Göm menyn

Trygghet och trafiksäkerhet – målkonflikt?

Det är ett nationellt policymål att de olika transportsystemen ska skapa tillgänglighet för alla medborgare; möjliggöra förflyttning för att få tillgång till ett socialt liv, till samhällets nyttor och funktioner i bred bemärkelse (Prop. 2008/09:93). Trygghet ingår i detta mål eftersom dess avsaknad kan försvåra och reducera människors rörlighet. I den nationella policyn betonas att barn och unga på egen hand, utan vuxna, ska kunna förflytta sig på ett trafiksäkert och tryggt sätt. Beroende av hur dessa båda mål genomförs i den fysiska planeringen kan de förenas eller komma i konflikt med varandra.

 

 
Gångtunnel Bild från Lambohov: Gångtunnlar är ett effektivt sätt att bryta rumsliga och visuella relationer till andra människor för dem under mark. Det gör dem till lämpliga brottsplatser.

 

Målen framkomlighet och trafiksäkerhet dominerar utformningen av olika vägnät inom bostadsområden. Vad som tydliggörs i den här publikationen – med de båda trygghetsprinciperna i fokus – är att denna planering i fysiskt avseende skapar otrygga transportrum. Svensk och internationell forskning visar att en vanlig strategi bland exempelvis kvinnor och barn är att integrerar sig med biltrafiken, välja bort geografiskt separata gång- och cykelnät för att via biltrafiken öka närvaron av människor runt sin person och skydda sig mot risker (se t ex Andersson 2001, Christensen & Mikkelsen 2008, Listerborn 2002). Gångtunnlar, hur upplysta de än blir, är exempelvis ett mycket effektivt sätt att bryta rumsliga och visuella relationer till andra människor för dem under mark. Rädsla förstärks av att gående och cyklister saknar fysiskt skydd runt sina kroppar. Bilen, genom sin kaross och förmåga att snabbt uppnå hög hastighet, representerar däremot skydd, vilket ur trygghetssynpunkt gör det mer lämpligt att leda biltrafiken under mark än tvärtom.

Publikationen kommer inte ingående att behandla trafiksäkerhetsfrågor. De problem som identifieras och rekommendationer som ges för tryggare transportrum får dock implikationer för hur trafiksäkerhet löses. Olika åtgärder för så kallad traffic calming kan vara aktuella; mjuka trafikrum, utformning av gaturum med fysiskt separata, men parallellt liggande vägnät för olika trafikslag så att människor inte förlorar visuell kontakt med varandra.


Sidansvarig: Peter Berkesand
Senast uppdaterad: 2017-03-31