Skapa publikationslistor ur DiVA

Automatiskt genererade publikationslistor för forskare på E-Press sidor

En funktion på E-Press gör det möjligt för forskare att skapa länkar från sina personliga webbsidor till E-Press för att automatiskt generera sin aktuella publikationslista. I publikationslistan är författarnas namn (LiU-forskarnas) länkade till ytterligare publikationslistor. Titeln är länkad till full post i DiVA och en pdf-ikon visas vid sidan av det publicerade materialet samt, om det finns några, citeringar från ISI (siffran med antalet citeringar länkar till en lista med artiklar i ISI som citerat forskarens artikel).

Den grundläggande formen av en länk är: http://www.ep.liu.se/PubList/Default.aspx?userid=carfr04 där de sista 7 tecknen (carfr04) ska ersättas av ditt eget LiU-ID.

Det är också möjligt att finjustera publiceringslistan t.ex. om man vill visa publikationer från det senaste två åren. Använd http://www.ep.liu.se/PubList/Default.aspx?userid=carfr04;years2 (siffran 2 kan ersättas med antalet år som ska listas).

För att lista publikationer, där flera författare ingår: http://www.ep.liu.se/PubList/Default.aspx?userid=(carfr04;annbj94). Inom parentes kan man ange hur många LiU-ID man önskar. Lägg t.ex. till ”;years2” för att begränsa urvalet.

För anställda vid HU som vill kontrollera om organisationstillhörighet (affiliation) i publikationerna är korrekt ifylld, lägg till ”;affil:” http://www.ep.liu.se/publist/default.aspx?userid=carfr04;affil. Här kan du se vad som är ifylld eller saknas för avdelning, institution, fakultet, LiO-klinik och LiO-center.

Skapa publikationslistor ur DiVA via sidan Skapa sökfråga

Ytterligare en möjlighet till länkar är att göra utsökningar för t.ex. statistik, kontroller av olika slag eller som länk på en hemsida, där resultatet visas i DiVA. De olika parametrarna finns på sidan med information om Utsökningar.

Skapa en lista med en författares samtliga publikationer genom att använda LiU-ID:

http://liu.diva-portal.org/smash/resultList.jsf?query=&language=sv&searchType=RESEARCH&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all&aq=[[{"personId":"carfr04"}]]&aqe=[]&aq2=[[]]

Som ovan men med flera författares publikationer:

http://liu.diva-portal.org/smash/resultList.jsf?aq=[[]]&aq2=[[]]&af=[]&searchType=SIMPLE&query=(carfr04+OR+annbj94)

Som ovan men med fler än två författare. Länken nedan söker fram alla publikationer för fyra författare:

http://liu.diva-portal.org/smash/resultList.jsf?query=&language=sv&searchType=RESEARCH&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all&aq=[[{"personId":"gunho17"}],[{"personId":"lenti27"}],[{"personId":"annbe53"}],[{"personId":"petbe18"}]]&aqe=[]&aq2=[[]]

Visa samtliga publicerade artiklar för en institutionsavdelning:

http://liu.diva-portal.org/smash/resultList.jsf?aq=[[]]&aq2=[[{"organisation"%3A"elektroniksystem"}%2C{"publicationTypeCode"%3A["article"]}]]&af=[]&searchType=SIMPLE

Visa samtliga publikationer för en viss avdelning på en institution:

http://liu.diva-portal.org/smash/resultList.jsf?dswid=-3851&language=sv&searchType=RESEARCH&query=&af=[]&aq=[[]]&aq2=[[{"organisationId"%3A"2320"%2C"organisationId-Xtra"%3Atrue}]]&aqe=[]

Som ovan fast med årsintervall:

http://liu.diva-portal.org/smash/resultList.jsf?aq=[[]]&aq2=[[{"organisation"%3A"elektroniksystem"}%2C{"dateIssued"%3A{"from"%3A"2009"%2C"to"%3A"2010"}}]]&af=[]&searchType=RESEARCH

