Article | Svenskans beskrivning 24. Förhandlingar vid Tjugofjärde sammankomsten för svenskans beskrivning | men hur tror du de+e att man sku få de bortjobbat. När patienten ställer frågor till läkaren
Göm menyn

Title:
men hur tror du de+e att man sku få de bortjobbat. När patienten ställer frågor till läkaren
Author:
Camilla Lindholm:
Download:
Full text (pdf)
Year:
1999
Conference:
Svenskans beskrivning 24. Förhandlingar vid Tjugofjärde sammankomsten för svenskans beskrivning
Issue:
006
Article no.:
012
Pages:
139-152
No. of pages:
14
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2001-01-25
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

No abstract available

Svenskans beskrivning 24. Förhandlingar vid Tjugofjärde sammankomsten för svenskans beskrivning

Author:
Camilla Lindholm
Title:
men hur tror du de+e att man sku få de bortjobbat. När patienten ställer frågor till läkaren
References:

Frankel; Richard M.; 1990: Talking in interviews: A dispreference for patient-initiated questions in physician-patient encounters. I: Psathas; G. (ed.); Interaction competence. Lanham MD. S. 231-262.


Gill; Virginia; 1995: The organization of patients’ explanations and doctors’ responses in clinical interaction. Opublicerad doktorsavhandling. University of Wisconsin; Madison.


Gill; Virginia; 1998: Doing attributions in medical interaction: Patients’ explanations for illness and doctors’ responses. I: Social Psychology Quarterly 61:4. S. 342-360.


Labov; William & Fanshel; David; 1977: Therapeutic discourse: psychotherapy as conversation. Academic Press; New York.


Lehti-Eklund; Hanna; 1992: Användningen av partikeln nå i helsingforssvenska samtal. I: Hellberg; S. m.fl. (red.); Svenskans beskrivning 19. Lund University Press; Lund. S. 174-184.


Lehti-Eklund; Hanna; 1997: alltså som diskurspartikel. I: Haapamäki; S. (red.); Svenskan i Finland 4. Skrifter från svenska institutionen vid Åbo Akademi nr 3. SiF-rapport 4. Åbo. S. 75-83.


Lindholm; Camilla; 1999a: Hur ämnen behandlas som känsliga i samtal mellan läkare och patient. I: Andersson; L-G. m.fl. (utg.); Svenskans beskrivning 23. Lund University Press; 226- 235.


Lindholm; Camilla; 1999b: Frågor och responser i läkare-patientsamtal. Opublicerad licentiatavhandling i nordiska språk. Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur. Helsingfors universitet.


Linell; Per; 1990: De institutionaliserade samtalens elementära former: om möten mellan professionella och lekmän. I: Forskning om utbildning 4. S. 18-35.


Linell; Per; 1998: Approaching dialogue. Talk; interaction and contexts in dialogical perspectives. John Benjamins; Amsterdam.


Linell; Per & Bredmar; Margareta; 1996: Reconstructing topical sensitivity: Aspects of face-work in talks between midwives and expectant mothers. I: Research on language and social interaction 29(4). S. 347‚Äď379.


Melander Marttala; Ulla; 1995: Innehåll och perspektiv i samtal mellan läkare och patient. En språklig och samtalsanalytisk undersökning. Skrifter utgivna av institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 39. Uppsala.


Nordberg; Bengt; 1988: Samtal i institutionella miljöer. I: Linell; P. et al. (utg.); Svenskans beskrivning 16:1. SIC 21a. Tema Kommunikation; Linköping. S. 14-37.


Raevaara; Liisa; (under utg.): Potilaan institutionaaliset tehtävät lääkärin vastaanotolla. Keskustelunanalyyttinen tutkimus potilaan diagnostisista arvioista. Doktorsavhandling i finska språket. Helsingfors universitet.


Roter; Debra L. & Hall; Judith A.; 1992: Doctors talking with patients/patients talking with doctors. Improving communication in medical visits. Auburn House; Westport.


Ruusuvuori; Johanna; 2000: Control in medical consultation. Giving and receiving the reason for the visit in Finnish medical consultations. Acta Electronica Universitatis Tamperensis 16. Department of Sociology and Social Psychology; University of Tampere.


West; Candace; 1983: ¬ĽAsk me no questions...¬Ľ. An analysis of queries and replies in physicianpatient dialogues. I: Fisher; S. & Todd; A. (ed.); The social organization of doctor-patient communication. Centre for Applied Linguistic; Washington DC. S. 75-105.


Wynn; Rolf; 1998: Provider-patient interaction. A corpus-based study of doctor-patient and student- patient interction. Doctor artium thesis. Faculty of Arts. University of Bergen; Bergen.


Ordböcker


SAOB= Ordbok över svenska språket; utg. av Svenska Akademien. Lund.

Svenskans beskrivning 24. Förhandlingar vid Tjugofjärde sammankomsten för svenskans beskrivning

Author:
Camilla Lindholm
Title:
men hur tror du de+e att man sku få de bortjobbat. När patienten ställer frågor till läkaren
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21