Göm menyn

Olika typer av transportrum - filmsekvenser

I nedan finns möjlighet att se korta filmsekvenser som illustrerar trygghetsaspekter i de olika typer av transportrum som tonåringarna i Lambohovsstudien hade tillgång till. Det är mycket svårt att illustrera perception av transportrum. Synfältet hos människor är 180 grader, inkluderat både centralt och perifert seende. Genom ögon- och huvudrörelser kan snabba skiftningar ske mellan vad som är centralt och perifert i synfältet. Den teknik som har används, där flera filmer klippts ihop för vidgat synfält, kan inte återge denna flexibilitet. När det rör trygghet söker betraktaren av fysiska kvaliteter som representerar närvaro respektive frånvaro av människor i olika riktningar: framåt, åt sidorna och bakåt. Det är med den utgångspunkten som filmerna ska ses. Närvaro av människor i form av rumsliga och visuella relationer till boende inomhus bedöms exempelvis genom att blicka åt sidan - titta på närhet och tillgång till dörr från vägbanan. I film nr 1 framträder denna kvalitet tydligt om blicken hålls till vänster när filmen ses. Om tittandet endast sker rakt fram blir filmen nära nog obegriplig. Därför rekommenderas att skifta blickfokus när filmerna ses.

 

  Film 1  
Länk till film nummer ett  
  Filmen visar en lokalgata från ett nybyggt delområde i Lambohov. Trafikslag är visuellt integrerade. Goda rumsliga och visuella relationer råder mellan förbipasserande utomhus och boende inomhus (till vänster). Husen har en offentlig framsida med korta avstånd mellan dörr och vägbana. Rörelseekonomin är låg på sträckan pga trädstrukturen. Däremot är den samlade vägbanan för de olika trafikslagen bred, rak och överskådlig, vilket medför möjligheter att upptäcka risker på håll och hinna undan/hålla avstånd (flyktstrategin). De deltagande tonåringarna uppfattade den här typen av transportrum som mycket trygga.  
     
  Film 2  
  Länk till film nummer två  
  Filmen visar en återvändsgata med parkeringar som betjänar olika husgrupper i ett delområde. Transportrummet har inte planerats för förbipasserande trafikanter (alla trafikslag). Transportrummet saknar rumsliga och visuella relationer till boende inomhus. Tonåringarna i studien valde denna typ av transportrum i andra hand med avseende på trygghet i jämförelse med det transportrum som visas i film nr 1. Rörelse som uppstår på parkering samt biltrafik på gatan representerar trygghet i detta transportrum. Rörelsekonomin är dock låg på grund av trädstrukturen.  
     
  Film 3  
  Länk till film nummer tre  
  Film nr 3 visar samma delområde som i film nr 2, men nu den planerade vägen för förbipasserande gång- och cykeltrafikanter. Rörelseekonomin är låg på grund av trafikseparering och trädstruktur - separata anslutande gångar för respektive husgrupp (till vänster). Rumsliga och visuella relationer saknas till boende inomhus. Vid mörker är transportrummet mycket smalt. Det var den här typen av transportrum som tonåringarna i studien förknippade med högst risk.  
     
  Film 4  
  Länk till film nummer fyra  
  Filmen visar transportrummet för de långsmala gårdarna i Lambohov; ett transportrum som tonåringarna i studien förknippade med hög grad av trygghet. I detta transportrum består tryggheten av goda rumsliga och visuella relationer till boende inomhus (något som kan vara svårt att se i filmen). Det råder korta avstånd mellan dörrar in till de boende och transportbanan. Dörrarna ligger tätt längs transportsträckan. Vid gång tar det endast några sekunder att passera förbi en dörr till en annan. Något som också representerar trygghet är den rörelse som uppstår på gården när boende går ut och in genom husen.  
     
  Film 5  
  Länk till film nummer fem  
  Filmen visar transportrummet för kombinerad bussgata/uppsamlingsväg i Lambohov. Trafikslag är visuellt integrerade. Rörelseekonomin är dock låg på grund av trädstrukturen, och framförallt sent på kvällen då många vuxna har avslutat sina förflyttningar för dagen. Rumsliga och visuella relationer till boende inomhus saknas. I jämförelse med separata gång- och cykelnät representerar transportrummet viss trygghet i form av integrering med potentiell bil- och busstrafik. Transportrummet är brett och överskådligt vilket erbjuder möjligheter att upptäcka risker på avstånd och hinna undan. Den här typen av raka och breda vägar med låg rörelsekonomi var dock attraktiva för så kallade mopedgäng i Lambohov. Dessa medförde risker för andra tonåringar och begränsade möjligheten att använda vägen som ett tryggare alternativ till den typ av gång- och cykelnät som visas i film nr 3.  
     
  Film 6  
  Länk till film nummer sex  
  Filmen visar transportrummet för en lokalgata med privatägda hus. Delområdet är byggt bilfritt med parkeringsanläggning. Husen har offentlig framsida med korta avstånd mellan dörr och gata. Goda rumsliga och visuella relationer råder mellan boende inomhus och förbipasserande utomhus – ofta på båda sidor om gatan. Den här typen av transportrum tillsammans med transportrummen i film nr 1 och 4 förknippade tonåringarna i studien med hög grad av trygghet. I likhet med transportrummen i film nr 1 och 4 är det dock inte planerat för att nyttjas av förbipasserande som är på väg till andra delområden.  
     
  Film 7  
  Länk till film nummer sju  
  Filmen visar transportrummet för det delområde i Lambohov där gång- och cykelnätet har gatubebyggelse samt är planerat för att ta sig mellan delområden, dvs förbipassering. Denna konstruktion representerar ett undantag till övrig fysisk planering i Lambohov. Husen har en offentlig framsida med korta avstånd mellan dörr och vägbana samt gång till respektive dörr som ansluter direkt till vägbanan. Goda rumsliga och visuella relationer råder mellan förbipasserande och boende inomhus. I likhet med transportrummen i film nr 1, 4 och 6 förknippade tonåringarna i studien detta transportrum med en hög grad av trygghet. Till skillnad från dessa andra transportrum är dock detta transportrum planerat för förbipassering.  
 
 


Sidansvarig: Peter Berkesand
Senast uppdaterad: 2017-03-31