Parallellpublicering

Inledning

Parallellpublicering, även kallad post-print publishing, self-archiving (självarkivering) eller Grön Open Access innebär att göra sin vetenskapligt granskade och publicerade forskningsartikel, fritt tillgänglig i fulltext på Internet, genom att publicera en av förlaget/tidskriften tillåten version av artikeln i det egna lärosätets publiceringsdatabas. Processen kallas också för HTML Open Access-publicering med skillnaden att artikeln inte är publicerad i en Open Access-tidskrift.

Parallellpublicering är en publiceringsform som möter de nya kraven om Open Access-publicering som flera svenska forskningsfonder numera kräver med en embargoperiod på högst 6 månader (12 månader i HSS). Studier (se fliken Referenser) visar att vid parallellpublicering sker en betydande ökning av citeringsfrekvensen av artiklarna eftersom de är fritt tillgängliga. Cirka 90 % (enligt www.eprints.org) av de traditionella kommersiella förlagen tillåter, per automatik, parallellpublicering dvs. författarna behöver inget tillstånd från förlagen att parallellpublicera.

Tidskrifterna/förlagen tillåter vanligen parallellpublicering av den accepterade versionen men en del tidskrifter/förlag medger även publicering av den publicerade versionen av artikeln. Är tidskriften Open Access tillåter de flesta parallellpublicering av förlagets/tidskriftens originalfil.

Kontrollera regler för Grön OA (parallellpublicering) för tidskrifter som inte finns med i Sherpa.

Några kommersiella tidskrifter tillåter parallellpublicering av en artikel i lärosätets publikationsdatabas först efter en tids embargo dvs. en fördröjning efter att artikelns publicerats via förlaget. Det kan röra sig mellan 6-36 månader. Flera av dessa förlag tillåter dock parallellpublicering av artikeln på forskarens personliga hemsida på lärosätet utan embargo. Om artikeln är registrerad i DiVA (LiU:s publiceringsdatabas) kan en länk göras från DiVA till forskarens hemsida och på så sätt blir artikeln fritt tillgänglig via DiVA. I DiVA kan fulltext-filer, belagda med embargo, automatiskt göras tillgängliga efter embargoperiodens slut.

Det finns många Open Access-tidskrifter (på DOAJ finns en komplett lista), men flera forskare är fortfarande mer komfortabla med att publicera i traditionella kommersiella tidskrifter, där förlagen tar över upphovsrätten av artikeln. För att läsa en artikel utgiven av ett kommersiellt förlag, krävs att lärosätet, prenumererar på tidskriften. Kostnaden att prenumerera är ofta hög, en kostnad många lärosäten världen över inte har resurser till.

LiU E-Press tar hand om hela publiceringsprocessen åt forskarna. Läs mer i fliken Så här parallellpublicerar du.

Så här publicerar du

 1. Kontrollera i DiVA att artikeln är registrerad. Registrera artikeln om den inte är registrerad i DiVA. LiU E-Press har utvecklat ett automatiserat system som varje vecka kontrollerar i Web of Science om några nya publikationer har publicerats från Linköpings universitet. Om det är upphovsrättsligt möjligt att parallellpublicera en artikel, skickas ett mail till författaren med instruktioner hur man fullföljer processen.
 2. Ladda inte upp pdf-filen (fulltexten) av artikeln i DiVA.
 3. Skicka den senaste, korrekta versionen av artikeln till oss, dvs. den version som skickades till tidskriften och accepterades för publicering, innan förlaget/tidskriften påbörjade formateringen av artikeln.  Denna version saknar tidskriftens/förlagets formatering, sidnumrering och logotyp, men innehållet är detsamma som i den publicerade versionen.
 4. LiU E-Press kontrollerar förlagets/tidskriftens regler för parallellpublicering i Sherpa/Romeo.
 5. Alla artiklar som parallellpubliceras förses med ett försättsblad med fullständig referens och länk till den publicerade versionen av artikeln.
 6. Om artikeln är ett konferensbidrag och ingår i en konferensproceeding, vänta med att parallellpublicera artikeln tills hela konferensproceedingen är publicerad. Flertalet förlag kräver nämligen att det i försättsbladet anges full referens till förlaget med bl.a. proceedingens korrekta namn, DOI-länk, ISBN, sidintervall och i de fall det förekommer även redaktörernas namn. Denna information är inte tillgänglig förrän proceedingen är publicerad.
 7. Om du har en artikel som du vill parallellpublicera, men har inte kontaktats av oss, E-Mail skicka ett mail till oss med den bifogade fulltexten.

Filformat

 • För att publiceringen ska gå så snabbt som möjligt, är vi tacksamma om artiklarna, som ska parallellpubliceras, alltid är konverterade till pdf-format innan de skickas till oss.
 • Om artikeln endast finns i Word-format går det också bra under förutsättning att eventuella figurer, bilder, tabeller osv. som ingår i artikeln är placerade i Word-filen. Om figurer och tabeller bifogas som separata filer, ange tydligt var i Word-dokumentet dessa ska infogas.
 • Vi kan inte hantera filer i skapade i LaTeX, Pagemaker eller andra typer av ordbehandlare annat än Word. Filer skapade i andra typer av ordbehandlare måste vara konverterade till pdf-fil innan de skickas till oss.
 • Skicka filerna som bifogade dokument via e-post till E-post ep@ep.liu.se.

Referenser

 1. Eysenbach, Gunther. ”Citation Advantage of Open Access Articles”, PLoS Biology, 4(5): e157, 2006. Tillgänglig på http://dx.doi.org/10.1371/journal.pbio.0040157 (2007-10-22).
 2. Geist, Michael. ”Push for Open Access to Research”, BBC, 28 Feb., 2007. Tillgänglig på http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/6404429.stm (2007-10-22).
 3. Lawrence, S. ”Free Online Availability Substantially Increases a Papers’s Impact”, Nature (411) 521, 2001. Tillgänglig på http://dx.doi.org/ 10.1038/35079151 (2007-10-22) (Kräver prenumeration).
 4. ”The effect of open access and downloads ('hits') on citation impact: a bibliography of studies”, The Open Citation Project. Tillgänglig på http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html (2007-10-22).