm


Boresson; Cecilia (2002) ”UR granskar medier.”UR-nytt nr 2 Utbildningsradion. Stockholm


Carlgren; Ingrid & Hörnqvist; Berit (1999) Skola i utveckling: NĂ€r inget facit finns
 – om skolutveckling i en decentraliserad skola. Skolverket. Stockholm


Chaib; Christina & Chaib; Mohamed & Ludvigsson; Ann (2004) Leva med ITiS: Nationell utvÀrdering av IT i skolan. Rapport 2004:1 Högskolan för lÀrarutbildning och kommuni-kation. Jönköping


Danielsson; Helena (2002) Att lÀra med media. Om det sprÄkliga skapandets villkor i skolan med fokus pÄ video. Doktorsavhandling. Pedagogiska institutionen. Stockholms universitet


Ds 1999:58 En strategi för kultur i skolan. Kulturdepartementet. Stockholm


Ds 2002:55 E-lÀrande som utmaning. Slutrapport frÄn arbetsgruppen för ny nationell IT-strategi för skolan. Utbildningsdepartementet. Stockholm


Feilitzen von; Cecilia & Carlsson; Ulla (eds.) (1999) Children and Media.


Image; Education; Participation The UNESCO International Clearinghouse on Children and Violence on the Screen at Nordicom. Göteborg University


Feilitzen von; Cecilia & Carlsson; Ulla (eds.) (2003) Promote or Protect?


Perspectives on Media Literacy and Media Regulations. The UNESCO International Clear-inghouse on Children and Violence on the Screen at Nordicom. Göteborg University
Forsling; Karin; Högberg; Lasse & Johansson; Iréne (2004) Kom-M/IT-Projektet. Det


dgade textbegreppet i ett specialpedagogiskt sammanhang. Inst. för utbildningsvetenskap. 2004:1 Karlstads universitet. Karlstad


Grip; Lars (2003) Tittarögon. En rapport om vad som bestÀmmer TV-utbudet.


VÄldsskildringsrÄdets skriftserie nr 30. Kulturdepartementet. Stockholm


Hansson; Kristina (2004) Att lÀra av varandra. Ett mediepedagogiskt utvecklingsarbete i PiteÄ kommun. Svenska Filminstitutet. Stockholm


Högskoleverket (2005) UtvÀrdering av den nya lÀrarutbildningen vid svenska universitet och högskolor. HSV. Stockholm


Learn IT (2004) LĂ€rarstuderande och IT 2004. STEP / SCB. KK-stiftelsen. Stockholm


Lindqvist; Gunilla (red.) (1999) Vygotskij och skolan. Texter ur Vygotskijs psykologi kom-menterade som historia och aktualitet. Studentlitteratur. Lund.


Lundberg; Lotta & RĂ€ihĂ€;Pia-Mari (2003) Scener frĂ„n ett mediepedagogiskt utvecklingsarbete – Kungsbacka 2001 – 2003. Kulturförvaltningen. Kungsbacka kommun


Lundgren; PĂ€r (2002) Media Literacy and Image Ed


ation in Denmark; Finland and Swe-den. European Commission. Directorate General for Education and Culture.
Malmö högskola/ Svenska Filminstitutet (2002) ”PyttesmĂ„ Ă€ndringar – radikala scenbyten.” Rapporter om utbildning 2002:1 Red. Lena Aulin-GrĂ„hamn; Tommy Lindholm; Malmö högskola och Klas Viklund; Svenska Filminstitutet


Marner; Anders & Örtegren; Hans (2003) ”En kulturskola för alla: estetiska Ă€mnen och lĂ€ro-processer i ett mediespecifikt och medieneutralt perspektiv.” Forskning i fokus 16/2003 Myndigheten för skolutveckling. Stockholm


Nilsson; Staffan (2003) Film och mediepedagogik 10 p. En fristÄende kurs och ett samarbete mellan Film i Dalarna; Högskolan Dalarna och Film och Biografmuséet i SÀter. Film i Dalarna. Falun


