Göm menyn

Publications for Tora Friberg


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Publications mentioned in social media 3 times*

Journal Articles

Christina Scholten, Tora Friberg and Annika Sandén
  Re-Reading Time-Geography from a Gender Perspective: Examples from Gendered mobility
  Tijdschrift voor economische en sociale geografie, 2012, 103(5), 584-600.
 Web of Science® Times Cited: 7

Tora Friberg
  Towards a gender conscious counter-discourse in comprehensive physical planning
  GeoJournal, 2006, 65(4), 275-285.

Tora Friberg
  Towards a Gender Conscius Conter-discourse in Comprehensive Physical Planning
  GeoJournal, 2006, (65), 275-285.

Tora Friberg
  Lokal utveckling. Tankar om forskningsbehov
  Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift, 2003, , .

Tora Friberg and Anita Larsson
  Om kvinnligt och manligt i planeringens könsneutrala värld
  Nordisk arkitekturforskning, 1999, 2, .

Tora Friberg
  Regionalpolitik i kvinnotappning är mer än industriell tillväxt och motorvägar
  Vi mänskor, 1994, (1994:1), .

Tora Friberg
  Vad är på gång i dessa tider? Om likheter och olikheter mellan kvinnor och kvinnorörelsens balansgång
  Pockettidningen R / utges av Föreningen Pockettidningen R, 1994, , .

Tora Friberg
  För en regionalpolitik med kvinnoperspektiv
  Facta & futura, 1993, (1993:2), .

Tora Friberg
  Tidsgeografin synliggör livsformens praxis
  Nordisk arkitekturforskning, 1992, (1992:1), .

Tora Friberg and Ann Schlyter
  Kvinnors anpassningsstrategier. Om tillämpning av strategibegreppet och boendets betydelse i Sverige och Afrika.
  Kvinnovetenskaplig tidskrift, 1989, (1989:2-3), .

Tora Friberg
  Vems är problemet? Om regionalpolitik för honom eller henne
  Zenit : nordisk socialistisk tidskrift, 1989, (101), .

Tora Friberg
  Arbetet måste fördelas bättre
  Dagens nyheter, 1985, (13 maj 1985), .

Tora Friberg, Nanne Engelbrektsson, Ulla Herlitz, Britta Ohlsson, Elisabeth Sundin and Ulla Björnberg
  Ett segregerat samhälle
  Dagens nyheter, 1985, (29 april 1985), .

Tora Friberg
  Kvinnors sysselsättning ? En fråga för offentlig sektor i regonalpolitiken
  NordREFO, 1985, (1985/86:1-2), .

Tora Friberg
  Att främja en livskraftig regional struktur
  NordREFO, 1981, (1981:1-2), .

Books

Tora Friberg, Mats Brusman and Micael Nilsson
  Persontransporternas "vita fläckar": om arbetspendling med kollektivtrafik ur ett jämställdhetsperspektiv
    Linköpings universitet, 2004.


  Fulltext PDF

Tora Friberg
  Förflyttningar, en sammanhållande länk i vardagens organisation
    KFB-rapport, 23, Kommunikationsforskningsberedningen (KFB), 1999.


Tora Friberg
  Den andra sidan av myntet - om regionalpolitikens enögdhet
    Glesbygdsmyndigheten, 1993.


Tora Friberg
  Offentlig sektor i regionalpolitiken: om sysselsättning, lokalisering och strategier
    NordREFO, 1985.


Anthologies

Tora Friberg and Sabrina Thelander
  Samtal pågår …: från forskare till politiker och tjänstemän i kommuner
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2010:1, Linköping University Electronic Press, 2010.


  Fulltext PDF

Mats Brusman, Tora Friberg and Jane Summerton
  Resande, planering, makt
  Pandoraserien, , Arkiv förlag, 2008.


Tora Friberg, Carina Listerborn, Birgitta Andersson and Christina Scholten
  Speglingar av rum - om könskodade platser och sammanhang
  Symposium, 2005.


Chapters in Books

Tora Friberg
  En kil in i en manlig värld
  Föregångarna: kvinnliga professorer om liv, makt och vetenskap, SNS förlag, 2010, 388.


Tora Friberg
  Ingentin förändras av sig självt
  Tusen systrar ställde krav: Minnen från 70-talets kvinnokamp, Migra förlag, 2010, .


