Vad är elektronisk publicering?

Syftet med Linköping University's Electronic Press är att göra information lättare tillgänglig. Informationen kan vara utbildningsmaterial, resultat från akademiska studier eller en samling av historiska fotografier och data för att ge några exempel. För att sprida denna information så mycket som möjligt är den publicerad elektroniskt eller med andra ord via Internet. På så sätt kan vem som helst i världen med en dator och tillgång till Internet kan de utan kostnad erhålla information när helst de vill.

För närvarande koncentrerar vi oss på att publicera doktors- och licentiatavhandlingar samt studentuppsatser. Rektorn för Linköpings universitet har beslutat att alla dessa publikationer vid Linköpings universitet ska publiceras elektronsikt. Vid sidan av dessa publicerar vi också tidskrifter, serier och monografier, ljudfiler, videos och databaser (som kan innehålla olika slags data t.ex. historiska data, forskningsresultat, fotografier m.m.). Framtida planer finns för förpublicering (pre-prints) och efterpublicering (post-prints) av vetenskapliga artiklar och undervisningsmaterial som kursböcker och kompendier.

Processen med elektronisk publicering vid LiU E-Press är mycket enkel för författare. Alla författare måste först skriva under en publiceringsöverenskommelse, där författaren ger LiU E-Press tillstånd att publicera arbetet på Internet. Efter detta kan författaren antingen via Internet eller genom kontakt med personal på LiU E-Press lämna nödvändig information om arbetet som t.ex. författarens namn, ämnesområde, examinatorns namn (om det är en avhandling) o.s.v samt en pdf- eller PostScript-fil som innehåller dokumentet. Vi sköter därefter resten. Några dagar senare finns arbetet tillgängligt på Internet via sökverktygen som t.ex. Google men naturligtvis även även genom LiU E-Press elektroniska kataloger på våra hemsidor. Arbetet är åtkomligt för vem som helst och var som helst i världen att läsa eller ladda ned. Genom endast en liten ansträngning av författaren är hans/hennes arbete tillgängligt för en bred publik över hela världen.

Fördelar med elektronisk publicering