Article | Svenskans beskrivning 24. Förhandlingar vid Tjugofjärde sammankomsten för svenskans beskrivning | Verbanvändningen på andraspråket hos flickor och pojkar i språkbad
Göm menyn

Title:
Verbanvändningen på andraspråket hos flickor och pojkar i språkbad
Author:
Martina Buss:
Download:
Full text (pdf)
Year:
1999
Conference:
Svenskans beskrivning 24. Förhandlingar vid Tjugofjärde sammankomsten för svenskans beskrivning
Issue:
006
Article no.:
003
Pages:
33-46
No. of pages:
14
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2001-01-25
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

The second language (Swedish) vocabulary of the Finnish-speaking language immersion students in Finland is well developed as early as in grade 4. Earlier studies have shown excellent results in the vocabulary development; especially in contexts belonging to the school environment. In addition; early total Swedish immersion in Finland as a communicative model seems to have a positive influence on the second language (Swedish) of both the boys and the girls. The Swedish vocabulary development of the Finnish-speaking teenagers in early total Swedish immersion and the gender differences will be studied in more depth in my research. This article gives some preliminary results included in that research.

The focus of this article is on the immersion students use of verbs in their written second language. The choice of verbs and how they are used in the texts are discussed with the help of semantic field analysis. Two semantic fields (verbs for movement and verbs for communication) have been analysed and the results of the immersion students have been compared with a Swedish-speaking control group. The results are similar in the two groups; i.e. the differences in the use of verbs between the boys and the girls are similar in the immersion group and in the control group. The analysis also shows features in the immersion students use of verbs that are typical of second language learners in general. In addition some features typical in particular of Finnish-speaking learners of Swedish as a second language were noticed. However; these features are not dominant in the texts of the immersion students.

Svenskans beskrivning 24. Förhandlingar vid Tjugofjärde sammankomsten för svenskans beskrivning

Author:
Martina Buss
Title:
Verbanvändningen på andraspråket hos flickor och pojkar i språkbad
References:

Björklund; S. (1996). Lexikala drag och kontextualisering i språkbadselevers andraspråk. Acta Wasaensia 46. Vaasa.

Bj√∂rklund; S. (1997). Immersion in Finland in the 1990s: A state of development and expansion. I: R.K. Johnson & M. Swain (eds). Immersion Education: International Perspectives; 85‚Äď101. Cambridge University Press; Cambridge.

Buss; M. (1997). Könsskillnader i språkbadselevers andraspråk. Studier i ordförrådet. Opublicerad licentiatavhandling i svenska. Vasa universitet.

Harley; B. (1984). How good is their French? Language and society 12; 55‚Äď60.

Harley; B.; P. Allen; J. Cummins & M. Swain (1990). The Development of Second Language Proficiency. Cambridge university press; Cambridge.

Harley; B.; M.L. King & J. Burtis (1987). Perspectives on Lexical Proficiency in a Second Language. I: B. Harley; P. Allen; J. Cummins; M. Swain. The Development of Bilingual Proficiency. Final Report. Vol. I: The Nature of Language Proficiency; 23‚Äď66. Modern Language Centre. The Ontario Institute for Studies in Education.

Hultman; T. (1981). Spr√•k och k√∂n i skolan. N√•gra resultat fr√•n unders√∂kningar av elevspr√•k.I: Kent Larsson (red.) Elevsvenska; 29‚Äď60. Ord och stil. Spr√•kv√•rdssamfundets skrifter 12. Studentlitteratur; Lund.

Hultman; T. & Westman; M. (1977). Gymnasistsvenska. Skrifter utgivna av Svensklärarföreningen 167. Liber; Lund.

Kotsinas; U-B (1982). Svenska svårt. Några invandrares svenska talspråk. Ordförrådet.Meddelanden från institutionen för nordiska språk vid Stockhålms universitet 10; Stockholm.

Laurén; Ch. (1999). Språkbad. Forskning och praktik. Vaasan yliopiston julkaisuja. Tutkimuksia 226. Språkvetenskap 36. Vasa.

Laurén; Ch.; Y. Hoffman & M. Nordman (1977). Svenskt uttal för finnar. Beskrivning; övningar; uttalsordlista. Otava; Keuruu.

Lundquist; B. (1978). Språkskillnader mellan kön; hem och skolor. Studier inom projektet Fris (Fri skrivning i skolan). Pedagogisk-psykologiska problem. Notiser och rapporter från Pedagogisk-psykologiska institutionen. Lund: Lärarhögskolan i Malmö; Lunds universitet.

Petterson; Å. (1982). Hur gymnasister skriver. Svensklärarserien nr 184; Trelleborg.

Reuter; M. (1977). Finlandssvenskt uttal. I: B. Pettersson & M. Reuter (red.) Spr√•kbruk och spr√•kv√•rd; 19‚Äď45. Tredje omarbetade upplagan. Schildts; Helsingfors. Svensk ordbok 1986. Esselte Studium; Stockholm.

Swain; M. & S. Lapkin (1990). Aspects of the sociolinguistic performance of early and late french immersion students. I: R.C. Scarcella; E.S. Andersen & S.D. Krashen (eds); Developing Communicative Competence in a Second Language; 41‚Äď54. Newbury House Publishers; New York.

Viberg; Å. (1988). Ordförråd och ordinlärning. Några utgångspunkter för en studie av hur ordförrådet lärs in. I K. Hyltenstam & I. Lidberg (utg.) Första symposiet om Svenska som andraspråk. Volym I: Föredrag om språk; språkinlärning och interaktion; 215-233. Centrum för tvåspråkighetsforskning; Stockholms universitet.

Viberg; √Ö. (1990). Svenskans lexikala profil. I: E. Andersson & M. Sundman (utg.) Svenskans beskrivning 17. F√∂rhandlingar vid Sjuttonde sammankomsten f√∂r att dryfta fr√•gor r√∂rande svenskans beskrivning; 391‚Äď408. √Öbo Akademis f√∂rlag; √Öbo.

Viberg; Å. (1991). Utvärdering av Skolförberedelsegruppen i Rinkeby. En longitudinell djupstudie av språkutvecklingen. Rapport 4. Rinkeby Stadsdelsförvaltning & Stockholms universitet; Centrum för tvåspråkighetsforskning.

Svenskans beskrivning 24. Förhandlingar vid Tjugofjärde sammankomsten för svenskans beskrivning

Author:
Martina Buss
Title:
Verbanvändningen på andraspråket hos flickor och pojkar i språkbad
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21