Tora Friberg
  Tänka om och tänka nytt om vardagens resor
  Samtal pågår: från forskare till politiker och tjänstemän i kommuner, Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet, 2010, 89-102.


Tora Friberg
  Det uppsplittrade rummet: Regionförstoring i ett genusperspektiv
  Regionalpolitikens geografier: en kritisk granskning av den regionala tillväxtens teori och praktik; Frida Andersson, Irene Molina och Rikard Ek (red.), Studentlitteratur, 2008, 301.


Tora Friberg
  Kvinnors rörelsemönster i den föränderliga staden
  Resande, planering, makt, Arkiv förlag & tidskrift, 2008, 57-80.


Tora Friberg
  Vägen till pensionen
  Industriland: tolv forskare om när Sverige blev modernt, Premiss, 2008, 23-50.


Tora Friberg
  Kommunala utmaningar och genus: om regionförstoring, pendling, produktion och reproduktion
  Kommunledning och samhällsutveckling, Studentlitteratur, 2006, 169-194.


Tora Friberg
  Strävan mot det öppna rummet. Om kvinnors erfarenheter av resans rum
  Speglingar av rum - om könskodade platser och sammanhang, Symposium, 2005, 193-209.


Tora Friberg
  Öppen strid eller gerillakrigföring?
  Hållbar utveckling i praktiken: möten, gränser, perspektiv, Kungliga Tekniska Högskolan, 2005, -204.


Tora Friberg
  Primats lyskraft och feministiska tolkningar
  Tidrumsfragment: en vänbok till Bo Lenntorp, Stockholms universitet, 2003, -256.


Tora Friberg
  Om konsten att foga samman - Kvinnors förflyttningsprojekt i tid och rum
  Svensk kulturgeografi och feminism: rötter och rörelser i en rumslig disciplin, Karlstad Universitet, 2002, 65-77.


Tora Friberg
  Platsen som kulturbärande rum - om kommuner i hemsidornas spegel
  Hur djup är kulturens brunn? : en antologi, Stiftelsen Vadstena forum för samhällsbyggande, 2002, 21-38.


Tora Friberg
  Hur få kvinnorna att bo kvar?
  Vi flytt nu: om befolkningsflyttningarna i Sverige, Stiftelsen Vadstena forum för samhällsbyggande, 2000, -185.


Tora Friberg
  Att överskrida gränser ingår i feministisk strategi
  Geografi i Lund : essäer tillägnade Gunnar Törnqvist: essäer tillägnade Gunnar Törnqvist, Lunds universitet, 1999, 45-55.


  Fulltext PDF

Tora Friberg
  Dolda könskontrakt i regional utvecklingspolitik
  Platser, regioner och aktörer : antologi från Forskarforum 1998, Institutet för regionalforskning (SIR), 1999, .


Tora Friberg
  Välbekant men okänt
  Svensk kulturgeografi. En exkursion inför 2000-talet, Studentlitteratur, 1998, .


Tora Friberg
  Att överbrygga avstånd - en nyckel till frihet eller ett gissel i kampen om tid och rum
  Kvinnors och mäns liv och resande. Kunskapssammanställning och förslag till forskningsprogram om kvinnligt och manligt i kollektivtrafiken, Kommunikationsforskningsberedningen (KFB), 1997, .


Tora Friberg
  The Return of Differences. About politics and Women´s Lives.
  Population, Planning and Policies, CERUM, 1997, 259-277.


Tora Friberg
  De många olika kvinnoliven
  Hela samhället : jämställdhetsaspekter på fysisk planering och byggd miljö, Boverket, 1996, .


Tora Friberg
  Ett könsteoretiskt perspektiv på regional identitet
  Att skapa en region - om identitet och territorium, NordREFO, 1996, .


Tora Friberg
  Genombrottet. Idéerna som ledde fram till en mer kvinnovänlig regionalpolitik.
  Hela samhället Jämställdhetsaspekter på fysisk planering och byggd miljö, Boverket, 1996, .


Tora Friberg
  Kvinnors erfarenheter: ett nytt koncept i samhällsplaneringen
  Regional tillväxt : villkor och möjligheter, Landstingsförbundet, 1996, .


