Göm menyn

Lokala åtgärder med de båda trygghetsprinciperna i fokus

För att komma tillrätta med det rödmarkerade området, från centrum och ner till de olika bussgatorna behöver rörelseekonomin i transportrummet och inslag av gatubebyggelse öka. Graden av gatubebyggelse på gc-nätet kan öka genom att ”vända på husen” som befinner sig närmast nätet, d v s få tillstånd en urban design med offentliga framsidor och privata baksidor. Detta kräver i regel också förändringar inomhus. Vid exempelvis större upprustning och ombyggnation av delområden kan sådana lösningar vara lämpliga att beakta. Ett annat alternativ är att göra de långsmala (halv-) privata gårdarna till offentliga framsidor och samtidigt bygga ut baksidorna till privata och halvprivata ytor. Båda alternativen medför att förbipasserande och det rörelsemönster som uppstår när människor tar sig med bil/buss till och från sina hus överlappar. Därigenom skapas också rumsliga och visuella relationer mellan boende inomhus och förbipasserande utomhus.

Det stora grönområdet centralt som gc-nätet är draget genom erbjuder också goda möjligheter till förtätning och därmed möjligheter till ny gatubebyggelse. I Lambohov finns ett delområde där gc-nätet har just gatubebyggelse; en fysisk lösning som tonåringarna i studien bedömde som ett tryggt transportrum. Detta nät karaktäriserades av gatubebyggelse endast på en sida av vägen. Genom att hålla sig på just den sidan vid förflyttning fungerade det från trygghetssynpunkt tillfredsställande för de deltagande tonåringarna. Detta resultat är viktigt eftersom det möjliggör att bebyggelse blandas med gröna stråk. Det viktiga är att det längs hela förflyttningen alltid finns gatubebyggelse på någon sida av vägen som människor kan välja att hålla sig nära intill.

Förtätning minskar de gröna ytorna i Lambohov. Den här typen av större grönområden i Lambohov används dock sällan av invånare, mer än att de representerar grönska vid förflyttning. Sådan grönska kan åstadkommas med mindre ytor. Om människor ska använda grönområden krävs det i regel att dessa är tydligt konstituerade såsom parker med gröna rum, bänkar och bord (se t ex Klasander 2005). I sådana områden kan det också finnas gång- och cykelnät. Däremot bör det undvikas att nät utan gatubebyggelse planeras som de centrala och de enda som människor kan förflytta sig på för att ta sig i olika riktningar inom ett område. Centrala gång- och cykelstråk bör ha gatubebyggelse. Det rödmarkerade området kännetecknas av att det i Lambohov idag saknas möjligheter att i olika

 

 
Bygga om 1 Bygga om 2  
  Bilderna visar grönområdet med intilliggande bebyggelse i det rödmarkerade området. Den högra bilden är manipulerad för att visa möjligheter till förändring. De gula fälten exemplifierar förtätning; nya bostadshus i form av gatubebyggelse till gång- och cykelbanan. Hus på motsatt sida om banan har vänts enligt principen; mindre offentlig framsida och större privat baksida. I den manipulerade bilden har gc-nätet i vertikal riktning lagts igen. Det går istället framför husen. Den igenlagda marken kan användas för privata baksidor. Viss del av gc-nätet har manipulerats bort utan att fyllas med något annat, för att synliggöra den ofullständiga planeringen. Att dra gång- och cykelbanor genom grönområden förvillar lätt ögat - får marken att se bebyggd ut.  
 
  Dö  
  I Lambohov finns ett delområde där gc-nätet har gatubebyggelse och som deltagarna i studien uppfattade som ett tryggt transportrum.  
     
  Buss  
  I Lambohov finns även vissa möjligheter till förtätning och gatubebyggelse avseende bussgatorna.  
 

 

Även längs med bussgatorna finns möjligheter på vissa delsträckor till förtätning i form av gatubebyggelse, men de geografiska ytorna att bygga på är mindre än i grönområdet, vilket påverkar valet av bostadstyp. Gatubebyggelse innebär att bussgatorna behöver byggas om och med alternativa lösningar för trafiksäkerhet; mjuka trafikrum, så kallad traffic calming. Det kan röra sig om liknande trafiksäkerhetslösningar som införs i äldre bostadsområden och i stadskärnor, d v s i stadsområden med en urban form som inte gör det möjligt att skapa trafiksäkerhet genom att geografiskt separera människor. Att tillåta genomfartstrafik på bussgatorna ökar tryggheten och gör dem mindre användarvänliga för mopedgäng. Idag förekommer dessutom en del bilåkande genom området på olika nät. Det är en konsekvens av att principen om bilfrihet dragits mycket långt i Lambohov. Principen innebär stora omvägar jämfört med fågelvägen för att med bil ta sig från olika delområden till faciliteter exempelvis centrum. Uttrycket att behöva åka runt hela Lambohov var vanligt förekommande bland invånare. Det är troligt att bilåkandet på otillåtna sträckor och nät kommer att minska om området öppnas för genomfartstrafik i viss grad.

Idag utgör väntan samt av- och påstigning vid busshållplatserna längs med bussgatorna en av de mest riskfyllda situationerna för tonåringarna i studien eftersom många dominanta grupper rör sig och använder dessa platser i kombination med frånvaro av andra människor i uterummet. Denna risksituation begränsade tonåringarnas rörlighet mellan Lambohov och andra stadsområden. Det förekom att tonåringarna i studien avstod från resor till destinationer utanför Lambohov och därmed olika aktiviteter på grund av den problematiska avstigningen. Föräldrar fick möta upp vid busshållplatser eller hämtade istället med bil i exempelvis stadscentrum. Denna problematik gällde främst för tonåringar i flerfamiljshusområden. Tonåringar i villa- och radhusområden kunde gå av vid ”säkra” busshållplatser på uppsamlingsvägen i bostadsområdets utkanter där dominanta grupper inte rörde sig. Ett problem för tonåringar i flerfamiljshus var att många ingick i hushåll med ensamstående mödrar. För dessa mödrar låg det också en trygghetsproblematik i att behöva möta sina barn i folktomma uterum sent på kvällen. I många av dessa hushåll saknades dessutom tillgång till bil. Återigen var det främst flickor som sökte assistens av föräldrar för avstigningen. För pojkar innebar avstigningen i regel verbala kränkningar och hot - om dominanta grupper fanns på plats eller gick av samtidigt. Hoten rörde rån och fysiskt våld. Sannolikheten att hoten gick över till praktisk handling var särskilt stor sent på kvällen.


Sidansvarig: Peter Berkesand
Senast uppdaterad: 2017-03-31