Göm menyn

Publications for Yingzhi Jin


Publications mentioned in social media 40 times*

Journal Articles

Zaifang Li, Hengda Sun, Ching-Lien Hsiao, Yulong Yao, Yiqun Xiao, Maryam Shahi, Yingzhi Jin, Alex Cruce, Xianjie Liu, Youyu Jiang, Wei Meng, Fei Qin, Thomas Ederth, Simone Fabiano, Weimin Chen, Xinhui Lu, Jens Birch, Joseph W. Brill, Yinhua Zhou, Xavier Crispin and Fengling Zhang
  A Free-Standing High-Output Power Density Thermoelectric Device Based on Structure-Ordered PEDOT:PSS
  Advanced Electronic Materials, 2018, 4(2), .
 Web of Science® Times Cited: 1

Deping Qian, Zilong Zheng, Huifeng Yao, Wolfgang Tress, Thomas R. Hopper, Shula Chen, Sunsun Li, Jing Liu, Shangshang Chen, Jiangbin Zhang, Xiaoke Liu, Bowei Gao, Liangqi Ouyang, Yingzhi Jin, Galia Pozina, Irina Buyanova, Weimin Chen, Olle Inganäs, Veaceslav Coropceanu, Jean-Luc Bredas, He Yan, Jianhui Hou, Fengling Zhang, Artem A. Bakulin and Feng Gao
  Design rules for minimizing voltage losses in high-efficiency organic solar cells
  Nature Materials, 2018, 17(8), 703-+.
 Web of Science® Times Cited: 1

Yuanbao Lin, Yingzhi Jin, Sheng Dong, Wenhao Zheng, Junyu Yang, Alei Liu, Feng Liu, Yufeng Jiang, Thomas P. Russell, Fengling Zhang, Fei Huang and Lintao Hou
  Printed Nonfullerene Organic Solar Cells with the Highest Efficiency of 9.5%
  ADVANCED ENERGY MATERIALS, 2018, 8(13), .
 Web of Science® Times Cited: 2

Guitao Feng, Junyu Li, Fallon J. M. Colberts, Mengmeng Li, Jianqi Zhang, Fan Yang, Yingzhi Jin, Fengling Zhang, Rene A. J. Janssen, Cheng Li and Weiwei Li
  “Double-Cable” Conjugated Polymers with Linear Backbone toward High Quantum Efficiencies in Single-Component Polymer Solar Cells
  Journal of the American Chemical Society, 2017, 139(51), 18647-18656.
 Web of Science® Times Cited: 10

Yingzhi Jin, Zaifang Li, Qin Leiqiang, Xianjie Liu, Lin Mao, Yazhong Wang, Fei Qin, Yanfeng Liu, Yinhua Zhou and Fengling Zhang
  Laminated Free Standing PEDOT:PSS Electrode for Solution Processed Integrated Photocapacitors via Hydrogen-Bond Interaction
  ADVANCED MATERIALS INTERFACES, 2017, 4(23), .
 Web of Science® Times Cited: 1

* Social media data based on publications from 2011 to present and with a DOI; data delivered by Altmetric.com.

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2010-08-30