Tora Friberg
  Potential Businesswomen in the Public sector
  Aspects of women´s entrepreneurship, NUTEK (Närings och teknikutvecklingsverket), 1996, .


Tora Friberg
  Tillståndet i Sverige - resursmobilisering eller tillväxt
  Hela samhället Jämställdhetsaspekter på fysisk planering och byggd miljö., Boverket, 1996, .


Tora Friberg
  Potentiella företagare i offentlig sektor
  Pengarna och livet : perspektiv på kvinnors företagande, NUTEK (Närings och teknikutvecklingsverket), 1995, .


Tora Friberg
  En regionalpolitik om både strukturer och människor, produktion och reproduktion
  Framtidens regionala politik kräver nya grepp : 13 författare diskuterar framtidens regionala politik, Fritzes, 1994, .


Tora Friberg
  Den moderna kvinnan och hennes strävan att få kontroll över vardagen
  Modernt familjeliv och familjeseparationer : en antologi från ett symposium i Sigtuna i maj 1992, Komm. för FN:s familjeår, Socialdep., 1993, .


Tora Friberg
  Kvinnors vardag. Om kvinnors arbete och liv. Anpassningsstrategier i tid och rum
  Fönster mot forskningen. [1a], Sammanfattningar av svenska doktorsavhandlingar 1989-1991 med teologisk anknytning, Svenska kyrkans forskningsråd, 1993, .


Tora Friberg
  Infrastrukturen betraktad ur ett individperspektiv
  Infrastruktur och regionalt utvecklingsarbete, Statens industriverk, 1991, .


Tora Friberg
  Olika livsformer - hur kvinnor planerar för arbetet och familj.
  Mager skörd för livslångt slit : dokumentation från ett seminarium den 15 april 1991 anordnat av Riksföreningen Att åldras är att växa, JÄMFO, 1991, .


Tora Friberg
  Att synliggöra vad du gör
  Vi syns på kontoret : kvinnor på kontor, Tjänstemännens bildningsverksamhet (TBV), 1989, .


Tora Friberg and Ann Schlyter
  Boendets betydelse för kvinnor i Sverige och Afrika
  Kvinnor om boende och planering, Statens institut för byggnadsforskning, 1989, .


Tora Friberg, Bo Lenntorp and Erik Clark
  Göteborg och arbetstidsförkortningar
  Arbetstid och välfärd : betänkande. Bilagedel B, Allmänna förl., 1989, .


Tora Friberg
  Kvinnor i uppbrott?
  Hushåll i brytningstid : en rapport från ERU, Allmänna förl., 1987, .


Conference Articles

Tora Friberg
  Tema Q och Tillvaroväven
  Skriftserie Tema Kultur och samhälle, 2012.


Tora Friberg and Mats Brusman
  Lyssna och lära, tala och tänka. En kunskapsarena för universitet och kommuner
  HSS09. Högskolor och samhälle i samverkan, Luleå Tekniska universitet, 1-3 juni, Luelå, 2009.


Tora Friberg, Christina Scholten and Annika Sandén
  Re-reading time-geography from a feminist perspective: Gendered mobility
  Fourth International Conference on Women’s Issues in Transportation on October 27-30, 2009, Irvine, California, USA, 2009.


  Fulltext PDF

Tora Friberg, Christina Scholten and Annika Sandén
  Re-reading time-geography, Genus och speglingar av makt i tidrummet
  ACSIS konferens Kultur~Natur 17 juni, Linköpings universitet, Norrköping, Sweden, 2009.


Tora Friberg
  Pendlingsmönster i tid och rum ur ett genusperspektiv
  Pendlarsamhället tur och retur. Samtida och historiska perspektiv. Arbetets museum 13-14 november, 2008.


Tora Friberg
  Resans rum: Session 14: Hur bör vi transportplanera ur ett jämställdhetsperspektiv/Resande, genus
  Transportforum 2008, 9 januari, Linköping, 2008.


Tora Friberg
  Bra infrastruktur och kommunikationer, är det lösningen på alla problem?
  Städer som motorer för regional utveckling- hur påverkas regionens kommuner,2007, 2007.


Tora Friberg
  Life is Lives Locally
  Looking forward: Spatial challenges for the future, Nordregio´s 10th anniversary,2007, 2007.