Visa alla artiklar i tidskrift med borttagen koppling till upphörd avdelning (2201=avdelningen Nationalekonomi på IEI, &pred=false tar bort kopplingen):

http://liu.diva-portal.org/smash/resultList.jsf?query=&language=sv&searchType=RESEARCH&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all&aq=[[]]&aqe=[]&aq2=[[{"organisationId":"2201","organisationId-Xtra":false},{"publicationTypeCode":["article"]}]]

Visa samtliga uppsatser/examensarbeten för en viss avdelning på en institution:

http://liu.diva-portal.org/smash/resultList.jsf?aq=[[]]&aq2=[[{"organisation"%3A"elektroniksystem"}]]&af=[]&searchType=UNDERGRADUATE

Visa en författares alla publikationer skrivna på engelska:

http://liu.diva-portal.org/smash/resultList.jsf?query=&language=sv&searchType=RESEARCH&noOfRows=50&sortOrder=dateIssued_sort_desc&onlyFullText=false&sf=all&aq=%5B%5B%7B%22authorId%22%3A%22kjele62%22%7D%5D%5D&aqe=%5B%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&af=%5B%22language%3Aeng%22%5D

Visa alla uppsatser inom ämnet Transportsystem för Institutionen för teknik och naturvetenskap för åren 2012 och 2013:

http://liu.diva-portal.org/smash/resultList.jsf?aq=[[]]&aq2=[[{"subjectAll"%3A"Transportation+Systems+Engineering"}%2C{"dateIssued"%3A{"from"%3A"2012"%2C"to"%3A"2013"}}]]&af=[]&searchType=UNDERGRADUATE

Visa alla examensarbeten/uppsatser en viss forskare varit handledare för (OBS! om det t.ex. finns två Anna Johansson vid institutionen visas bådas poster, undvik kombination av förnamn och efternamn, använd bara unika efternamn):

http://liu.diva-portal.org/smash/resultList.jsf?query=&language=sv&searchType=UNDERGRADUATE&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all&aq=[[{"supervisor":["Hägg"]}]]&aqe=[]&aq2=[[]]

Exportera data ur DiVA via formulär

Ett annat sätt att skapa länkar ur DiVA är med hjälp av formuläret för skapa länk vid utsökning. Välj i formuläret vilka parametrar som ska vara med i utsökningen. Klicka sedan på Skapa länk. Länken visas i rutan Utsökningslänk i början av webbsidan.

http://liu.diva-portal.org/smash/export.jsf?format=csv01&aq=[[]]&aqe=[]&aq2=[[{%22dateIssued%22:{%22from%22:%222010%22,%22to%22:%222010%22}},{%22publicationTypeCode%22:[%22comprehensiveDoctoralThesis%22]}]]&onlyFullText=false&noOfRows=500&sortOrder=author_sort_asc

Ovanstående länk listar alla doktorsavhandlingar (sammanläggning) för 2010 sorterat på namn med 500 som antal träffar i formatet CSV 1 (se mer om CSV nedan). Klicka på länken för att spara som kommaseparerad textfil i CSV-format. Filen kan sedan importeras i Excel, i en databas eller något annat program som kan hantera formatet CSV.

Med denna funktion kan man enkelt exportera data ur DiVA för vidare bearbetning i program för validering av t.ex. antal publikationer per författare, per avdelning, per institution osv.

CSV-format

CSV
Fält

CSV 1 postID, publikationstyp, innehåll, språk, titel, år, projekt, datum, serie, ISSN (serie), ISBN, nyckelord, ämne, värdpublikation, PMID (kolumner)
CSV 2 postID, författare, författarenummer (ordning), institutionskod (intern), forskargrupp (en författare per rad)
CSV 3 postID, alla författare
CSV 4 postID, sista författare, institutionskod (intern), forskargrupp
CSV 5 postID, titel, år, tidskrift, ISSN, volym, nummer, författare, institution
CSV all metadata all metadata (bibliografiska uppgifter)
CSV all metadata version 2
all metadata (bibliografiska uppgifter) men med ännu flera fält än CSV all metadata ovan.