Göm menyn

Skapa publikationslistor ur DiVA

En funktion på E-Press gör det möjligt för forskare att skapa länkar från sina personliga webbsidor till E-Press för att automatiskt generera sin aktuella publikationslista. I publikationslistan är författarnas namn (LiU-forskarnas) länkade till ytterligare publikationslistor. Titeln är länkad till full post i DiVA och en pdf-ikon visas vid sidan av det publicerade materialet samt, om det finns några, citeringar från ISI (siffran med antalet citeringar länkar till en lista med artiklar i ISI som citerat forskarens artikel).

Den grundläggande formen av en länk är: http://www.ep.liu.se/PubList/Default.aspx?userid=carfr04 där de sista 7 tecknen (carfr04) ska ersättas av ditt eget LiU-ID.

Det är också möjligt att finjustera publiceringslistan t.ex. om man vill visa publikationer från det senaste två åren. Använd http://www.ep.liu.se/PubList/Default.aspx?userid=carfr04;years2 (siffran 2 kan ersättas med antalet år som ska listas).

För att lista publikationer, där flera författare ingår: http://www.ep.liu.se/PubList/Default.aspx?userid=(carfr04;annbj94). Inom parentes kan man ange hur många LiU-ID man önskar. Lägg t.ex. till ”;years2” för att begränsa urvalet.

För anställda vid HU som vill kontrollera om organisationstillhörighet (affiliation) i publikationerna är korrekt ifylld, lägg till ”;affil:” http://www.ep.liu.se/publist/default.aspx?userid=carfr04;affil. Här kan du se vad som är ifylld eller saknas för avdelning, institution, fakultet, RÖ-klinik och RÖ-center.

Ytterligare en möjlighet till länkar är att göra utsökningar för t.ex. statistik, kontroller av olika slag eller som länk på en hemsida, där resultatet visas i DiVA. De olika parametrarna finns på sidan med information om Utsökningar.

Skapa en lista med en författares samtliga publikationer genom att använda LiU-ID:

http://liu.diva-portal.org/smash/resultList.jsf?query=&language=sv&searchType=RESEARCH&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all&aq=[[{"personId":"carfr04"}]]&aqe=[]&aq2=[[]]

Som ovan men med flera författares publikationer:

http://liu.diva-portal.org/smash/resultList.jsf?aq=[[]]&aq2=[[]]&af=[]&searchType=SIMPLE&query=(carfr04+OR+annbj94)

Som ovan men med fler än två författare. Länken nedan söker fram alla publikationer för fyra författare:

http://liu.diva-portal.org/smash/resultList.jsf?query=&language=sv&searchType=RESEARCH&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all&aq=[[{"personId":"gunho17"}],[{"personId":"lenti27"}],[{"personId":"annbe53"}],[{"personId":"petbe18"}]]&aqe=[]&aq2=[[]]

Visa samtliga publicerade artiklar för en institutionsavdelning:

http://liu.diva-portal.org/smash/resultList.jsf?aq=[[]]&aq2=[[{"organisation"%3A"elektroniksystem"}%2C{"publicationTypeCode"%3A["article"]}]]&af=[]&searchType=SIMPLE

Visa samtliga publikationer för en viss avdelning på en institution:

http://liu.diva-portal.org/smash/resultList.jsf?dswid=-3851&language=sv&searchType=RESEARCH&query=&af=[]&aq=[[]]&aq2=[[{"organisationId"%3A"2320"%2C"organisationId-Xtra"%3Atrue}]]&aqe=[]

Som ovan fast med årsintervall:

http://liu.diva-portal.org/smash/resultList.jsf?aq=[[]]&aq2=[[{"organisation"%3A"elektroniksystem"}%2C{"dateIssued"%3A{"from"%3A"2009"%2C"to"%3A"2010"}}]]&af=[]&searchType=RESEARCH

