Publication Portfolio for Biomolecular and Organic Electronics

524 publications from 1994 to 2017
Mentioned in social media 174 times*

Journal Articles

Yuze Lin, Fuwen Zhao, Yang Wu, Kai Chen, Yuxin Xia, Guangwu Li, Shyamal K. K. Prasad, Jingshuai Zhu, Lijun Huo, Haijun Bin, Zhi-Guo Zhang, Xia Guo, Maojie Zhang, Yanming Sun, Feng Gao, Zhixiang Wei, Wei Ma, Chunru Wang, Justin Hodgkiss, Zhishan Bo, Olle Inganäs, Yongfang Li and Xiaowei Zhan
Mapping Polymer Donors toward High-Efficiency Fullerene Free Organic Solar Cells
 
Altmetric usage: 1

Advanced Materials, 2017, 29( 3).
 Web of Science® Times Cited: 1 

 

Level 2 publication in the Norwegian publication analysis system indicates level 2 publications within a Norwegian-style publication analysis
*Social media data based on publications from 2011 to present and with a DOI; data delivered by Altmetric.com.
Driven by Linköping University Electronic Press Publication Porfolio