Article | Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens | Kulturarvet och en vidgad kultursyn i gymnasieskolans svenskundervisning

Title:
Kulturarvet och en vidgad kultursyn i gymnasieskolans svenskundervisning
Author:
Lotta Bergman: LÀrarutbildningen, Malmö högskola, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
2005
Conference:
Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
Issue:
015
Article no.:
012
Pages:
139-156
No. of pages:
18
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2005-12-30
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

Vilka samtal om kultur och kulturarv förs inom ramen för svenskÀmnet i dagens gymnasieskola? Skolan har traditionellt haft en snÀv definition av vad kultur och kulturell kompetens Àr och risken finns att en sÄdan definition fungerar exkluderande och dÀrmed förstÀrker de skillnader som finns i elevers olika förutsÀttningar att finna mening i och lyckas med sina studier. En vilja att vidga text- och kulturbegreppet och ett nÀrmande till ungdomars egen kulturförstÄelse kan spÄras i gymnasieskolans kursplaner för svenskÀmnet. Vilket kulturellt innehÄll som ungdomar frÄn olika gymnasieprogram möter i den faktiska undervisningen och varför detta innehÄll vÀljs Àr frÄgor jag söker svar pÄ i mitt avhandlingsprojekt. Jag undersöker ocksÄ i vilken utstrÀckning ungdomarna bjuds in i samtal; muntliga eller skriftliga; om kulturellt betydelsefulla frÄgor i vÄr tid; samtal dÀr unga mÀnniskors intressen och erfarenheter tas till vara? Min empiriska studie bygger pÄ intervjuer med lÀrare och elever frÄn olika gymnasieprogram och observationer i den klassrumspraktik dÀr svenskÀmnets innehÄll förhandlas och gestaltas.

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Lotta Bergman
Title:
Kulturarvet och en vidgad kultursyn i gymnasieskolans svenskundervisning
References:

Andersson; Lars Gustaf; Persson; Magnus & Thavenius; Jan (1999): Skolan och de kulturella förÀndringarna; Lund: Studentlitteratur.


Bergman; Lotta (2000): Vart Àr svenskÀmnet pÄ vÀg? Malmö: LÀrarutbildningen Malmö Hög-skola.


Brink; Lars; 1992: Gymnasiets litterĂ€ra kanon: urval och vĂ€rderingar i lĂ€romedel 1910–1945; Uppsala.


Danielsson; Annika;1988: Tre antologier – tre verkligheter. En undersökning av gymnasiets Litteraturförmedling 1945–1975; Lund.


Dahl; Karin (1999): ”FrĂ„n fĂ€rdighetstrĂ€ning till sprĂ„kutveckling” i Thavenius; Jan (red.) SvenskĂ€mnets historia. Lund: Studentlitteratur.


Englund; Boel (1997): Skolans tal om litteratur. Om gymnasieskolans litteraturstudium och dess plats i ett kulturellt Äter-skapande; Stockholm: HLS Förlag.


Gibbins; John R. & Reimar; Bo (1999): The Politics of Postmodernity.An Introduction to Contemporary Politics and Culture; London.


Giddens; Anthony (1999): Modernitet och sjÀlvidentitet: SjÀlvet och samhÀllet i den senmo-derna epoken; Göteborg: Daidalos.


Gustavsson; Bernt 1996): Bildning i vÄr tid. Om bildningens möjligheter och villkor i det mo-derna samhÀllet; BorÄs: Wahlström och Widstrand.


Hall; Stuart (1992): ”The Question of Cultural Identity”; i Hall; S. Held; D. & McGrew; T. (red); Modernity and its Futures; Cambridge: Polity Press.


Hargreaves; Andy (1998): LÀraren i det postmodrna samhÀllet; Lund: Studentlitteratur.


Lpf 94:1994 Ärs lÀroplan för de frivilliga skolformerna. Utbildningsdepartementet & Fritzes. AllmÀnna förlaget.


Malmgren; Gun (1999): ”SvenskĂ€mnets identitetskriser – moderniseringar och motstĂ„nd”; i Thavenius; Jan (red.); SvenskĂ€mnets historia; Lund: Studentlitteratur.


Malmgren; Lars-Göran (1996): Svenskundervisningen i grundskolan; Lund: Studentlitteratur.


Myndigheten för skolutveckling (2003): Att lÀsa och skriva. En kunskapsöversikt baserad pÄ forskning och dokumenterad erfarenhet; www.skolutveckling.se/publikationer


Olin-Scheller; Christina (2004): ”Ett vidgat textbegrepp i praktiken”; i Texter om svenska med didaktisk inriktning. Andra nationella konferensen i svenska i svenska med didaktisk in-riktning; Göteborgs universitet.


Persson; Magnus (2000): ”PopulĂ€rkultur i skolan: Traditioner och perspektiv”; i Pers-son;Magnus (red.) PopulĂ€rkulturen och skolan. Lund: Studentlitteratur.


Skolverket (2000): Gymnasiet. Kursplaner. www. Skolverket.se LÀroplan för gymnasieskolan; Lgy 70. Skolöverstyrelsen.2: Supplement 80: Svenska (1982). Stockholm: Liber Utbildningsförlag.


Thavenius; Jan (1996): Den motsÀgelsefulla bildningen; Stockholm: Symposion.


Thavenius; Jan (1999): ”Det avpolitiserade sprĂ„ket”; i SĂ€fström; Carl Anders & Östman; Leif (red.) Textanalys. Introduktion till syftesrelaterad kritik; Lund: Studentlitteratur.


Thavenius; Jan (2005): Öppna brev – om lĂ€rarutbildningens kulturella praktik; Malmö: Rap-porter om utbildning; Malmö högskola; lĂ€rarutbildningen.


Turnbull; Sue (2000): ”Att handskas med kĂ€nslor; kön; ideologi och mediepedagogik”; iPers-son; Magnus (red); PopulĂ€rkulturen i skolan. Lund: Studentlitteratur.


Årheim; Annette (2005): Medier och identitet i gymnasisters mĂ„ngkulturella vardag; VĂ€xjö: VĂ€xjö universitet.

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Lotta Bergman
Title:
Kulturarvet och en vidgad kultursyn i gymnasieskolans svenskundervisning
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment