Göm menyn

Instruktion för serieredaktörer för serier av vetenskapliga artiklar

Publicering av vetenskapliga artiklar är en mycket viktig del av LiU E-Press verksamhet. Publiceringen sker inom ramen för serier som motsvarar discipliner eller forskningsområden med erkänd omfattning och avgränsning. Serieredaktörens uppgifter är:

  • att ta ställning till om bidrag som insänts för publicering inom hans/hennes serie skall accepteras eller ej,
  • genom informationsspridning och på andra sätt, verka för att bidrag av hög kvalitet inkommer för publicering i serien, samt
  • ge författare anvisningar för färdigställandet och inlämnandet av deras bidrag.

Bedömningskriterier

Vid bedömning huruvida ett insänt bidrag skall accepteras iakttas följande:

I artikelserier kan ingå artiklar vilka har det upplägg som förväntas av artiklar i vetenskapliga tidskrifter av god internationell kvalitet eller vid konferenser av god internationell kvalitet inom områden där konferenser betraktas som ”archival”. Vidare kan ingå rapporter som på olika sätt kompletterar artiklarna, t.ex. innehållande källmaterial, experimentrapporter, dokumentation av programvara, detaljerade matematiska bevis, eller diskussionsbidrag. Översiktsartiklar (”survey” och ”tutorial”) är likaledes välkomna.

Rapporter utan anknytning till publicerad eller nära förestående artikel publiceras däremot endast i undantagsfall. Om en artikel publiceras i vetenskaplig tidskrift på annat håll och tillhörande rapporter föreslås publiceras på LiU E-Press så kan detta accepteras, men det är då önskvärt att LiU E-Press även får rättighet att återpublicera huvudartikeln.

Bedömningen av artiklar vid LiU E-Press skall inte utgöra en sådan ”peer review” som görs av vetenskapliga tidskrifter. LiU E-Press kan publicera artiklar som ännu inte undergått ”peer review”, och kan också publicera de successiva versioner av en artikel som blir resultatet av peer-review-processen. Det är alltså fullt möjligt att använda LiU E-Press för att publicera en första version av en artikel i avsikt att sprida den och få synpunkter på den, vilket utgör en öppen ”review by peers” i vidare bemärkelse. Däremot skall LiU E-Press inte användas för att publicera ofullständiga eller icke genomarbetade manuskript.

Inom områden där det finns klara meningsbrytningar skall en serie inom LiU E-Press vara oförhindrad att publicera artiklar som representerar en av de förekommande meningsriktningarna, även om artikeln kan tänkas förkastas av företrädare för andra inriktningar. Självklart måste dock även sådana artiklar uppfylla normala krav på vetenskaplighet.

Serieredaktör är oförhindrad att själv besluta om införande av egna artiklar och artiklar av medarbetare. Redaktören ska därvid iaktta försiktighet i både sitt eget och LiU E-Press intresse, och i tveksamma fall samråda med en oberoende kollega så att kvalitetskravet inte kan ifrågasättas.

Utöver redaktören kan det vara lämpligt att inrätta en redaktionskommitté som kvalitetsgranskar artiklar innan publicering. Kommitteen ska utgöras av vetenskapligt erfarna forskare inom de ämnesområden som serien publiceras inom och antalet personer bör inte understiga tre redaktören medräknad.

Alla publicerade arbeten, såväl egentliga artiklar som associerat material, måste ha en grafisk utformning av hög och jämn kvalitet. Grafisk enhetlighet inom en serie skall eftersträvas, men undantag från enhetligheten kan medges om detta är viktigt för att ge en god presentation av innehållet. Det åligger författaren att tillse att detta villkor uppfylls, och serieredaktörens insats i detta avseende begränsas till att vidarebefordra de anvisningar som gäller för LiU E-Press som helhet, med de kompletteringar som serieredaktören finner lämpliga.

LiU E-Press kan publicera artiklar såväl av författare verksamma vid Linköpings universitet som av författare verksamma annorstädes. Avvägningen av i vilken utsträckning bidrag i den senare gruppen ska accepteras görs på basis av policy från LiU Biblioteks styrelse beträffande förlagets uppdrag och mål.

Proceedings från en konferens inom seriens område publiceras normalt inte inom serien, utan i LiU E-Press separata struktur för konferensproceedings. Samråd sker med serieredaktören i frågan huruvida LiU E-Press skall åta sig att publicera proceedings från konferensen, men beslut beträffande ingående artiklar görs därefter av konferensens programkommitté oberoende av serieredaktören.

Om en författare eller forskningsgrupp aktualiserar publicering av ett stort antal artiklar eller tillhörande artikelrapporter bör en underserie för detta ändamål inrättas, så att inte huvudserien kommer att helt domineras av det aktuella materialet. Beslut om inrättande av underserie tas av LiU E-Press föreståndare på förslag av serieredaktören. För bidrag inom en underserie gäller samma villkor som för huvudserien.

ISSN för serier

Från och med den 1 juli 2008 delas inga ISSN ut till serier. I detta sammanhang menas med serier rapporter, böcker, monografiska årsböcker osv.

Kontakter med författare

Varje serieredaktör kan själv utforma sina procedurer för informationsspridning till, och kontakter med författare och möjliga författare, men bör samråda med LiU E-Press personal så att omgivningens samlade bild av LiU E-Press blir konsistent och så att arbetet görs på mest effektiva sätt.

Den administrativa proceduren och de tekniska lösningarna för arbetsflödet vid inlämnande av bidrag till en vetenskaplig serie och för beslut om dessa utformas av LiU E-Press föreståndare och personal.Sidansvarig: Peter Berkesand
Senast uppdaterad:  8/3/2018