Tora Friberg
  Pendling för alla?
  Transportforum 2007,2007, 2007.


Tora Friberg
  Regionförstoring i ett genusperspektiv
  Boverkets Plan-och byggdagar,2007, 2007.


Tora Friberg
  Makt och kön
  Kvinnor i transportpolitiken,2006, 2006.


Tora Friberg
  Den goda resan - bara för män?
  Den goda resan ¿ för vem,2004, 2004.


Tora Friberg
  Kan man tala om kvinnligt och manligt i transportsektorn?
  Vägverkets trafiksäkerhetskonferens,2004, 2004.


Tora Friberg
  Strategier och villkor för att förverkliga genusperspektivet i fysisk planering
  Yrkens gränser och gestaltning,2002, 2003.


Tora Friberg
  Fysisk planering - trafikrum - genus
  Transportforum 2002,2002, 2002.


Tora Friberg
  Lokal utveckling. Tankar om forskningsbehov.
  Sparsely populated region in the global economy,2002, 2002.


Tora Friberg
  Towards a Gender Conscius Conter-discourse in Comprehensive Physical Planning
  Placing Gender/Making Policy,2002, 2002.


Tora Friberg
  Fysisk planering med nya ögon
  Könsperspektiv i stadsforskning ¿ vad ska det vara bra för,2001, 2001.


Tora Friberg
  Kvinnors inträde i "regionernas" könsneutrala värld
  En demokrati i förvandling,1999, 2000.


Tora Friberg and Anita Larsson
  Mainstreaming Gender Perspectives into Strategic Planning: The Case of Sweden
  Mainstreaming Gender Equality in Programming and Policy-Making: New Directions for Policy and Directions for Policy and Inplementation,2000, 2000.


Tora Friberg
  Om konsten att foga samman. Kvinnors förflyttningsprojekt i tid och rum
  Hur använder hushållet sina resurser,2000, 2000.


Tora Friberg
  Förflyttningar - den sammanhållande länken i vardagens organisation
  Forskarsymposiet Kvinnor och män i dialog om regionernas framtid,1996, 1997.


Tora Friberg
  New Regional Policies Favourable to Women. A Result of Mobilising "Womens power".
  Habitat II,1996, 1996.


Tora Friberg
  Reflexioner och synpunkter på Demokratidagarna i Örebro 16-17 januari 1996
  Demokratidagarna i Örebro 1996,1996, 1996.


Tora Friberg
  Women´s Role in Social Planning and Impact Opportunities
  Conferense for women from countries around the Baltic Sea - Women for Environment Helth in Sundsvall and Union of the Baltic Cities,1995, 1995.


Tora Friberg
  Regional Planning Processes - Based on Women´s Situation, Views and Expectations
  The Challenges facing European Society with the Approach of the Year 2000: Role and Representation of Women in Urban and Regional Planning aiming at Sustainable Development,1994, 1994.


Tora Friberg
  Den "nya" regionalpolitiken och kvinnors motkraft
  Kvinnokraft på landet,1992, 1992.


Tora Friberg
  Olika livsformer: Hur kvinnor hanterar vardagens alla måsten
  Geografi Kjaerlighet från Norske geografers Forening seminarium,1992, 1992.


Tora Friberg
  Kvinnoperspektiv - vad är det?
  Kvinnor på landsbygden,1990, 1990.


Tora Friberg
  Mångfacetterade kvinnoliv och regionalpolitik
  Könsaspekter på regional planering. REVÄST, Sociologiska inst, Göteborg,1990, 1990.


Tora Friberg
  The Everyday Life of Women in Sweden. Work and Home: Adaptation Strategies in Time and Space
  Gender and Housing Statens institut för byggnadsforskning, Lund,1990, 1990.


Tora Friberg
  En måndag i september. Om vardagens organisation och kvinnors liv.
  NordRefo Arbetsgrupp,1989, 1989.


Tora Friberg
  Kvinnor och regional utveckling
  Kvinnor på landsbygden : dokumentation av föredrag vid forskarseminarium den 27 februari 1989,1989, 1989.


Tora Friberg
  Synpunkter på regionalpolitiska kommitténs betänkande. Fungerande regioner i samspel.
  Kvinnor på landsbygden - regional utveckling,1989, 1989.


