Article | Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens | Intervjun som kulturlaborativ praktik
Göm menyn

Title:
Intervjun som kulturlaborativ praktik
Author:
Markus Idvall: Etnologiska institutionen, Lunds universitet, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
2005
Conference:
Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
Issue:
015
Article no.:
038
Pages:
461-476
No. of pages:
16
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2005-12-30
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

No abstract available

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Markus Idvall
Title:
Intervjun som kulturlaborativ praktik
References:

Arnstberg; Karl-Olov (1997): Fältetnologi; Stockholm: Carlsson Bokförlag.


Berg; Magnus (1994): Seldas andra bröllop. Berättelser om hur det är: turkiska andragenerationsin-vandrare; identitet; etnicitet; modernitet; etnologi; Göteborg: Etnologiska föreningen i Västsverige.


Bowling; Ann (1997): Research Methods in Health. Investigating Health and Health Services; Buck-ingham & Philadelphia: Open University Press.


Drakos; Georg (1997): Makt över kropp och hälsa. Om leprasjukas självförståelse i dagens Grekland; Stockholm & Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion.


Ehn; Billy (1996): ”Närhet och avstånd”; i Billy Ehn & Orvar Löfgren; Vardagslivets etnologi. Reflek-tioner kring en kulturvetenskap; Stockholm: Natur och Kultur; s. 89–176.


Field; Peggy Anne & Morse; Janice M. (1985): Nursing Research. The Application of Qualitative Ap-proaches; London m.fl.: Chapman & Hall.


Fridlund; Bengt & Hildingh; Cathrine (red.) (2000): Qualitative Research Methods in the Service of Health; Lund: Studentlitteratur.


Fägerborg; Eva (1999): ”Intervjuer”; i Lars Kaijser & Magnus Öhlander (red.); Etnologiskt fältarbete; Lund: Studentlitteratur.


Hallberg; Lillemor R-M. (red.) (2002): Qualitative Methods in Public Health Research: Theoretical Foundations and Practical Examples; Lund: Studentlitteratur.


Klein; Barbro (1989): ”Ett eftermiddagssamtal hos Elsa”; i Billy Ehn & Barbro Klein (red.); Etnolo-giska beskrivningar; Stockholm: Carlsson Bokförlag; s. 207–230.


Klein; Barbro (1990): ”Transkribering är en analytisk akt”; i Rig; 2:73; 41–66.


Latour; Bruno (1998): Artefaktens återkomst. Ett möte mellan organisationsteori och tingens socio-logi; Stockholm: Nerenius & Santérus Förlag.


Leininger; Madeleine M. (red.) (1985): Qualitative Research Methods in Nursing; Philadelphia m.fl.: W.B. Saunders Company.


Londos; Eva (1993): Uppåt väggarna i svenska hem. En etnologisk studie av bildbruk; Stockholm: Carlsson Bokförlag.


Lundin; Susanne (2004): ”Moraliska räkenskaper. Stamcellsforskare om individ och samhälle”; i Su-sanne Lundin (red.); En ny kropp.


säer om medicinska visioner och personliga val; Lund: Nordic Academic Press; s. 183–204.


Löfgren; Orvar (1988): ”Ett ämne väljer väg”; i Nils-Arvid Bringéus (red.); Folklivsarkivet i Lund 1913–1988. En festskrift till 75-årsjubileet; Lund: Folklivsarkivet; s. 144–166.


MacIntyre; Richard (2001): “Interpretive Analysis: The Method”; i Patricia L. Munhall (red.); Nursing Research. A Qualitative Perspective; Sudbury; Mass. m.fl.: Jones and Bartlett Publishers.


Morse; Janice M. & Field; Peggy Anne (1995): Qualitative Research Methods for Health Profession-als; Thousand Oaks; London & New Delhi: Sage Publications.


Munhall; Patricia L. (red.) (2001): Nursing Research. A Qualitative Perspective; Sudbury; Mass. m.fl.: Jones and Bartlett Publishers.


Polit; Denise F. & Hungler; Bernadette P. (1995): Nursing Research. Principles and Methods; Phila-delphia: J.B. Lippincott Company.


Wollinger; Susanne (2000): Mannen i ledet. Takt och otakt i värnpliktens skugga; Stockholm: Carlsson Bokförlag.

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Markus Idvall
Title:
Intervjun som kulturlaborativ praktik
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21