Göm menyn

Publications for Zaifang Li


Journal Articles

Zaifang Li, Hengda Sun, Ching-Lien Hsiao, Yulong Yao, Yiqun Xiao, Maryam Shahi, Yingzhi Jin, Alex Cruce, Xianjie Liu, Youyu Jiang, Wei Meng, Fei Qin, Thomas Ederth, Simone Fabiano, Weimin Chen, Xinhui Lu, Jens Birch, Joseph W. Brill, Yinhua Zhou, Xavier Crispin and Fengling Zhang
  A Free-Standing High-Output Power Density Thermoelectric Device Based on Structure-Ordered PEDOT:PSS
  Advanced Electronic Materials, 2018, 4(2), .
 Web of Science® Times Cited: 1

Yingzhi Jin, Zaifang Li, Qin Leiqiang, Xianjie Liu, Lin Mao, Yazhong Wang, Fei Qin, Yanfeng Liu, Yinhua Zhou and Fengling Zhang
  Laminated Free Standing PEDOT:PSS Electrode for Solution Processed Integrated Photocapacitors via Hydrogen-Bond Interaction
  ADVANCED MATERIALS INTERFACES, 2017, 4(23), .
 Web of Science® Times Cited: 1

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2010-08-30