Article | Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens | Kulturarvet och en vidgad kultursyn i gymnasieskolans svenskundervisning
Göm menyn

Title:
Kulturarvet och en vidgad kultursyn i gymnasieskolans svenskundervisning
Author:
Lotta Bergman: Lärarutbildningen, Malmö högskola, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
2005
Conference:
Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
Issue:
015
Article no.:
012
Pages:
139-156
No. of pages:
18
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2005-12-30
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

Vilka samtal om kultur och kulturarv förs inom ramen för svenskämnet i dagens gymnasieskola? Skolan har traditionellt haft en snäv definition av vad kultur och kulturell kompetens är och risken finns att en sådan definition fungerar exkluderande och därmed förstärker de skillnader som finns i elevers olika förutsättningar att finna mening i och lyckas med sina studier. En vilja att vidga text- och kulturbegreppet och ett närmande till ungdomars egen kulturförståelse kan spåras i gymnasieskolans kursplaner för svenskämnet. Vilket kulturellt innehåll som ungdomar från olika gymnasieprogram möter i den faktiska undervisningen och varför detta innehåll väljs är frågor jag söker svar på i mitt avhandlingsprojekt. Jag undersöker också i vilken utsträckning ungdomarna bjuds in i samtal; muntliga eller skriftliga; om kulturellt betydelsefulla frågor i vår tid; samtal där unga människors intressen och erfarenheter tas till vara? Min empiriska studie bygger på intervjuer med lärare och elever från olika gymnasieprogram och observationer i den klassrumspraktik där svenskämnets innehåll förhandlas och gestaltas.

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Lotta Bergman
Title:
Kulturarvet och en vidgad kultursyn i gymnasieskolans svenskundervisning
References:

Andersson; Lars Gustaf; Persson; Magnus & Thavenius; Jan (1999): Skolan och de kulturella förändringarna; Lund: Studentlitteratur.

Bergman; Lotta (2000): Vart är svenskämnet på väg? Malmö: Lärarutbildningen Malmö Hög-skola.

Brink; Lars; 1992: Gymnasiets litter√§ra kanon: urval och v√§rderingar i l√§romedel 1910‚Äď1945; Uppsala.

Danielsson; Annika;1988: Tre antologier ‚Äď tre verkligheter. En unders√∂kning av gymnasiets Litteraturf√∂rmedling 1945‚Äď1975; Lund.

Dahl; Karin (1999): ‚ÄĚFr√•n f√§rdighetstr√§ning till spr√•kutveckling‚ÄĚ i Thavenius; Jan (red.) Svensk√§mnets historia. Lund: Studentlitteratur.

Englund; Boel (1997): Skolans tal om litteratur. Om gymnasieskolans litteraturstudium och dess plats i ett kulturellt åter-skapande; Stockholm: HLS Förlag.

Gibbins; John R. & Reimar; Bo (1999): The Politics of Postmodernity.An Introduction to Contemporary Politics and Culture; London.

Giddens; Anthony (1999): Modernitet och självidentitet: Självet och samhället i den senmo-derna epoken; Göteborg: Daidalos.

Gustavsson; Bernt 1996): Bildning i vår tid. Om bildningens möjligheter och villkor i det mo-derna samhället; Borås: Wahlström och Widstrand.

Hall; Stuart (1992): ‚ÄĚThe Question of Cultural Identity‚ÄĚ; i Hall; S. Held; D. & McGrew; T. (red); Modernity and its Futures; Cambridge: Polity Press.

Hargreaves; Andy (1998): Läraren i det postmodrna samhället; Lund: Studentlitteratur.

Lpf 94:1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna. Utbildningsdepartementet & Fritzes. Allmänna förlaget.

Malmgren; Gun (1999): ‚ÄĚSvensk√§mnets identitetskriser ‚Äď moderniseringar och motst√•nd‚ÄĚ; i Thavenius; Jan (red.); Svensk√§mnets historia; Lund: Studentlitteratur.

Malmgren; Lars-Göran (1996): Svenskundervisningen i grundskolan; Lund: Studentlitteratur.

Myndigheten för skolutveckling (2003): Att läsa och skriva. En kunskapsöversikt baserad på forskning och dokumenterad erfarenhet; www.skolutveckling.se/publikationer

Olin-Scheller; Christina (2004): ‚ÄĚEtt vidgat textbegrepp i praktiken‚ÄĚ; i Texter om svenska med didaktisk inriktning. Andra nationella konferensen i svenska i svenska med didaktisk in-riktning; G√∂teborgs universitet.

Persson; Magnus (2000): ‚ÄĚPopul√§rkultur i skolan: Traditioner och perspektiv‚ÄĚ; i Pers-son;Magnus (red.) Popul√§rkulturen och skolan. Lund: Studentlitteratur.

Skolverket (2000): Gymnasiet. Kursplaner. www. Skolverket.se Läroplan för gymnasieskolan; Lgy 70. Skolöverstyrelsen.2: Supplement 80: Svenska (1982). Stockholm: Liber Utbildningsförlag.

Thavenius; Jan (1996): Den motsägelsefulla bildningen; Stockholm: Symposion.

Thavenius; Jan (1999): ‚ÄĚDet avpolitiserade spr√•ket‚ÄĚ; i S√§fstr√∂m; Carl Anders & √Ėstman; Leif (red.) Textanalys. Introduktion till syftesrelaterad kritik; Lund: Studentlitteratur.

Thavenius; Jan (2005): √Ėppna brev ‚Äď om l√§rarutbildningens kulturella praktik; Malm√∂: Rap-porter om utbildning; Malm√∂ h√∂gskola; l√§rarutbildningen.

Turnbull; Sue (2000): ‚ÄĚAtt handskas med k√§nslor; k√∂n; ideologi och mediepedagogik‚ÄĚ; iPers-son; Magnus (red); Popul√§rkulturen i skolan. Lund: Studentlitteratur.

Årheim; Annette (2005): Medier och identitet i gymnasisters mångkulturella vardag; Växjö: Växjö universitet.

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Lotta Bergman
Title:
Kulturarvet och en vidgad kultursyn i gymnasieskolans svenskundervisning
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21