Ph.D. Theses

Ann-Charlotte Gilboa Runnvik
  Rum, rytm och resande: Genusperspektiv på järnvägsstationer
  2014.


  Fulltext PDF

Ragnar Andersson
  Mainstreaming av integration: Om översättning av policy och nätverksstyrning med förhinder inom den regionala utvecklingspolitiken, 1998 – 2007
  2011.


  Fulltext PDF

Johan Wänström
  Samråd om Ostlänken: Raka spåret mot en bättre demokrati?
  2009.


Mats Brusman
  Den verkliga staden?: Norrköpings innerstad mellan urbana idéer och lokala identiteter
  2008.


  Fulltext PDF

Micael Nilsson
  Genusregim i förändring: Jämställdhet och makt i kommunal politik mellan åren 1970 och 2006
  2008.


  Fulltext PDF

Helena Kåks
  Mellan erfarenhet och förväntan: Betydelser av att bli vuxen i ungdomars livsberättelser
  2007.


  Fulltext PDF

Tora Friberg  Kvinnors vardag: Om kvinnors arbete och liv. Anpassningsstrategier i tid och rum
  1990.


  Fulltext PDF

Reports

Mats Brusman and Tora Friberg
  Lyssna och lära, tala och tänka: En kunskapsarena för universitet och kommuner
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 3, 2009.


  Fulltext PDF

Tora Friberg
  Spårbilar och genus: I Avancerade trafiksystem med fokus på spårbilar. Förståelse, tillämpningar och underlag för strategier
  IST Rapport, 2009:1, 2009.


Johan Fornäs, Peter Aronsson, Karin Becker, Svante Beckman, Erling Bjurström, Tora Friberg, Martin Kylhammar and Roger Qvarsell
  Culture Unbound: Dimensions of Culturalisation
  Skriftserie / Tema, Kultur och samhälle, Linköpings universitet, 2007:5, 2007.


  Fulltext PDF

Leif Jonsson, Björn Eklund, Tora Friberg and Elisabeth Sundin
  Kommunal forsknings- och utvecklingspolitik
  Innovativa kommuner / Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet, 2006:1, 2006.


Tora Friberg and Anita Larsson
  Steg framåt. Strategier och villkor för att förverkliga genusperspektivet i översiktlig planering
  Rapporter och notiser, 162, 2002.


Tora Friberg and Anita Larsson
  Att bedriva jämställdhet med kommunal översiktsplanering
  Rapporter och notiser, 167, 2000.


Tora Friberg
  Britsarvet, Fullersta torg, Hoglands park ... Analys av könskodade rum på basis av uppsatser från kursen Ett könsteoretiskt perspektiv på samhällsplanering
  Rapporter och notiser, 150, 1998.


Tora Friberg and Anita Larsson
  Gender perspective in Swedish Comprehensive Planning
  Rapporter och notiser, 153, 1998.


Tora Friberg and Anita Larsson
  Genusperspektiv på översiktlig planering
  Rapporter och notiser, 148, 1997.


Tora Friberg and Elisabeth Sundin
  Kvinnor och män i dialog om regionernas framtid. Forskningsprogram med ett könsteoretiskt perspektiv på regional utveckling.
  1996.


Tora Friberg
  Everyday life : women's adaptive strategies in time and space
  Lund studies in geography. Ser. B, Human geography, 55, 1993.


Kajsa Ellegård and Tora Friberg
  Tiden bara rinner förbi : en metod för att upptäcka att vanor tar tid
  Rapport / Konsumentverket - KO, 93:27, 1992.


Tora Friberg
  Att göra det bästa av situationen : kvinnor på landsbygden som fått etableringsstipendium - om det kvinnliga småföretagandets villkor
  Landsbygdsutveckling. Rapport, 9, 1991.


Tora Friberg and Lars-Olof Olander
  Kvinnors lönearbete : långsiktiga förändringar och regionala skillnader
  ERU-rapport, 49, 1987.


Tora Friberg
  Kvinnors arbete
  1984.


Tora Friberg
  Småhusmarknaden - om värdestegring och flyttning i några småhusområden
  Meddelande / Statens institut för byggnadsforskning, 5, 1977.


* Social media data based on publications from 2011 to present and with a DOI; data delivered by Altmetric.com.

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21