Visa alla artiklar i tidskrift med borttagen koppling till upphörd avdelning (2201=avdelningen Nationalekonomi på IEI, &pred=false tar bort kopplingen):

http://liu.diva-portal.org/smash/resultList.jsf?query=&language=sv&searchType=RESEARCH&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all&aq=[[]]&aqe=[]&aq2=[[{"organisationId":"2201","organisationId-Xtra":false},{"publicationTypeCode":["article"]}]]

Visa en författares alla publikationer skrivna på engelska:

http://liu.diva-portal.org/smash/resultList.jsf?query=&language=sv&searchType=RESEARCH&noOfRows=50&sortOrder=dateIssued_sort_desc&onlyFullText=false&sf=all&aq=%5B%5B%7B%22authorId%22%3A%22kjele62%22%7D%5D%5D&aqe=%5B%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&af=%5B%22language%3Aeng%22%5D

Visa samtliga uppsatser/examensarbeten för en viss avdelning på en institution:

http://liu.diva-portal.org/smash/resultList.jsf?aq=[[]]&aq2=[[{"organisation"%3A"elektroniksystem"}]]&af=[]&searchType=UNDERGRADUATE

Visa alla uppsatser inom ämnet Transportsystem för Institutionen för teknik och naturvetenskap för åren 2012 och 2013:

http://liu.diva-portal.org/smash/resultList.jsf?aq=[[]]&aq2=[[{"subjectAll"%3A"Transportation+Systems+Engineering"}%2C{"dateIssued"%3A{"from"%3A"2012"%2C"to"%3A"2013"}}]]&af=[]&searchType=UNDERGRADUATE

Visa alla examensarbeten/uppsatser en viss forskare varit handledare för (OBS! om det t.ex. finns två Anna Johansson vid institutionen visas bådas poster, undvik kombination av förnamn och efternamn, använd bara unika efternamn):

http://liu.diva-portal.org/smash/resultList.jsf?query=&language=sv&searchType=UNDERGRADUATE&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all&aq=[[{"supervisor":["Hägg"]}]]&aqe=[]&aq2=[[]]

Ett annat sätt att skapa länkar ur DiVA är med hjälp av formuläret för skapa länk vid utsökning. Välj i formuläret vilka parametrar som ska vara med i utsökningen. Klicka sedan på Skapa länk. Länken visas i rutan Utsökningslänk i början av webbsidan.

http://liu.diva-portal.org/smash/export.jsf?format=csv01&aq=[[]]&aqe=[]&aq2=[[{%22dateIssued%22:{%22from%22:%222010%22,%22to%22:%222010%22}},{%22publicationTypeCode%22:[%22comprehensiveDoctoralThesis%22]}]]&onlyFullText=false&noOfRows=500&sortOrder=author_sort_asc

Ovanstående länk listar alla doktorsavhandlingar (sammanläggning) för 2010 sorterat på namn med 500 som antal träffar i formatet CSV 1 (se mer om CSV nedan). Klicka på länken för att spara som kommaseparerad textfil i CSV-format. Filen kan sedan importeras i Excel, i en databas eller något annat program som kan hantera formatet CSV.

Med denna funktion kan man enkelt exportera data ur DiVA för vidare bearbetning i program för validering av t.ex. antal publikationer per författare, per avdelning, per institution osv.

CSV-format

CSV
Fält

CSV 1 postID, publikationstyp, innehåll, språk, titel, år, projekt, datum, serie, ISSN (serie), ISBN, nyckelord, ämne, värdpublikation, PMID (kolumner)
CSV 2 postID, författare, författarenummer (ordning), institutionskod (intern), forskargrupp (en författare per rad)
CSV 3 postID, alla författare
CSV 4 postID, sista författare, institutionskod (intern), forskargrupp
CSV 5 postID, titel, år, tidskrift, ISSN, volym, nummer, författare, institution
CSV all metadata all metadata (bibliografiska uppgifter)
CSV all metadata version 2
all metadata (bibliografiska uppgifter) men med ännu flera fält än CSV all metadata ovan.


Sidansvarig: Peter Berkesand
Senast uppdaterad: 2017-03-31