Publication Portfolio for Biomolecular and Organic Electronics

538 publications from 1994 to 2017
Mentioned in social media 195 times*

Journal Articles

Amaia Diaz de Zerio Mendaza, Armantas Melianas, Ferry A. A. Nugroho, Olof Backe, Eva Olsson, Christoph Langhammer, Olle Inganäs and Christian Mueller
A fullerene alloy based photovoltaic blend with a glass transition temperature above 200 degrees C
 
Altmetric usage: 1

Journal of Materials Chemistry A, 2017, 5( 8), 4156-4162.
   Fulltext PDF 

 

Armantas Melianas, Vytenis Pranculis, Donato Spoltore, Johannes Benduhn, Olle Inganäs, Vidmantas Gulbinas, Koen Vandewal and Martijn Kemerink
Xiaoyong Liang, Sai Bai, Xin Wang, Xingliang Dai, Feng Gao, Baoquan Sun, Zhijun Ning, Zhizhen Ye and Yizheng Jin
Jianyu Yuan, Wenping Guo, Yuxin Xia, Michael J. Ford, Feng Jin, Dongyang Liu, Haibin Zhao, Olle Inganäs, Guillermo C. Bazan and Wanli Ma
Level 2 publication in the Norwegian publication analysis system Fredrik Bäcklund, Anders Elfwing, Chiara Musumeci, Fatima Ajjan, Viktoria Babenko, Wojciech Dzwolak, Niclas Solin and Olle Inganäs
Conducting microhelices from self-assembly of protein fibrils
 
Altmetric usage: 1

Soft Matter, 2017, 13( 25), 4412-4417.

 

Level 2 publication in the Norwegian publication analysis system Erica Zeglio, Martina M. Schmidt, Mukundan Thelakkat, Roger Gabrielsson, Niclas Soling and Olle Inganäs
Level 2 publication in the Norwegian publication analysis system Rong Yang, Li Zhang, Yu Cao, Yanfeng Miao, You Ke, Yingqiang Wei, Qiang Guo, Ying Wang, Zhaohua Rong, Nana Wang, Renzhi Li, Jianpu Wang, Wei Huang and Feng Gao
Inhomogeneous degradation in metal halide perovskites
 
Altmetric usage: 1

Applied Physics Letters, 2017, 111( 7).

 

Fátima Ajjan, Martina Ambrogi, Girum Ayalneh Tiruye, Daniela Cordella, Ana M. Fernandes, Konrad Grygiel, Mehmet Isik, Nagaraj Patil, Luca Porcarelli, Gillem Rocasalbas, Giordano Vendramientto, Erica Zeglio, Markus Antonietti, Cristophe Detrembleur, Olle Inganäs, Christine Jerome, Rebeca Marcilla, David Mecerreyes, Monica Moreno, Daniel Taton, Niclas Solin and Jiayin Yuan
Innovative polyelectrolytes/poly(ionic liquid)s for energy and the environment
 
Altmetric usage: 2

Polymer international, 2017, 66( 8), 1119-1128.

 

Level 2 publication in the Norwegian publication analysis system Yuze Lin, Fuwen Zhao, Yang Wu, Kai Chen, Yuxin Xia, Guangwu Li, Shyamal K. K. Prasad, Jingshuai Zhu, Lijun Huo, Haijun Bin, Zhi-Guo Zhang, Xia Guo, Maojie Zhang, Yanming Sun, Feng Gao, Zhixiang Wei, Wei Ma, Chunru Wang, Justin Hodgkiss, Zhishan Bo, Olle Inganäs, Yongfang Li and Xiaowei Zhan
Mapping Polymer Donors toward High-Efficiency Fullerene Free Organic Solar Cells
 
Altmetric usage: 1

Advanced Materials, 2017, 29( 3).
 Web of Science® Times Cited: 45 

 

Level 2 publication in the Norwegian publication analysis system Fan Yang, Deping Qian, Ahmed Hesham Balawi, Yang Wu, Wei Ma, Frederic Laquai, Zheng Tang, Fengling Zhang and Weiwei Li
Performance limitations in thieno[3,4-c] pyrrole4,6-dione-based polymer: ITIC solar cells
Physical Chemistry, Chemical Physics - PCCP, 2017, 19( 35), 23990-23998.

 

Ph.D. Theses

Level 2 publication in the Norwegian publication analysis system indicates level 2 publications within a Norwegian-style publication analysis
*Social media data based on publications from 2011 to present and with a DOI; data delivered by Altmetric.com.
Driven by Linköping University Electronic Press Publication Porfolio