Göm menyn

Fem råd för strategisk hantering av forskningsdata

Ta för vana att strukturera och dokumentera data

Data är värdefulla, och framförallt inom större forskningsprojekt är det viktigt att man har en samsyn om hur (och var) man sparar data. Cambridge University ger råd om hur man på ett enkelt sätt kan arbeta med mappstruktur och namngivningsprinciper för att strukturera insamlad data.

Det är också viktigt att dokumentera data, till exempel vem som samlat in det, inför framtiden. En utgångspunkt kan vara arkivets blankett [”dokumentering av forskningsmaterial”].

Spara de här uppgifterna så att du kan komma åt dem senare. Det är också viktigt att systematiskt dokumentera förändringar när rådata förädlas.

Inom vissa vetenskapsområden finns upparbetade processer för hur man strukturerar och dokumenterar data, tex i form av lab-böcker. Rådfråga dina kollegor om hur man brukar göra inom ditt område!

Ta för vana att spara säkert

Tänk på att ha back-up på din data, och att ibland kolla så att det fungerar.

Fundera på om du blir hjälpt av att skriva en datahanteringsplan

Om du bedriver omfattande datainsamling, om finansiärer och etiska kommittéer kräver det, om du ska samarbeta med forskare från andra universitet, företag eller organisationer, kan det vara bra att innan man inleder datainsamling klargör vem som äger data, hur det får användas och hanteras. Vissa finansiärer ställer också krav på datahanteringsplaner.

En datahanterings plan är en redogörelse för hur forskningsdata ska genereras, samlas in, bearbetas och bevaras. Ibland redogör den också för metoder och standarder i samband med datahanteringen. SND (Svensk Nationell Datatjänst) har allmänna råd och instruktioner om hur man skriver en data management plan. Några exempel på hur man kan skriva en data management plan finns beskrivet på University of California San Diegos webbsida. En bra mall är DMP Online.

Fundera på om du har behov av att tillgängliggöra data

Flera tidskrifter och ibland även forskningsfinansiärer kräver att forskningsdata görs tillgängligt online. Via DiVA finns möjlighet att tillgängliggöra forskningsdata som ligger som underlag för en publikation. Det är möjligt att ladda upp filer, komprimerade eller okomprimerade, upp till 16 GB per fil. Flera filer kan laddas upp i samma post. Kontakta oss så hjälper vi dig! I samband med detta bör du också bifoga en dokumentation som innehåller en beskrivning av forskningsdata t.ex. en översikt av forskningsresultatet, olika variabler som ingår i datamaterialet och vad de betyder, hur materialet ska tolkas osv.

LiU har för närvarande ingen officiell policy vad gäller hantering och lagring av forskningsdata. Ansvaret för lagring och säkerhetskopiering av forskningsdata ligger på DiVA-konsortiet som administrerar DiVA. Lagring av forskningsdata i DiVA är kostnadsfri för forskarna.

För övriga frågor om forskningsdata hänvisar vi i första hand till arkivet.Sidansvarig: Peter Berkesand
Senast uppdaterad: 2017-03-31