Nord; Lars & StrömbÀck; Jesper (red.)(2004) Medierna och demokratin. Studentlitteratur. Lund


Olson; Kristin & Boresson; Cecilia (2004) Medieresor – om medier för pedagoger. Utbild-ningsradion. Stockholm


SOU 1999:63 Att lÀra och leda: En lÀrarutbildning för samverkan och utveckling. Utbild-ningsdepartementet. Stockholm


Sahlin;Åke (2001) “StĂ€ng inte av! Film som verktyg för samtal.” VĂ„ldsskildringsrĂ„dets skriftserie nr 26. Kulturdepartementet. Stockholm


Stigbrand; Karin (1989) Mediekunskap i skolan. En studie av massmedieundervisningens ABC. Doktorsavhandling. Pedagogiska institutionen. Stockholms universitet


Stigbrand; Karin & Lilja-Svensson; Margareta (1997) Mediekunniga lĂ€rare? – om lĂ€rarhög-skolorna och mediepedagogiken. VĂ„ldsskildringsrĂ„dets skriftserie nr 18. Kulturdeparte-mentet. Stockholm


Stigbrand; Karin & Stolpe; Sofie (red.) (2000) Tusen flickor om film och vÄld.


VÄldsskildringsrÄdets skriftserie nr 23. Kulturdepartementet. Stockholm


Svenska Filminstitutet (2003) Agenda M Diskussionsunderlag för ett mediepedagogiskt ut-vecklingsarbete. Stockholm


Svenska Filminstitutet / Skolverket (2001) Film för lust och lÀrande. Liber. Stockholm


Svenska Filminstitutet (2003) Utveckling av film- och mediekunskap. LÀrarutbildningar i samverkan med regionala resurscentrum för film och video. Slutredovisning till Utbild-ningsdepartementet; mars 2003. Stockholm


Utbildningsradion (2005) Zappa; knappa;chatta – om framtidens mediestödda lĂ€rande. En dokumentation av heldagsseminariet den 17 mars 2005. www.ur.se


Qvarsell; Birgitta (2000 a) ”Children®s use of media as transformed experience. educological and psychological dimensions.” In Van den Bergh; B & Van den Bulck; J (eds.) Children and Media: Multidisciplinary Approaches; CBGS-Publicaties 2000; Leuve-Apel-doorn/Netherlands: Garant


Qvarsell; Birgitta (2000 b) ”Media och informationsteknik i barns vĂ€rld. Om framvĂ€xten av ett pedagogiskt forskningsfĂ€lt – frĂ„n TV till Internet.” IngĂ„r i Löfberg.K & Qvarsell; B (2000) Nya villkor för socialisation? Pedagogik och samhĂ€llsfilosofi om nya media. Pedagogik & Media –seminariets skriftserie nr 7; 2000. Pedagogiska institutionen; Stock-holms universitet


Viklund; Klas (2000) ”Film lyfts fram i skolans nya kursplaner” i Reform i rörelse nr 6; Skolverket. Stockholm


Vygotskij; L.S. (1995/1939) Fantasi och kreativitet i barndomen. Daidalos. Göteborg


Elektroniska kÀllor


www.sou.gov.se/barnkultur


– info om Aktionsgruppen för barnkultur
www.regeringen.se/sb/d


- info om Arbetsgruppen för IT och kultur (IT-politiska strategigruppen)
www.medieradet.se


info om Utbildnings- och Kulturdepartementets kommitté MedierÄdet
www.filmpedagogik.nu


- info om film och mediepedagogik
www.kks.se


- info om IT i lÀrarutbildningen; Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling
www.sfi.se


- info om filmkulturell verksamhet; Svenska Filminstitutet

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Karin Stigbrand, Helena Danielsson
Title:
Estetiska lÀroprocesser pÄ lÀrarutbildningen
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21