Göm menyn

Medicinhistoriska databasen

Provincialläkarbok

Medicinhistoriska databasen har funnits i flera olika skepnader sedan 1997. Då togs det första initiativet av länsarbetsnämnden i Säter. Utbildningscentrum i Dalarna lade grunden till en textdatabas med provinsialläkarnas årsberättelser som utgångspunkt. Initiativet togs på arbetsmarknadspolitiska grunder och avsikten var framför allt att tillhandahålla möjligheter för långtidsarbetslösa att höja sin datorkompetens och återkomma till arbetslivet. Deras arbete ger forskarsamhället möjlighet att studera en stor mängd dokument utan att slita på originalen och utan att resa långa sträckor till arkiven. Så småningom utvecklades idén och 1999 upptogs också ett samarbete med ArkivData i Norrköping.

Sedan 1997 har samarbetet med Arkion och Säter upphört. Sommaren 2002 fördes Medicinhistorisk databas över till Umeå Universitet. Åren 2004 och 2005 stod databasen stilla av ekonomiska skäl och 2006 togs databasen åter i drift med ny huvudman Linköping University Electronic Press (LiU E-Press) vid Linköpings universitet som ansvarar för drift och administration av databasen. Leverantörer av arkivmaterialet har varit Riksarkivet, Landsarkivet i Vadstena och Regionarkivet i Östergötland. Registrering av nytt material upphörde i februari 2012 då ArkivData i Norrköping lades ned. Levererat material kommer att publiceras löpande så snart materialet har gåtts igenom.

Projektets övergripande syften var:

  • att göra betydelsefullt arkivmaterial tillgängligt för forskare och allmänhet genom utnyttjande av modern informationsteknologi,
  • att genom detta minska slitaget på och arkivväsendets kostnader för hanteringen av originalhandlingarna,
  • att medverka till att personalen på ArkivData får utbildning och ökad kompetens inom IT-området.
  • att genom databasen öka intresset för historia och medicinhistoria.

För Linköpings universitet tillkommer:

  • att marknadsföra och visa på fördelarna att användanda databasen,
  • att utveckla strategier för hantering och analys av stora textmängder,
  • att utveckla databasens format,
  • att initiera och genomföra forskningsprojekt med databasen som grund,
  • att initiera och uppmuntra studenter att använda databasen för att skriva uppsatser.

Sök i databasen >>>Sidansvarig: Peter Berkesand
Senast uppdaterad:  2020-03-06